பிரபந்த தனியன்கள்

பக்தாம்ருதம் விச் வஜநா நுமோதநம் 
ஸர்வார்த்ததம் ஸ்ரீசடகோப வாங்க்மயம்
ஸஹஸ்ரசா கோபநிஷத்ஸமாகமம் 
நமாம்யஹம் த்ராவிட வேத ஸாகரம்.
திருவழுதி நாடென்றும் தென்குருகூ ரென்றும், 
மருவினிய வண்பொருநல் என்றும், - அருமறைகள் 
அந்தாதி செய்தான் அடியிணையே எப்பொழுதும், 
சிந்தியாய் நெஞ்சே. தெளிந்து.
மனத்தாலும் வாயாலும் வண்குருகூர் பேணும் 
இனத்தாரை யல்லா திறைஞ்சேன், - தனத்தாலும் 
ஏதுங் குறைவிலேன் எந்தை சடகோபன், 
பாதங்கள் யாமுடைய பற்று.
ஏய்ந்தபெருங் கீர்த்தி இராமானுசமுனிதன் 
வாய்ந்தமலர்ப் பாதம் வணங்குகின்றேன், - ஆய்ந்தபெருஞ்ச் 
சீரார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும், 
பேராத வுள்ளம் பெற.
வான்திகழும் சோலை மதிளரங்கர் வண்புகழ்மேல் 
ஆன்ற தமிழ்மறைகள் ஆயிரமும், - ஈன்ற 
முதல்தாய் சடகோபன், மொய்ம்பால் வளர்த்த 
இதத்தாய் இராமுனுசன். 
மிக்க இறைநிலையும் மெய்யாம் உயிர்நிலையும், 
தக்க நெறியும் தடையாகித் - தொக்கியலும்,
ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருகையர்கோன், 
யாழினிசை வேதத் தியல்.

   பாசுரங்கள்


  உயர்வு அற உயர் நலம்*  உடையவன் எவன் அவன்* 
  மயர்வு அற மதி நலம்*  அருளினன் எவன் அவன்*

  அயர்வு அறும் அமரர்கள்*  அதிபதி எவன் அவன்* 
  துயர் அறு சுடர் அடி*  தொழுது எழு என் மனனே! (2)   


  மனன்அகம் மலம் அற*  மலர்மிசை எழுதரும்* 
  மனன் உணர்வு அளவு இலன்,*  பொறி உணர்வு அவை இலன்* 

  இனன் உணர், முழு நலம்,*  எதிர் நிகழ் கழிவினும்* 
  இனன் இலன் எனன் உயிர்,*  மிகுநரை இலனே. 


  இலன் அது உடையன் இது*  என நினைவு அரியவன்* 
  நிலனிடை விசும்பிடை*  உருவினன் அருவினன்*

  புலனொடு புலன் அலன்,*  ஒழிவு இலன் பரந்த*  அந்- 
  நலன் உடை ஒருவனை*  நணுகினம் நாமே.*


  நாம் அவன் இவன் உவன்,*  அவள் இவள் உவள் எவள்* 
  தாம் அவர் இவர் உவர்,*  அது இது உது எது*

  வீமவை இவை உவை,*  அவை நலம், தீங்கு அவை* 
  ஆமவை ஆயவை ஆய்*  நின்ற அவரே.*


  அவரவர் தமதமது*  அறிவு அறி வகைவகை* 
  அவரவர் இறையவர்*  என அடி அடைவர்கள்*

  அவரவர் இறையவர்*  குறைவு இலர் இறையவர்* 
  அவரவர் விதிவழி*  அடைய நின்றனரே.  


  நின்றனர் இருந்தனர்*  கிடந்தனர் திரிந்தனர்* 
  நின்றிலர் இருந்திலர்*  கிடந்திலர் திரிந்திலர்* 

  என்றும் ஓர் இயல்வினர்*  என நினைவு அரியவர்* 
  என்றும் ஓர் இயல்வொடு*  நின்ற எம் திடரே.


  திட விசும்பு எரி வளி*  நீர் நிலம் இவைமிசைப்*
  படர் பொருள் முழுவதும் ஆய்*  அவைஅவைதொறும்* 

  உடல்மிசை உயிர் எனக்*  கரந்து எங்கும் பரந்துளன்* 
  சுடர் மிகு சுருதியுள்*  இவை உண்ட சுரனே.     


  சுரர் அறிவு அரு நிலை*  விண் முதல் முழுவதும்* 
  வரன் முதலாய் அவை*  முழுது உண்ட பரபரன்*

  புரம் ஒரு மூன்று எரித்து*  அமரர்க்கும் அறிவியந்து* 
  அரன் அயன் என*  உலகு அழித்து அமைத்து உளனே.


  உளன் எனில் உளன் அவன்*  உருவம் இவ் உருவுகள்* 
  உளன் அலன் எனில், அவன்*  அருவம் இவ் அருவுகள்* 

  உளன் என இலன் என*  இவை குணம் உடைமையில்* 
  உளன் இரு தகைமையொடு*  ஒழிவு இலன் பரந்தே.


  பரந்த தண் பரவையுள்*  நீர்தொறும் பரந்துளன்* 
  பரந்த அண்டம் இது என:*  நிலம் விசும்பு ஒழிவு அறக்*

  கரந்த சில் இடந்தொறும்*  இடம் திகழ் பொருள்தொறும்* 
  கரந்து எங்கும் பரந்துளன்:*  இவை உண்ட கரனே.   


  கர விசும்பு எரி வளி*  நீர் நிலம் இவைமிசை* 
  வரன் நவில் திறல் வலி*  அளி பொறை ஆய்நின்ற*

  பரன் அடிமேல்*  குருகூர்ச் சடகோபன் சொல்* 
  நிரல் நிறை ஆயிரத்து*  இவை பத்தும் வீடே. (2)


  வீடுமின் முற்றவும்* வீடு செய்து*  உம் உயிர்

  வீடு உடையானிடை* வீடு செய்ம்மினே. (2)  


  மின்னின் நிலை இல* மன் உயிர் ஆக்கைகள்* 

  என்னும் இடத்து*  இறை உன்னுமின் நீரே.


  நீர் நுமது என்று இவை* வேர்முதல் மாய்த்து*  இறை

  சேர்மின் உயிர்க்கு*  அதன் நேர் நிறை இல்லே.


  இல்லதும் உள்ளதும்* அல்லது அவன் உரு*

  எல்லை இல் அந் நலம்* புல்கு பற்று அற்றே.


  அற்றது பற்று எனில்* உற்றது வீடு உயிர்*

  செற்ற அது மன் உறில்* அற்று இறை பற்றே.


  பற்று இலன் ஈசனும்* முற்றவும் நின்றனன்*

  பற்று இலையாய்* அவன் முற்றில் அடங்கே.


  அடங்கு எழில் சம்பத்து* அடங்கக் கண்டு*  ஈசன்

  அடங்கு எழில் அஃது என்று* அடங்குக உள்ளே.


  உள்ளம் உரை செயல்* உள்ள இம் மூன்றையும்*

  உள்ளிக் கெடுத்து*  இறை உள்ளில் ஒடுங்கே.


  ஒடுங்க அவன்கண்*  ஒடுங்கலும் எல்லாம்*

  விடும் பின்னும் ஆக்கை*  விடும்பொழுது எண்ணே.


  எண் பெருக்கு அந் நலத்து*  ஒண் பொருள் ஈறு இல*

  வண் புகழ் நாரணன்*  திண் கழல் சேரே.


  சேர்த்தடத்*  தென் குரு கூர்ச் சடகோபன் சொல்*

  சீர்த் தொடை ஆயிரத்து*  ஓர்த்த இப்பத்தே. (2)


  பத்து உடை அடியவர்க்கு எளியவன்;*  பிறர்களுக்கு அரிய 
  வித்தகன்*  மலர்மகள் விரும்பும்* நம் அரும்பெறல் அடிகள்*

  மத்து உறு கடை வெண்ணெய்*  களவினில் உரவிடை யாப்புண்டு* 
  எத்திறம், உரலினோடு*  இணைந்திருந்து ஏங்கிய எளியவே! (2)   


  எளிவரும் இயல்வினன்*  நிலை வரம்பு இல பல பிறப்பாய்* 
  ஒளிவரும் முழு நலம்*  முதல் இல கேடு இல வீடு ஆம்*

  தெளிதரும் நிலைமையது ஒழிவு இலன்*  முழுவதும்; இறையோன்* 
  அளிவரும் அருளினோடு*  அகத்தனன் புறத்தனன் அமைந்தே. 


  அமைவு உடை அறநெறி*  முழுவதும் உயர்வு அற உயர்ந்து* 
  அமைவு உடை முதல் கெடல்*  ஒடிவு இடை அற நிலம் அது ஆம்*

  அமைவு உடை அமரரும்*  யாவையும் யாவரும் தான் ஆம்* 
  அமைவு உடை நாரணன்*  மாயையை அறிபவர் யாரே?    


  யாரும் ஓர் நிலைமையன் என*  அறிவு அரிய எம் பெருமான்* 
  யாரும் ஓர் நிலைமையன் என*  அறிவு எளிய எம் பெருமான்*

  பேரும் ஓர் ஆயிரம்*  பிறபல உடைய எம் பெருமான்* 
  பேரும் ஓர் உருவமும்*  உளது இல்லை இலது இல்லை பிணக்கே.  


  வள ஏழ் உலகின் முதலாய* வானோர் இறையை*  அருவினையேன்- 
  களவேழ் வெண்ணெய் தொடு உண்ட*  கள்வா! என்பன்; பின்னையும்* 

  தளவு ஏழ் முறுவல் பின்னைக்கு ஆய்*  வல் ஆன் ஆயர் தலைவனாய்* 
  இள ஏறு ஏழும் தழுவிய*  எந்தாய்! என்பன் நினைந்து நைந்தே.


  நினைந்து நைந்து உள் கரைந்து உருகி*  இமையோர் பலரும் முனிவரும்* 
  புனைந்த கண்ணி நீர் சாந்தம்*  புகையோடு ஏந்தி வணங்கினால்*

  நினைந்த எல்லாப் பொருள்கட்கும்*  வித்துஆய் முதலில் சிதையாமே* 
  மனம் செய் ஞானத்து உன் பெருமை*  மாசூணாதோ? மாயோனே!


  மா யோனிகளாய் நடை கற்ற*  வானோர் பலரும் முனிவரும்* 
  நீ யோனிகளைப் படை என்று*  நிறை நான்முகனைப் படைத்தவன்*

  சேயோன் எல்லா அறிவுக்கும்;*  திசைகள் எல்லாம் திருவடியால் 
  தாயோன்*  எல்லா எவ் உயிர்க்கும் தாயோன்*  தான் ஓர் உருவனே.


  தான் ஓர் உருவே தனிவித்தாய்*  தன்னின் மூவர் முதலாய* 
  வானோர் பலரும் முனிவரும்*  மற்றும் மற்றும் முற்றும் ஆய்*

  தான் ஓர் பெருநீர் தன்னுள்ளே தோற்றி*  அதனுள் கண்வளரும்* 
  வானோர் பெருமான் மா மாயன்*  வைகுந்தன் எம் பெருமானே.


  மானேய் நோக்கி மடவாளை*  மார்பில் கொண்டாய்! மாதவா!* 
  கூனே சிதைய உண்டை வில்*  நிறத்தில் தெறித்தாய்! கோவிந்தா!*

  வான் ஆர் சோதி மணிவண்ணா!*  மதுசூதா! நீ அருளாய்*  உன்- 
  தேனே மலரும் திருப்பாதம்*  சேருமாறு வினையேனே.


  வினையேன் வினை தீர் மருந்து ஆனாய்!*  விண்ணோர் தலைவா! கேசவா!* 
  மனை சேர் ஆயர் குல முதலே!*  மா மாயனே! மாதவா!*

  சினை ஏய் தழைய மராமரங்கள்*  ஏழும் எய்தாய்! சிரீதரா!* 
  இனையாய் இனைய பெயரினாய்!*  என்று நைவன் அடியேனே.  


  அடியேன் சிறிய ஞானத்தன்;*  அறிதல் ஆர்க்கும் அரியானை* 
  கடி சேர் தண் அம் துழாய்க்*  கண்ணி புனைந்தான் தன்னை கண்ணனை*

  செடி ஆர் ஆக்கை அடியாரைச்*  சேர்தல் தீர்க்கும் திருமாலை* 
  அடியேன் காண்பான் அலற்றுவன்;*  இதனின் மிக்கு ஓர் அயர்வு உண்டே? 


  உண்டாய் உலகு ஏழ் முன்னமே;*  உமிழ்ந்து மாயையால் புக்கு* 
  உண்டாய் வெண்ணெய் சிறு மனிசர்*  உவலை ஆக்கை நிலை எய்தி*

  மண் தான் சோர்ந்தது உண்டேலும்*  மனிசர்க்கு ஆகும் பீர்*  சிறிதும்- 
  அண்டாவண்ணம் மண் கரைய*  நெய் ஊண் மருந்தோ? மாயோனே!  


  மாயோம் தீய அலவலைப்*  பெரு மா வஞ்சப் பேய் வீயத்* 
  தூய குழவியாய் விடப் பால் அமுதா*  அமுது செய்திட்ட-

  மாயன் வானோர் தனித் தலைவன்*  மலராள் மைந்தன் எவ் உயிர்க்கும்- 
  தாயோன் தம்மான் என் அம்மான்*  அம்மா மூர்த்தியைச் சார்ந்தே.


  சார்ந்த இரு வல் வினைகளும் சரித்து*  மாயப் பற்று அறுத்து* 
  தீர்ந்து தன்பால் மனம் வைக்கத்*  திருத்தி வீடு திருத்துவான்*

  ஆர்ந்த ஞானச் சுடர் ஆகி*  அகலம் கீழ் மேல் அளவு இறந்து* 
  நேர்ந்த உருவாய் அருவாகும்*  இவற்றின் உயிராம் நெடுமாலே!


  மாலே மாயப் பெருமானே!*  மா மாயவனே! என்று என்று* 
  மாலே ஏறி மால் அருளால்*  மன்னு குருகூர்ச் சடகோபன்*

  பால் ஏய் தமிழர் இசைகாரர்*  பத்தர் பரவும் ஆயிரத்தின்- 
  பாலே பட்ட இவை பத்தும்*  வல்லார்க்கு இல்லை பரிவதே.


  பரிவது இல் ஈசனைப் பாடி* விரிவது மேவல் உறுவீர்!*

  பிரிவகை இன்றி நல் நீர் தூய்* புரிவதுவும் புகை பூவே. (2)


  மதுவார் தண் அம் துழாயான்*  முது வேத முதலவனுக்கு*

  எதுவே? என்பணி? என்னாது*  அதுவே ஆள் செய்யும் ஈடே


  ஈடும் எடுப்பும் இல் ஈசன்* மாடு விடாது என் மனனே*

  பாடும் என் நா அவன் பாடல்*  ஆடும் என் அங்கம் அணங்கே.


  அணங்கு என ஆடும் என் அங்கம்*  வணங்கி வழிபடும் ஈசன்*

  பிணங்கி அமரர் பிதற்றும்*  குணங்கெழு கொள்கையினானே*


  கொள்கை கொளாமை இலாதான்*  எள்கல் இராகம் இலாதான்*

  விள்கை விள்ளாமை விரும்பி*   உள் கலந்தார்க்கு ஓர் அமுதே.


  அமுதம் அமரர்கட்கு ஈந்த*  நிமிர் சுடர் ஆழி நெடுமால்*

  அமுதிலும் ஆற்ற இனியன்*  நிமிர் திரை நீள் கடலானே.


  நீள் கடல் சூழ் இலங்கைக் கோன்*  தோள்கள் தலை துணிசெய்தான்*

  தாள்கள் தலையில் வணங்கி*  நாள்கள் தலைக்கழிமின்னே.


  கழிமின் தொண்டீர்கள் கழித்துத்*  தொழுமின் அவனை தொழுதால்*

  வழி நின்ற வல்வினை மாள்வித்து*  அழிவின்றி ஆக்கம் தருமே.


  தரும அரும் பயன் ஆய*  திருமகளார் தனிக் கேள்வன்*

  பெருமை உடைய பிரானார்*  இருமை வினை கடிவாரே. 


  கடிவார் தீய வினைகள்*  நொடியாரும் அளவைக்கண்*

  கொடியா அடு புள் உயர்த்த*  வடிவு ஆர் மாதவனாரே.


  மாதவன்பால் சடகோபன்*   தீது அவம் இன்றி உரைத்த*

  ஏதம் இல் ஆயிரத்து இப் பத்து*  ஓத வல்லார் பிறவாரே.  


  பிறவித்துயர் அற*  ஞானத்துள் நின்று.* 
  துறவிச் சுடர் விளக்கம்*  தலைப்பெய்வார்,*

  அறவனை*  ஆழிப்படை அந்தணனை,* 
  மறவியை இன்றி*  மனத்து வைப்பாரே.


  வைப்பாம் மருந்து ஆம்*  அடியரை வல்வினைத்* 
  துப்பாம் புலன் ஐந்தும்*  துஞ்சக்கொடான் அவன்,*

  எப்பால் எவர்க்கும்*  நலத்தால் உயர்ந்து உயர்ந்து,* 
  அப்பாலவன் எங்கள்*  ஆயர் கொழுந்தே.


  ஆயர் கொழுந்தாய்*  அவரால் புடையுண்ணும்,* 
  மாயப் பிரானை*  என் மாணிக்கச் சோதியை,*

  தூய அமுதைப்*  பருகிப் பருகி,*  என்- 
  மாயப் பிறவி*  மயர்வு அறுத்தேனே.


  மயர்வு அற என் மனத்தே*  மன்னினான் தன்னை,* 
  உயர்வினையே தரும்*  ஒண் சுடர்க் கற்றையை,*

  அயர்வு இல் அமரர்கள்,*  ஆதிக் கொழுந்தை,*  என் 
  இசைவினை*  என் சொல்லி யான் விடுவேனோ?  


  விடுவேனோ? என் விளக்கை என் ஆவியை,* 
  நடுவே வந்து*  உய்யக் கொள்கின்ற நாதனை,*

  தொடுவே செய்து*  இள ஆய்ச்சியர் கண்ணினுள்,* 
  விடவே செய்து*  விழிக்கும் பிரானையே.


  பிரான்*  பெரு நிலம் கீண்டவன்,*  பின்னும் 
  விராய்*  மலர்த் துழாய் வேய்ந்த முடியன்,*

  மராமரம் எய்த மாயவன்,*  என்னுள் 
  இரான் எனில்*  பின்னை யான் ஒட்டுவேனோ?   


  யான் ஒட்டி என்னுள்*  இருத்துவன் என்றிலன்,* 
  தான் ஒட்டி வந்து*  என் தனி நெஞ்சை வஞ்சித்து,*

  ஊன் ஒட்டி நின்று*  என் உயிரில் கலந்து,*  இயல் 
  வான் ஒட்டுமோ?*  இனி என்னை நெகிழ்க்கவே.


  என்னை நெகிழ்க்கிலும்*  என்னுடை நன் நெஞ்சம்- 
  தன்னை,*  அகல்விக்கத் தானும்*  கில்லான் இனி,*

  பின்னை நெடும் பணைத் தோள்*  மகிழ் பீடு உடை,* 
  முன்னை அமரர்*  முழுமுதல் தானே. 


  அமரர் முழுமுதல்*  ஆகிய ஆதியை,* 
  அமரர்க்கு அமுது ஈந்த*  ஆயர் கொழுந்தை,*

  அமர அழும்பத்*  துழாவி என் ஆவி,* 
  அமரத் தழுவிற்று*  இனி அகலும்மோ.


  அகலில் அகலும்*  அணுகில் அணுகும்,* 
  புகலும் அரியன்*  பொரு அல்லன் எம்மான்,*

  நிகர் இல் அவன் புகழ்*  பாடி இளைப்பு இலம்,* 
  பகலும் இரவும்*  படிந்து குடைந்தே.


  குடைந்து வண்டு உண்ணும்*  துழாய் முடியானை,* 
  அடைந்த தென் குருகூர்ச்*  சடகோபன்,*

  மிடைந்த சொல் தொடை*  ஆயிரத்து இப்பத்து,* 
  உடைந்து நோய்களை*  ஓடுவிக்குமே.


  ஓடும் புள் ஏறி,*  சூடும் தண் துழாய்,*

  நீடு நின்றவை,*  ஆடும் அம்மானே.


  அம்மானாய்ப் பின்னும்,*  எம்மாண்பும் ஆனான்,*

  வெம் மா வாய் கீண்ட,*  செம்மா கண்ணனே.


  கண் ஆவான் என்றும்,*  மண்ணோர் விண்ணோர்க்கு,*

  தண் ஆர் வேங்கட,*  விண்ணோர் வெற்பனே.


  வெற்பை ஒன்று எடுத்து,*  ஒற்கம் இன்றியே,*

  நிற்கும் அம்மான் சீர்,*  கற்பன் வைகலே.


  வைகலும் வெண்ணெய்,*  கைகலந்து உண்டான்,* 

  பொய் கலவாது,*  என்  மெய்கலந்தானே.


  கலந்து என் ஆவி,*  நலம்கொள்நாதன்,* 

  புலன் கொள் மாணாய்,*  நிலம்கொண்டானே.


  கொண்டான் ஏழ் விடை,*   உண்டான் ஏழ்வையம்,*

  தண் தாமம் செய்து,*  என் எண்தானானானே.


  ஆனான் ஆன் ஆயன்,*  மீனோடேனமும்;* 

  தான் ஆனான் என்னில்,*  தானாயசங்கே.


  சங்கு சக்கரம்,*  அங்கையில் கொண்டான்,*

  எங்கும் தானாய,*  நங்கள் நாதனே.


  நாதன்ஞாலம்கொள்*  பாதன், என்ம்மான்,*

  ஓதம்போல்கிளர்,*   வேதநீரனே.


  நீர்புரைவண்ணன்,*  சீர்சடகோபன்,*

  நேர்தல் ஆயிரத்து,*  ஓர்தல்இவையே.


  உடன் அமர் காதல் மகளிர்*  திருமகள் மண்மகள் ஆயர்- 
  மட மகள் என்று இவர் மூவர் ஆளும்*  உலகமும் மூன்றே,*

  உடன் அவை ஒக்க விழுங்கி*  ஆல் இலைச் சேர்ந்தவன் எம்மான்,* 
  கடல் மலி மாயப் பெருமான்*  கண்ணன் என் ஒக்கலையானே.  


  ஒக்கலை வைத்து முலைப் பால் உண் என்று* தந்திட வாங்கிச், 
  செக்கம் செக அன்று அவள்பால்*  உயிர் செக உண்ட பெருமான்,*

  நக்க பிரானோடு அயனும்*  இந்திரனும் முதலாக,* 
  ஒக்கவும் தோற்றிய ஈசன்*  மாயன் என் நெஞ்சின் உளானே.


  மாயன் என் நெஞ்சின் உள்ளான்*  மற்றும் எவர்க்கும் அதுவே,* 
  காயமும் சீவனும் தானே*  காலும் எரியும் அவனே,*

  சேயன் அணியன் எவர்க்கும்*  சிந்தைக்கும் கோசரம் அல்லன்,* 
  தூயன் துயக்கன் மயக்கன்*  என்னுடைத் தோளிணையானே.  


  தோள் இணை மேலும் நன் மார்பின் மேலும்*  சுடர் முடி மேலும்,* 
  தாள் இணை மேலும் புனைந்த*  தண் அம் துழாய் உடை அம்மான்*

  கேள் இணை ஒன்றும் இலாதான்*  கிளரும் சுடர் ஒளி மூர்த்தி,* 
  நாள் அணைந்து ஒன்றும் அகலான்*  என்னுடை நாவின் உளானே.


  பொருமா நீள் படை*  ஆழி சங்கத்தொடு,* 
  திருமா நீள் கழல்*  ஏழ் உலகும் தொழ,*

  ஒரு மாணிக் குறள் ஆகி,*  நிமிர்ந்த,*  அக் 
  கரு மாணிக்கம்*  என் கண்ணுளது ஆகுமே.


  கண்ணுள்ளே நிற்கும்*  காதன்மையால் தொழில்,* 
  எண்ணிலும் வரும்*  என் இனி வேண்டுவம்?*

  மண்ணும் நீரும்*  எரியும் நல் வாயுவும்* 
  விண்ணும் ஆய் விரியும்*  எம் பிரானையே.


  எம்பிரானை*  எந்தை தந்தை தந்தைக்கும்- 
  தம்பிரானை,*  தண் தாமரைக் கண்ணனை,*

  கொம்பு அராவு*  நுண் நேர் இடை மார்பனை,* 
  எம்பிரானைத் தொழாய்*  மட நெஞ்சமே.


  நெஞ்சமே நல்லை நல்லை*  உன்னைப் பெற்றால்- 
  என் செய்யோம்?*  இனி என்ன குறைவினம்?*

  மைந்தனை மலராள்*  மணவாளனைத்,* 
  துஞ்சும்போதும்*  விடாது தொடர்கண்டாய்.


  கண்டாயே நெஞ்சே*  கருமங்கள் வாய்க்கின்று,*  ஓர் 
  எண் தானும் இன்றியே*  வந்து இயலுமாறு,*

  உண்டானை*  உலகு ஏழும் ஓர் மூவடி 
  கொண்டானைக்,*  கண்டுகொண்டனை நீயுமே.   


  நீயும் நானும்*  இந் நேர்நிற்கில்,*  மேல்மற்றோர். 
  நோயும் சார்கொடான்*  நெஞ்சமே சொன்னேன்,* 

  தாயும் தந்தையும் ஆய்*  இவ் உலகினில்,* 
  வாயும் ஈசன்*  மணிவண்ணன் எந்தையே.  


  எந்தையே என்றும்*  எம் பெருமான் என்றும்,* 
  சிந்தையுள் வைப்பன்*  சொல்லுவன் பாவியேன்,*

  எந்தை எம் பெருமான் என்று*  வானவர்,* 
  சிந்தையுள் வைத்துச்*  சொல்லும் செல்வனையே.


  செல்வ நாரணன் என்ற*  சொல் கேட்டலும்,* 
  மல்கும் கண்பனி*  நாடுவன் மாயமே,*

  அல்லும் நன்பகலும்*  இடைவீடு இன்றி,* 
  நல்கி என்னை விடான்*  நம்பி நம்பியே.


  நம்பியை*  தென் குறுங்குடி நின்ற,*  அச் 
  செம்பொனே திகழும்*  திரு மூர்த்தியை,*

  உம்பர் வானவர்*  ஆதி அம் சோதியை,* 
  எம் பிரானை*  என் சொல்லி மறப்பனோ?


  மறப்பும் ஞானமும்*  நான் ஒன்று உணர்ந்திலன்,* 
  மறக்கும் என்று*  செந்தாமரைக் கண்ணொடு,*

  மறப்பு அற என் உள்ளே*  மன்னினான் தன்னை,* 
  மறப்பனோ? இனி*  யான் என் மணியையே.   


  மணியை வானவர் கண்ணனை*  தன்னது ஓர்- 
  அணியை,*  தென் குருகூர்ச் சடகோபன்,*  சொல்

  பணிசெய் ஆயிரத்துள்*  இவை பத்துடன்,* 
  தணிவிலர் கற்பரேல்,*  கல்வி வாயுமே.   


  வாயும் திரை உகளும்*  கானல் மடநாராய்,* 
  ஆயும் அமர் உலகும்*  துஞ்சிலும் நீ துஞ்சாயால்,* 

  நோயும் பயலைமையும்*  மீது ஊர எம்மேபோல்,* 
  நீயும் திருமாலால்* நெஞ்சம் கோள்பட்டாயே?.  


  கோள் பட்ட சிந்தையையாய்க்*  கூர்வாய அன்றிலே,* 
  சேண் பட்டயாமங்கள்*  சேராது இரங்குதியால்,*

  ஆள் பட்ட எம்மேபோல்,*  நீயும் அரவு அணையான்,* 
  தாள் பட்ட தண் துழாய்த்*  தாமம் காமுற்றாயே.   


  காமுற்ற கையறவோடு*  எல்லே இராப்பகல்,* 
  நீ முற்றக் கண்துயிலாய்*  நெஞ்சு உருகி ஏங்குதியால்,*

  தீ முற்றத் தென் இலங்கை*  ஊட்டினான் தாள் நயந்த,* 
  யாம் உற்றது உற்றாயோ?*  வாழி கனை கடலே


  கடலும் மலையும்*  விசும்பும் துழாய் எம்போல்,* 
  சுடர் கொள் இராப்பகல்*  துஞ்சாயால் தண் வாடாய்,* 

  அடல் கொள் படை ஆழி*  அம்மானைக் காண்பான் நீ,* 
  உடலம் நோய் உற்றாயோ*  ஊழிதோறு ஊழியே.


  ஊழிதோறு ஊழி*  உலகுக்கு நீர்கொண்டு,* 
  தோழியரும் யாமும் போல்*  நீராய் நெகிழ்கின்ற,*

  வாழிய வானமே*  நீயும் மதுசூதன்,* 
  பாழிமையில் பட்டு அவன்கண்*  பாசத்தால் நைவாயே.


  நைவாய எம்மேபோல்*  நாள் மதியே நீ இந் நாள்,* 
  மை வான் இருள் அகற்றாய்*  மாழாந்து தேம்புதியால்,*

  ஐ வாய் அரவு அணைமேல்*  ஆழிப் பெருமானார்,* 
  மெய் வாசகம் கேட்டு*  உன் மெய்ந்நீர்மை தோற்றாயே


  தோற்றோம் மட நெஞ்சம்*  எம் பெருமான் நாரணற்கு*  எம் 
  ஆற்றாமை சொல்லி*  அழுவோமை நீநடுவே,*

  வேற்றோர் வகையில்*  கொடிதாய் எனை ஊழி,* 
  மாற்றாண்மை நிற்றியோ*  வாழி கனை இருளே.


  இருளின் திணி வண்ணம்*  மாநீர்க்கழியே போய்,* 
  மருளுற்று இராப்பகல்*  துஞ்சிலும் நீ துஞ்சாயால்,*

  உருளும் சகடம்*  உதைத்த பெருமானார்,* 
  அருளின் பெரு நசையால்*  ஆழாந்து நொந்தாயே.


  நொந்து ஆராக் காதல் நோய்*  மெல் ஆவி உள் உலர்த்த,* 
  நந்தா விளக்கமே,*  நீயும் அளியத்தாய்,*

  செந்தாமரைத் தடங்கண்*  செங்கனி வாய் எம் பெருமான்,* 
  அம் தாமம் தண் துழாய்*  ஆசையால் வேவாயே.  


  வேவு ஆரா வேட்கை நோய்*  மெல் ஆவி உள் உலர்த்த,* 
  ஓவாது இராப்பகல்*  உன்பாலே வீழ்த்து ஒழிந்தாய்,*

  மா வாய் பிளந்து*  மருதிடை போய் மண் அளந்த,* 
  மூவா முதல்வா*  இனி எம்மைச் சோரேலே.


  சோராத எப் பொருட்கும்*  ஆதியாம் சோதிக்கே,* 
  ஆராத காதல்*  குருகூர்ச் சடகோபன்,*

  ஓராயிரம் சொன்ன*  அவற்றுள் இவை பத்தும்,* 
  சோரார் விடார் கண்டீர்*  வைகுந்தம் திண்ணனவே.


  திண்ணன் வீடு*  முதல் முழுதும் ஆய்,* 
  எண்ணின் மீதியன்*  எம் பெருமான்,*

  மண்ணும் விண்ணும் எல்லாம்*  உடன் உண்ட,*  நம் 
  கண்ணன் கண் அல்லது*  இல்லை ஓர் கண்ணே.


  ஏ பாவம் பரமே*  ஏழ் உலகும்,* 
  ஈ பாவம் செய்து*  அருளால் அளிப்பார் ஆர்,*

  மா பாவம் விட*  அரற்குப் பிச்சை பெய்,* 
  கோபால கோளரி* ஏறு அன்றியே.


  ஏறனை பூவனை*  பூமகள் தன்னை,* 
  வேறுஇன்றி விண் தொழத்*  தன்னுள் வைத்து,*

  மேல் தன்னை மீதிட*  நிமிர்ந்து மண் கொண்ட.* 
  மால் தனின் மிக்கும் ஓர்*  தேவும் உளதே.  


  தேவும் எப் பொருளும் படைக்கப்,* 
  பூவில் நான்முகனைப் படைத்த,*

  தேவன் எம் பெருமானுக்கு அல்லால்,* 
  பூவும் பூசனையும் தகுமே.


  தகும் சீர்த்*  தன் தனி முதலினுள்ளே,* 
  மிகும் தேவும்*  எப் பொருளும் படைக்கத்,*

  தகும் கோலத்*  தாமரைக் கண்ணன் எம்மான்,* 
  மிகும் சோதி*  மேல் அறிவார் எவரே. 


  எவரும் யாவையும்*  எல்லாப் பொருளும்,* 
  கவர்வு இன்றித்*  தன்னுள் ஒடுங்க நின்ற,*

  பவர் கொள் ஞான*  வெள்ளச் சுடர் மூர்த்தி,* 
  அவர் எம் ஆழி*  அம் பள்ளியாரே,  


  பள்ளி ஆல் இலை*  ஏழ் உலகும் கொள்ளும்,* 
  வள்ளல்*  வல் வயிற்றுப் பெருமான்,*

  உள் உள் ஆர் அறிவார்*  அவன் தன்,* 
  கள்ள மாய*  மனக்கருத்தே.


  கருத்தில் தேவும்*  எல்லாப் பொருளும்,* 
  வருத்தித்த*  மாயப் பிரான் அன்றி,*  யாரே

  திருத்தித்*  திண் நிலை மூவுலகும்*  தம்முள் 
  இருத்திக்*  காக்கும் இயல்வினரே. 


  காக்கும் இயல்வினன்*  கண்ண பெருமான்,* 
  சேர்க்கை செய்து*  தன் உந்தியுள்ளே,*

  வாய்த்த திசைமுகன்*  இந்திரன் வானவர்,* 
  ஆக்கினான்*  தெய்வ உலகுகளே.  


  கள்வா எம்மையும்*  ஏழ் உலகும்,*  நின் 
  உள்ளே தோற்றிய*  இறைவ! என்று,*

  வெள் ஏறன் நான்முகன்*  இந்திரன் வானவர்,* 
  புள் ஊர்தி*  கழல் பணிந்து ஏத்துவரே.   


  ஏத்த ஏழ் உலகும் கொண்ட*  கோலக் 
  கூத்தனைக்,*  குருகூர்ச் சடகோபன் சொல்,*

  வாய்த்த ஆயிரத்துள்*  இவை பத்துடன்,* 
  ஏத்த வல்லவர்க்கு*  இல்லை ஓர் ஊனமே.   


  ஊனில் வாழ் உயிரே*  நல்லை போ உன்னைப் பெற்று,* 
  வான் உளார் பெருமான்*  மதுசூதன் என் அம்மான்,*

  தானும் யானும் எல்லாம்*  தன்னுள்ளே கலந்தொழிந்தோம்,* 
  தேனும் பாலும் நெய்யும்*  கன்னலும் அமுதும் ஒத்தே.  


  ஒத்தார் மிக்காரை*  இலையாய மாமாய,* 
  ஒத்தாய் எப் பொருட்கும் உயிர் ஆய்,*  என்னைப் பெற்ற- 

  அத் தாய் ஆய் தந்தை ஆய்*  அறியாதன அறிவித்து,* 
  அத்தா, நீ செய்தன*  அடியேன் அறியேனே.


  அறியாக் காலத்துள்ளே*  அடிமைக்கண் அன்பு செய்வித்து,* 
  அறியா மா மாயத்து*  அடியேனை வைத்தாயால்,*

  அறியாமைக் குறள் ஆய்*  நிலம் மாவலி மூவடி என்று,* 
  அறியாமை வஞ்சித்தாய்*  எனது ஆவியுள் கலந்தே.


  எனது ஆவியுள் கலந்த*  பெரு நல் உதவிக் கைம்மாறு,* 
  எனது ஆவி தந்தொழிந்தேன்,*  இனி மீள்வது என்பது உண்டே,*

  எனது ஆவி ஆவியும் நீ*  பொழில் ஏழும் உண்ட எந்தாய்,* 
  எனது ஆவி யார்? யான் ஆர்?*  தந்த நீ கொண்டாக்கினையே.  


  இனி யார் ஞானங்களால்*  எடுக்கல் எழாத எந்தாய்,* 
  கனிவார் வீட்டு இன்பமே*  என் கடல் படா அமுதே,*

  தனியேன் வாழ் முதலே*  பொழில் ஏழும் ஏனம் ஒன்றாய்,* 
  நுனி ஆர் கோட்டில் வைத்தாய்*  நுன பாதம் சேர்ந்தேனே.


  சேர்ந்தார் தீவினைகட்கு*  அரு நஞ்சை திண் மதியை,* 
  தீர்ந்தார் தம் மனத்துப்*  பிரியாது அவர் உயிரைச்,*

  சோர்ந்தே புகல் கொடாச் சுடரை*  அரக்கியை மூக்கு- 
  ஈர்ந்தாயை,*  அடியேன் அடைந்தேன்*  முதல் முன்னமே.


  முன் நல் யாழ் பயில் நூல்*  நரம்பின் முதிர் சுவையே,* 
  பல் நலார் பயிலும்*  பரனே பவித்திரனே,*

  கன்னலே அமுதே*  கார் முகிலே என் கண்ணா,* 
  நின் அலால் இலேன்காண்*  என்னை நீ குறிக்கொள்ளே.


  குறிக்கொள் ஞானங்களால்*  எனை ஊழி செய் தவமும்,* 
  கிறிக்கொண்டு இப் பிறப்பே* சில நாளில் எய்தினன் யான்,*

  உறிக்கொண்ட வெண்ணெய் பால்*  ஒளித்து உண்ணும் அம்மான் பின்,* 
  நெறிக்கொண்ட நெஞ்சனாய்ப்*  பிறவித் துயர் கடிந்தே.


  கடி வார் தண் அம் துழாய்க்*  கண்ணன் விண்ணவர் பெருமான்,* 
  படி வானம் இறந்த*  பரமன் பவித்திரன் சீர்,*

  செடி ஆர் நோய்கள் கெட*  படிந்து குடைந்து ஆடி,* 
  அடியேன் வாய்மடுத்துப்*  பருகிக் களித்தேனே. 


  களிப்பும் கவர்வும் அற்று*  பிறப்புப் பிணி மூப்பு இறப்பு அற்று,* 
  ஒளிக்கொண்ட சோதியுமாய்*  உடன்கூடுவது என்று கொலோ,*

  துளிக்கின்ற வான் இந்நிலம்*  சுடர் ஆழி சங்கு ஏந்தி,* 
  அளிக்கின்ற மாயப் பிரான்*  அடியார்கள் குழாங்களையே.


  குழாம் கொள் பேர் அரக்கன்*  குலம் வீய முனிந்தவனை,* 
  குழாம் கொள் தென் குருகூர்ச்*  சடகோபன் தெரிந்து உரைத்த,*

  குழாம் கொள் ஆயிரத்துள்*  இவை பத்தும் உடன் பாடி,* 
  குழாங்களாய் அடியீர் உடன்*  கூடிநின்று ஆடுமினே. 


  ஆடி ஆடி*  அகம் கரைந்து,*  இசை 
  பாடிப் பாடிக்*  கண்ணீர் மல்கி,*  எங்கும்

  நாடி நாடி*  நரசிங்கா என்று,* 
  வாடி வாடும்*  இவ் வாள் நுதலே.   


  வாள் நுதல்*  இம் மடவரல்,*  உம்மைக் 
  காணும் ஆசையுள்*  நைகின்றாள்,*  விறல்

  வாணன்*  ஆயிரம் தோள் துணித்தீர்,*  உம்மைக் 
  காண*  நீர் இரக்கம் இலீரே. 


  இரக்க மனத்தோடு*  எரி அணை,* 
  அரக்கும் மெழுகும்*  ஒக்கும் இவள்,*

  இரக்கம் எழீர்*  இதற்கு என் செய்கேன்,* 
  அரக்கன் இலங்கை*  செற்றீருக்கே.   


  இலங்கை செற்றவனே என்னும்,*  பின்னும் 
  வலம் கொள்*  புள் உயர்த்தாய் என்னும்,*  உள்ளம்

  மலங்க*  வெவ் உயிர்க்கும்,*  கண்ணீர் மிகக் 
  கலங்கிக்*  கைதொழும் நின்று இவளே


  இவள் இராப்பகல்*  வாய்வெரீ இத்,*  தன 
  குவளை ஒண்*  கண்ண நீர் கொண்டாள்,*  வண்டு

  திவளும்*  தண் அம் துழாய் கொடீர்,*  என 
  தவள வண்ணர்*  தகவுகளே. 


  தகவு உடையவனே என்னும்,*  பின்னும் 
  மிக விரும்பும்*  பிரான் என்னும்,*  எனது

  அக உயிர்க்கு*  அமுதே என்னும்,*  உள்ளம் 
  உக உருகி*  நின்று உள் உளே.


  உள் உள் ஆவி*  உலர்ந்து உலர்ந்து,*  என 
  வள்ளலே*  கண்ணனே என்னும்,*  பின்னும்

  வெள்ள நீர்க்*  கிடந்தாய் என்னும்,*  என 
  கள்விதான்*  பட்ட வஞ்சனையே.


  வஞ்சனே என்னும்*  கைதொழும்,*  தன 
  நெஞ்சம்வேவ*  நெடிது உயிர்க்கும்,*  விறல்

  கஞ்சனை*  வஞ்சனை செய்தீர்,*  உம்மைத் 
  தஞ்சம் என்று*  இவள் பட்டனவே.     


  பட்ட போது*  எழு போது அறியாள்,*  விரை 
  மட்டு அலர்*  தண் துழாய் என்னும்,*  சுடர்

  வட்ட வாய்*  நுதி நேமியீர்,*  நுமது 
  இட்டம் என்கொல்*  இவ்ஏழைக்கே.


  ஏழை பேதை*  இராப்பகல்,*  தன 
  கேழ் இல் ஒண்*  கண்ண நீர் கொண்டாள்,*  கிளர்

  வாழ்வை வேவ*  இலங்கை செற்றீர்.*  இவள் 
  மாழை நோக்கு ஒன்றும்*  வாட்டேன்மினே      


  வாட்டம் இல் புகழ்*  வாமனனை*  இசை 
  கூட்டி*  வண் சடகோபன் சொல்,*  அமை 

  பாட்டு*  ஓர் ஆயிரத்து இப் பத்தால்,*  அடி 
  சூட்டலாகும்*  அம் தாமமே.      


  அம் தாமத்து அன்பு செய்து*  என் ஆவி சேர் அம்மானுக்கு,* 
  அம் தாமம் வாழ் முடி சங்கு*  ஆழி நூல் ஆரம் உள,*

  செந்தாமரைத்தடம் கண்*  செங்கனி வாய் செங்கமலம்,* 
  செந்தாமரை அடிகள்*  செம்பொன் திரு உடம்பே.


  திரு உடம்பு வான் சுடர்*  செந்தாமரை கண் கை கமலம்,* 
  திரு இடமே மார்வம்*  அயன் இடமே கொப்பூழ்,* 

  ஒருவு இடமும்*  எந்தை பெருமாற்கு அரனே ஓ,* 
  ஒருவு இடம் ஒன்று இன்றி*  என்னுள் கலந்தானுக்கே.


  என்னுள் கலந்தவன்*  செங்கனி வாய் செங்கமலம்,* 
  மின்னும் சுடர் மலைக்குக்*  கண் பாதம் கை கமலம்,*

  மன்னும் முழு ஏழ் உலகும்*  வயிற்றின் உள,* 
  தன்னுள் கலவாதது*  எப் பொருளும் தான் இலையே.


  எப் பொருளும் தான் ஆய்*  மரகதக் குன்றம் ஒக்கும்.* 
  அப்பொழுதைத் தாமரைப்பூக்*  கண் பாதம் கை கமலம்,*

  எப்பொழுதும் நாள் திங்கள்*  ஆண்டு ஊழி ஊழிதொறும்,* 
  அப்பொழுதைக்கு அப்பொழுது*  என் ஆரா அமுதமே.      


  ஆரா அமுதமாய்*  அல் ஆவியுள் கலந்த,* 
  கார் ஆர் கருமுகில் போல்*  என் அம்மான் கண்ணனுக்கு,*

  நேரா வாய் செம்பவளம்*  கண் பாதம் கை கமலம்,* 
  பேர் ஆரம் நீள் முடி நாண்,*  பின்னும் இழை பலவே.


  பலபலவே ஆபரணம்*  பேரும் பலபலவே,* 
  பலபலவே சோதி*  வடிவு பண்பு எண்ணில்,*

  பலபல கண்டு உண்டு*  கேட்டு உற்று மோந்து இன்பம்,* 
  பலபலவே ஞானமும்*  பாம்பு அணை மேலாற்கேயோ.        


  பாம்பு அணைமேல் பாற்கடலுள்*  பள்ளி அமர்ந்ததுவும்,* 
  காம்பு அணை தோள் பின்னைக்கு ஆய்*  ஏறு உடன் ஏழ் செற்றதுவும்,*

  தேம் பணைய சோலை*  மராமரம் ஏழ் எய்ததுவும்,* 
  பூம் பிணைய தண் துழாய்ப்*  பொன் முடி அம் போர் ஏறே.


  பொன் முடி அம் போர் ஏற்றை*  எம்மானை நால் தடம் தோள்,* 
  தன் முடிவு ஒன்று இல்லாத*  தண் துழாய் மாலையனை,* 

  என் முடிவு காணாதே*  என்னுள் கலந்தானை,* 
  சொல்முடிவு காணேன் நான்*  சொல்லுவது என் சொல்லீரே.   


  சொல்லீர் என் அம்மானை*  என் ஆவி ஆவிதனை,* 
  எல்லை இல் சீ* ர் என் கருமாணிக்கச் சுடரை,*

  நல்ல அமுதம்*  பெறற்கு அரிய வீடும் ஆய்,* 
  அல்லி மலர் விரை ஒத்து*  ஆண் அல்லன் பெண் அலனே.


  ஆண் அல்லன் பெண் அல்லன்*  அல்லா அலியும் அல்லன்,* 
  காணலும் ஆகான்*  உளன் அல்லன் இல்லை அல்லன்,*

  பேணுங்கால் பேணும்*  உரு ஆகும் அல்லனும் ஆம்,* 
  கோணை பெரிது உடைத்து*  எம் பெம்மானைக் கூறுதலே.  


  கூறுதல் ஒன்று ஆராக்*  குடக் கூத்த அம்மானைக்,* 
  கூறுதலே மேவிக்*  குருகூர்ச் சடகோபன்,*

  கூறின அந்தாதி*  ஓர் ஆயிரத்துள் இப் பத்தும்* 
  கூறுதல் வல்லார் உளரேல்*  கூடுவர் வைகுந்தமே.     


  வைகுந்தா மணிவண்ணனே*  என் பொல்லாத் திருக்குறளா என்னுள் மன்னி,* 
  வைகும் வைகல் தோறும்*  அமுது ஆய வான் ஏறே,

  செய் குந்தா அரும் தீமை உன் அடியார்க்குத் தீர்த்து*  அசுரர்க்குத் தீமைகள்- 
  செய் குந்தா*  உன்னை நான் பிடித்தேன் கொள் சிக்கெனவே..     


  சிக்கெனச் சிறிது ஓர் இடமும்*  புறப்படாத் தன்னுள்ளே,*  உலகுகள் 
  ஒக்கவே விழுங்கிப்*  புகுந்தான் புகுந்ததற்பின்,*

  மிக்க ஞான வெள்ளச் சுடர் விளக்குஆய்*  துளக்கு அற்று அமுதம் ஆய்,*  எங்கும் 
  பக்கம் நோக்கு அறியான்*  என் பைந்தாமரைக் கண்ணனே.         


  தாமரைக் கண்ணனை*  விண்ணோர் பரவும் தலைமகனை,*  துழாய் விரைப் 
  பூ மருவு கண்ணி*  எம் பிரானை பொன்மலையை,* 

  நாம் மருவி நன்கு ஏத்தி*  உள்ளி வணங்கி நாம் மகிழ்ந்து ஆட,*  நாவு அலர் 
  பா மருவி நிற்கத் தந்த*  பான்மையே வள்ளலே.


  வள்ளலே மதுசூதனா*  என் மரகத மலையே,*  உனை நினைந்து, 
  எள்கல் தந்த எந்தாய்*  உன்னை எங்ஙனம் விடுகேன்,?* 

  வெள்ளமே புரை நின் புகழ் குடைந்து ஆடிப்பாடி*  களித்து உகந்து உகந்து* 
  உள்ள நோய்கள் எல்லாம் துரந்து*  உய்ந்து போந்திருந்தே.


  உய்ந்து போந்து என் உலப்பு இலாத*  வெம் தீவினைகளை நாசம் செய்து*  உனது 
  அந்தம் இல் அடிமை*  அடைந்தேன் விடுவேனோ,?*

  ஐந்து பைந்தலை ஆடு அரவு அணை மேவிப்*  பாற்கடல் யோக நித்திரை,* 
  சிந்தை செய்த எந்தாய்*  உன்னைச் சிந்தை செய்து செய்தே. 


  உன்னைச் சிந்தை செய்து செய்து,*  உன் நெடு மா மொழி இசைபாடி ஆடி*  என் 
  முன்னைத் தீவினைகள்*  முழு வேர் அரிந்தனன் யான்,*

  உன்னைச் சிந்தையினால் இகழ்ந்த*  இரணியன் அகல் மார்வம் கீண்ட*  என் 
  முன்னைக் கோளரியே*  முடியாதது என் எனக்கே. 


  முடியாதது என் எனக்கேல் இனி?*  முழு ஏழ் உலகும் உண்டான்*  உகந்து வந்து 
  அடியேன் உட்புகுந்தான்*  அகல்வானும் அல்லன் இனி,*

  செடி ஆர் நோய்கள் எல்லாம் துரந்து*  எமர் கீழ் மேல் எழு பிறப்பும்,* 
  விடியா வெம் நரகத்து என்றும்*  சேர்தல் மாறினரே.


  மாறிமாறிப் பல பிறப்பும் பிறந்து*  அடியை அடைந்து உள்ளம் தேறி* 
  ஈறு இல் இன்பத்து இரு வெள்ளம்*  யான் மூழ்கினன்,*

  பாறிப் பாறி அசுரர் தம்*  பல் குழாங்கள் நீறு எழ,*  பாய் பறவை ஒன்று 
  ஏறி வீற்றிருந்தாய்*  உன்னை என்னுள் நீக்கேல் எந்தாய்.   


  எந்தாய்! தண் திருவேங்கடத்துள் நின்றாய்*  இலங்கை செற்றாய்,*  மராமரம்
  பைந்தாள் ஏழ் உருவ*  ஒரு வாளி கோத்த வில்லா,*

  கொந்து ஆர் தண் அம் துழாயினாய் அமுதே*  உன்னை என்னுள்ளே குழைத்த எம் 
  மைந்தா,*  வான் ஏறே*  இனி எங்குப் போகின்றதே?


  போகின்ற காலங்கள் போய காலங்கள்*  போகு காலங்கள்*  தாய் தந்தை உயிர்- 
  ஆகின்றாய்*  உன்னை நான் அடைந்தேன் விடுவேனோ?

  பாகின்ற தொல் புகழ் மூவுலகுக்கும்*  நாதனே! பரமா,*  தண் வேங்கடம் 
  மேகின்றாய்*  தண் துழாய் விரை நாறு கண்ணியனே.          


  கண்ணித் தண் அம் துழாய் முடிக்*  கமலத் தடம் பெருங் கண்ணனைப்,*  புகழ் 
  நண்ணி தென் குருகூர்ச்*  சடகோபன் மாறன் சொன்ன,* 

  எண்ணில் சோர்வு இல் அந்தாதி*  ஆயிரத்துள் இவையும் ஓர் பத்து இசையொடும்,* 
  பண்ணில் பாட வல்லார்*  அவர் கேசவன் தமரே. 


  கேசவன் தமர்*  கீழ் மேல் எமர் ஏழ் எழு பிறப்பும்,* 
  மா சதிர் இது பெற்று*  நம்முடை வாழ்வு வாய்க்கின்றவா,*

  ஈசன் என் கருமாணிக்கம் என் செங்கோலக் கண்ணன்*  விண்ணோர் 
  நாயகன்,*  எம் பிரான் எம்மான்*  நாராயணனாலே.


  நாரணன் முழு ஏழ் உலகுக்கும்*  நாதன் வேத மயன்,* 
  காரணம் கிரிசை கருமம் இவை*  முதல்வன் எந்தை,*

  சீர் அணங்கு அமரர் பிறர் பலரும்*  தொழுது ஏத்த நின்று,* 
  வாரணத்தை மருப்பு ஒசித்த பிரான்*  என் மாதவனே.   


  மாதவன் என்றதே கொண்டு*  என்னை இனி இப்பால் பட்டது,* 
  யாது அவங்களும் சேர்கொடேன் என்று*  என்னுள் புகுந்து இருந்து,* 

  தீது அவம் கெடுக்கும் அமுதம்*  செந்தாமரைக் கண் குன்றம்,* 
  கோது அவம் இல் என் கன்னல் கட்டி*  எம்மான் என் கோவிந்தனே.


  கோவிந்தன் குடக் கூத்தன்*  கோவலன் என்று என்றே குனித்துத்* 
  தேவும் தன்னையும்*  பாடி ஆடத் திருத்தி*  என்னைக் கொண்டு என்

  பாவம் தன்னையும்*  பாறக் கைத்து எமர் ஏழ் எழு பிறப்பும்,* 
  மேவும் தன்மையம் ஆக்கினான்*  வல்லன் எம்பிரான் விட்டுவே.


  விட்டு இலங்கு செஞ்சோதித்*  தாமரை பாதம் கைகள் கண்கள,* 
  விட்டு இலங்கு கருஞ்சுடர்*  மலையே திரு உடம்பு,*

  விட்டு இலங்கு மதியம் சீர்*  சங்கு சக்கரம் பரிதி,* 
  விட்டு இலங்கு முடி அம்மான்*  மதுசூதனன் தனக்கே.


  மதுசூதனை அன்றி மற்று இலேன் என்று*  எத்தாலும் கருமம் இன்றி,* 
  துதி சூழ்ந்த பாடல்கள் பாடி ஆட*  நின்று ஊழி ஊழிதொறும்,*

  எதிர் சூழல் புக்கு எனைத்தோர் பிறப்பும்*  எனக்கே அருள்கள் செய்ய,* 
  விதி சூழ்ந்ததால் எனக்கேல் அம்மான்*  திரிவிக்கிரமனையே.  


  திரிவிக்கிரமன் செந்தாமரைக் கண்*  எம்மான் என் செங்கனி வாய்* 
  உருவில் பொலிந்த வெள்ளைப் பளிங்கு*  நிறத்தனன் என்று என்று,*  உள்ளி

  பரவிப் பணிந்து*  பல் ஊழி ஊழி நின் பாத பங்கயமே,* 
  மருவித் தொழும் மனமே தந்தாய்*  வல்லைகாண் என் வாமனனே


  வாமனன் என் மரகத வண்ணன்*  தாமரைக் கண்ணினன்- 
  காமனைப் பயந்தாய்,*  என்று என்று உன் கழல்*  பாடியே பணிந்து,*

  தூ மனத்தனனாய்ப்*  பிறவித் துழதி நீங்க,*  என்னைத் 
  தீ மனம் கெடுத்தாய்*  உனக்கு என் செய்கேன்? என் சிரீதரனே.    


  சிரீதரன் செய்ய தாமரைக் கண்ணன்*  என்று என்று இராப்பகல் வாய் 
  வெரீஇ,*  அலமந்து கண்கள் நீர் மல்கி*  வெவ்வுயிர்த்து உயிர்த்து,*

  மரீஇய தீவினை மாள இன்பம் வளர*  வைகல் வைகல் 
  இரீஇ*  உன்னை என்னுள் வைத்தனை*  என் இருடீகேசனே. 


  இருடீகேசன் எம் பிரான்*  இலங்கை அரக்கர் குலம்,* 
  முருடு தீர்த்த பிரான் எம்மான்*  அமரர் பெம்மான் என்று என்று,*

  தெருடியாகில் நெஞ்சே வணங்கு*  திண்ணம் அறி அறிந்து,* 
  மருடியேலும் விடேல் கண்டாய்*  நம்பி பற்பநாபனையே.   


  பற்பநாபன் உயர்வு அற உயரும்*  பெரும் திறலோன்,* 
  எற்பரன் என்னை ஆக்கிக் கொண்டு*  எனக்கே தன்னைத் தந்த

  கற்பகம்,*  என் அமுதம் கார் முகில் போலும்*  வேங்கட நல் 
  வெற்பன்,*  விசும்போர் பிரான்*  எந்தை தாமோதரனே.     


  தாமோதரனை தனி முதல்வனை*  ஞாலம் உண்டவனை,* 
  ஆமோ தரம் அறிய*  ஒருவர்க்கு? என்றே தொழும் அவர்கள்,*

  தாமோதரன் உரு ஆகிய*  சிவற்கும் திசைமுகற்கும்,* 
  ஆமோ தரம் அறிய*  எம்மானை என் ஆழி வண்ணனையே.       


  வண்ண மா மணிச் சோதியை*  அமரர் தலைமகனை,* 
  கண்ணனை நெடுமாலைத்*  தென் குருகூர்ச் சடகோபன்,*

  பண்ணிய தமிழ் மாலை*  ஆயிரத்துள் இவை பன்னிரண்டும்,* 
  பண்ணில் பன்னிரு நாமப் பாட்டு*  அண்ணல் தாள் அணைவிக்குமே. 


  அணைவது அரவு அணைமேல்*  பூம்பாவை ஆகம் 
  புணர்வது,*  இருவர் அவர் முதலும் தானே,*

  இணைவன்*  ஆம் எப் பொருட்கும் வீடு முதல் ஆம்,* 
  புணைவன்*  பிறவிக்கடல் நீந்துவார்க்கே.


  நீந்தும் துயர்ப் பிறவி*  உட்பட மற்று எவ் எவையும்,* 
  நீந்தும் துயர் இல்லா*  வீடு முதல் ஆம்,*

  பூந் தண் புனல் பொய்கை*  யானை இடர் கடிந்த,* 
  பூந் தண் துழாய்*  என் தனி நாயகன் புணர்ப்பே.


  புணர்க்கும் அயன் ஆம்*  அழிக்கும் அரன் ஆம்,* 
  புணர்த்த தன் உந்தியொடு*  ஆகத்து மன்னி,* 

  புணர்த்த திருஆகித்*  தன் மார்வில் தான்சேர்,* 
  புணர்ப்பன் பெரும் புணர்ப்பு*  எங்கும் புலனே.


  புலன் ஐந்து மேயும்*  பொறி ஐந்தும் நீங்கி,* 
  நலம் அந்தம் இல்லது ஓர்*  நாடு புகுவீர்,*

  அலமந்து வீய*  அசுரரைச் செற்றான்,* 
  பலம் முந்து சீரில்*  படிமின் ஒவாதே. 


  ஓவாத் துயர்ப் பிறவி*  உட்பட மற்று எவ் எவையும்,* 
  மூவாத் தனி முதலாய்*  மூவுலகும் காவலோன்,*

  மா ஆகி ஆமை ஆய்*  மீன் ஆகி மானிடம் ஆம்,* 
  தேவாதி தேவ பெருமான்*  என் தீர்த்தனே.         


  தீர்த்தன் உலகு அளந்த*  சேவடிமேல் பூந்தாமம்,* 
  சேர்த்தி அவையே*  சிவன் முடிமேல் தான் கண்டு,*

  பார்த்தன் தெளிந்தொழிந்த*  பைந்துழாயான் பெருமை,* 
  பேர்த்தும் ஒருவரால்*  பேசக் கிடந்ததே?        


  கிடந்து இருந்து நின்று அளந்து*  கேழல் ஆய் கீழ்ப் புக்கு 
  இடந்திடும்,*  தன்னுள் கரக்கும் உமிழும்,*

  தடம் பெருந் தோள் ஆரத் தழுவும்*  பார் என்னும் 
  மடந்தையை,*  மால் செய்கின்ற,*  மால் ஆர் காண்பாரே?    


  காண்பார் ஆர்? எம் ஈசன்*  கண்ணனை என்காணுமாறு,?* 
  ஊண் பேசில் எல்லா*  உலகும் ஓர் துற்று ஆற்றா,*

  சேணபாலவீடோ*  உயிரோ மற்று எப் பொருட்கும்,* 
  ஏண் பாலும் சோரான்*  பரந்து உளன் ஆம் எங்குமே.


  எங்கும் உளன் கண்ணன் என்ற*  மகனைக் காய்ந்து,* 
  இங்கு இல்லையால் என்று*  இரணியன் தூண் புடைப்ப,*

  அங்கு அப்பொழுதே*  அவன் வீயத் தோன்றிய,*  என் 
  சிங்கப் பிரான் பெருமை*  ஆராயும் சீர்மைத்தே? 


  சீர்மை கொள் வீடு*  சுவர்க்கம் நரகு ஈறா,* 
  ஈர்மை கொள் தேவர்*  நடுவா மற்று எப் பொருட்கும்,*

  வேர் முதல் ஆய் வித்து ஆய்*  பரந்து தனி நின்ற,* 
  கார் முகில் போல் வண்ணன்*  என் கண்ணனை நான் கண்டேனே.        


  கண் தலங்கள் செய்ய*  கரு மேனி அம்மானை,* 
  வண்டு அலம்பும் சோலை*  வழுதி வள நாடன்,*

  பண் தலையில் சொன்ன தமிழ்*  ஆயிரத்து இப் பத்தும் வலார்,* 
  விண் தலையில் வீற்றிருந்து ஆள்வர்*  எம் மா வீடே.     


  எம்மாவீட்டுத்*  திறமும் செப்பம்,*  நின் 
  செம்மா பாடபற்புத்*  தலைசேர்த்து ஒல்லை,-

  கைம்மா துன்பம்*  கடிந்த பிரானே,* 
  அம்மா அடியேன்*  வேண்டுவது ஈதே.     


  ஈதே யான் உன்னைக்*  கொள்வது எஞ்ஞான்றும்,*  என் 
  மை தோய் சோதி*  மணிவண்ண எந்தாய்,*

  எய்தா நின் கழல்*  யான் எய்த,*  ஞானக் 
  கைதா* காலக் கழிவு செய்யேலே. 


  செய்யேல் தீவினை என்று*  அருள் செய்யும்,*  என் 
  கை ஆர் சக்கரக்*  கண்ண பிரானே,*

  ஐ ஆர் கண்டம் அடைக்கிலும்*  நின் கழல் 
  எய்யாது ஏத்த,*  அருள்செய் எனக்கே.


  எனக்கே ஆட்செய்*  எக்காலத்தும் என்று,*  என் 
  மனக்கே வந்து*  இடைவீடு இன்றி மன்னி,*

  தனக்கே ஆக*  எனைக் கொள்ளும் ஈதே,* 
  எனக்கே கண்ணனை*  யான் கொள் சிறப்பே. 


  சிறப்பில் வீடு*  சுவர்க்கம் நரகம்,* 
  இறப்பில் எய்துக*  எய்தற்க,*  யானும்

  பிறப்பு இல்*  பல் பிறவிப் பெருமானை,* 
  மறப்பு ஒன்று இன்றி*  என்றும் மகிழ்வனே.


  மகிழ் கொள் தெய்வம்*  உலோகம் அலோகம்,* 
  மகிழ் கொள் சோதி*  மலர்ந்த அம்மானே,*

  மகிழ் கொள் சிந்தை*  சொல் செய்கை கொண்டு,*  என்றும் 
  மகிழ்வுற்று*  உன்னை வணங்க வாராயே.      


  வாராய்*  உன் திருப் பாத மலர்க்கீழ்ப்,* 
  பேராதே யான் வந்து*  அடையும்படி

  தாராதாய்,*  உன்னை என்னுள்*  வைப்பில் என்றும் 
  ஆராதாய்,*  எனக்கு என்றும் எக்காலே.   


  எக்காலத்து எந்தையாய்*  என்னுள் மன்னில்,*  மற்று 
  எக் காலத்திலும்*  யாதொன்றும் வேண்டேன்,*

  மிக்கார் வேத*  விமலர் விழுங்கும்,*  என் 
  அக்காரக் கனியே*  உன்னை யானே.       


  யானே என்னை*  அறியகிலாதே,* 
  யானே என் தனதே*  என்று இருந்தேன்,*

  யானே நீ*  என் உடைமையும் நீயே,* 
  வானே ஏத்தும்*  எம் வானவர் ஏறே


  ஏறேல் ஏழும்*  வென்று ஏர் கொள் இலங்கையை,* 
  நீறே செய்த*  நெடுஞ் சுடர்ச் சோதி,*

  தேறேல் என்னை*  உன் பொன் அடி சேர்த்து*  ஒல்லை- 
  வேறே போக*  எஞ்ஞான்றும் விடலே.  


  விடல் இல் சக்கரத்து*  அண்ணலை மேவல்* 
  விடல் இல் வண் குருகூர்ச்*  சடகோபன்,*

  கெடல் இல் ஆயிரத்துள்*  இவை பத்தும்,* 
  கெடல் இல் வீடு செய்யும்*  கிளர்வார்க்கே.


  கிளர் ஒளி இளமை*  கெடுவதன் முன்னம்,* 
  வளர் ஒளி மாயோன்*  மருவிய கோயில்,*

  வளர் இளம் பொழில் சூழ்*  மாலிருஞ்சோலை,* 
  தளர்வு இலர் ஆகிச்*  சார்வது சதிரே.  


  சதிர் இள மடவார்*  தாழ்ச்சியை மதியாது,* 
  அதிர் குரல் சங்கத்து*  அழகர் தம் கோயில்,*

  மதி தவழ் குடுமி*  மாலிருஞ்சோலைப்,* 
  பதியது ஏத்தி*  எழுவது பயனே.    


  பயன் அல்ல செய்து*  பயன் இல்லை நெஞ்சே,* 
  புயல் மழை வண்ணர்*  புரிந்து உறை கோயில்,*

  மயல் மிகு பொழில் சூழ்*  மாலிருஞ்சோலை,* 
  அயல்மலை அடைவது*  அது கருமமே.


  கரும வன் பாசம்*  கழித்து உழன்று உய்யவே,* 
  பெருமலை எடுத்தான்*  பீடு உறை கோயில்,*

  வரு மழை தவழும்*  மாலிருஞ்சோலைத்,* 
  திருமலை அதுவே*  அடைவது திறமே.   


  திறம் உடை வலத்தால்*  தீவினை பெருக்காது,* 
  அறம் முயல் ஆழிப்*  படையவன் கோயில்,*

  மறு இல் வண் சுனை சூழ்*  மாலிருஞ்சோலைப்,* 
  புறமலை சாரப்*  போவது கிறியே.


  கிறி என நினைமின்*  கீழ்மை செய்யாதே,* 
  உறி அமர் வெண்ணெய்*  உண்டவன் கோயில்,*

  மறியொடு பிணை சேர்*  மாலிருஞ்சோலை,* 
  நெறி பட அதுவே*  நினைவது நலமே.


  நலம் என நினைமின்*  நரகு அழுந்தாதே,* 
  நிலம் முனம் இடந்தான்*  நீடு உறை கோயில்,*

  மலம் அறு மதி சேர்*  மாலிருஞ்சோலை,* 
  வலம் முறை எய்தி,*  மருவுதல் வலமே.


  வலஞ்செய்து வைகல்*  வலம் கழியாதே,* 
  வலஞ்செய்யும் ஆய*  மாயவன் கோயில்,*

  வலஞ்செய்யும் வானோர்*  மாலிருஞ்சோலை,,* 
  வலஞ்செய்து நாளும்*  மருவுதல் வழக்கே.


  வழக்கு என நினைமின்*  வல்வினை மூழ்காது,* 
  அழக்கொடி அட்டான்*  அமர் பெருங்கோயில்,*

  மழக் களிற்று இனம் சேர்*  மாலிருஞ்சோலை,* 
  தொழக் கருதுவதே*  துணிவது சூதே.


  சூது என்று களவும்*  சூதும் செய்யாதே,* 
  வேதம் முன் விரித்தான்*  விரும்பிய கோயில்,*

  மாது உறு மயில் சேர்*  மாலிருஞ்சோலைப்,* 
  போது அவிழ் மலையே*  புகுவது பொருளே.     


  பொருள் என்று இவ் உலகம்*  படைத்தவன் புகழ்மேல்,* 
  மருள் இல் வண் குருகூர்*  வண் சடகோபன்,*

  தெருள் கொள்ளச் சொன்ன*  ஓர் ஆயிரத்துள் இப் பத்து,* 
  அருளுடையவன் தாள்*  அணைவிக்கும் முடித்தே.


  முடிச்சோதியாய்*  உனது முகச் சோதி மலர்ந்ததுவோ,* 
  அடிச்சோதி நீநின்ற*  தாமரையாய் அலர்ந்ததுவோ,*

  படிச்சோதி ஆடையொடும்*  பல் கலனாய்,*  நின்பைம்பொன் 
  கடிச்சோதி கலந்ததுவோ?*  திருமாலே! கட்டுரையே. (2)   


  கட்டுரைக்கில் தாமரை*  நின் கண் பாதம் கை ஒவ்வா,* 
  சுட்டு உரைத்த நன்பொன்*  உன் திருமேனி ஒளி ஒவ்வாது,*

  ஒட்டு உரைத்து இவ் உலகு உன்னைப்*  புகழ்வு எல்லாம் பெரும்பாலும்,* 
  பட்டுரையாய் புற்கு என்றே*  காட்டுமால் பரஞ்சோதீ!       


  பரஞ்சோதி! நீ பரமாய்*  நின் இகழ்ந்து பின்,*  மற்று ஓர் 
  பரம் சோதி இன்மையின்*  படி ஓவி நிகழ்கின்ற,*

  பரஞ்சோதி நின்னுள்ளே*  படர் உலகம் படைத்த,*  எம் 
  பரஞ்சோதி கோவிந்தா!*  பண்பு உரைக்கமாட்டேனே.


  மாட்டாதே ஆகிலும்*  இம் மலர் தலை மாஞாலம்,*  நின் 
  மாட்டு ஆய மலர்புரையும்*  திருவுருவம் மனம் வைக்க* 

  மாட்டாத பலசமய*  மதி கொடுத்தாய், மலர்த்துழாய்* 
  மாட்டேநீ மனம் வைத்தாய்*  மாஞாலம் வருந்தாதே?


  வருந்தாத அரும்தவத்த*  மலர் கதிரின் சுடர் உடம்பு ஆய்,* 
  வருந்தாத ஞானம் ஆய்*  வரம்பு இன்றி முழுது இயன்றாய்,*

  வரும் காலம் நிகழ் காலம்*  கழி காலம் ஆய்,*  உலகை 
  ஒருங்காக அளிப்பாய் சீர்*  எங்கு உலக்க ஓதுவனே?


  ஓதுவார் ஓத்து எல்லாம்*  எவ் உலகத்து எவ் எவையும்,* 
  சாதுவாய் நின் புகழின்*  தகை அல்லால் பிறிது இல்லை,*

  போது வாழ் புனம் துழாய்*  முடியினாய்,*  பூவின்மேல் 
  மாது வாழ் மார்பினாய்!*  என் சொல்லி யான் வாழ்த்துவனே?  


  வாழ்த்துவார் பலர் ஆக*  நின்னுள்ளே நான்முகனை,* 
  மூழ்த்த நீர் உலகு எல்லாம்*  படை என்று முதல் படைத்தாய்*  

  கேழ்த்த சீர் அரன் முதலாக்*  கிளர் தெய்வமாய்க் கிளர்ந்து,* 
  சூழ்த்து அமரர் துதித்தால்*  உன் தொல் புகழ் மாசூணாதே?     


  மாசூணாச் சுடர் உடம்புஆய்*  மலராது குவியாது,* 
  மாசூணா ஞானம் ஆய்*  முழுதும் ஆய் முழுது இயன்றாய்,*

  மாசூணா வான் கோலத்து*  அமரர் கோன் வழிப்பட்டால்,* 
  மாசூணா உனபாத*  மலர்ச் சோதி மழுங்காதே?     


  மழுங்காத வைந் நுதிய*  சக்கர நல் வலத்தையாய்,* 
  தொழும் காதல் களிறு அளிப்பான்*  புள் ஊர்ந்து தோன்றினையே,* 

  மழுங்காத ஞானமே*  படை ஆக மலர் உலகில்* 
  தொழும்பாயார்க்கு அளித்தால்*  உன் சுடர்ச் சோதி மறையாதே? 


  மறை ஆய நால் வேதத்துள் நின்ற*  மலர்ச் சுடரே,* 
  முறையால் இவ் உலகு எல்லாம்*  படைத்து இடந்து உண்டு உமிழ்ந்து அளந்தா,*ய் 

  பிறை ஏறு சடையானும்*  நான்முகனும் இந்திரனும்* 
  இறை ஆதல் அறிந்து ஏத்த*  வீற்றிருத்தல் இது வியப்பே?   


  வியப்பாய வியப்புஇல்லா*  மெய்ஞ் ஞான வேதியனைச்,* 
  சயப்புகழார் பலர் வாழும்*  தடம் குருகூர்ச் சடகோபன்,*

  துயக்கு இன்றித் தொழுது உரைத்த*  ஆயிரத்துள் இப்பத்தும்,* 
  உயக்கொண்டு பிறப்பு அறுக்கும்*  ஒலி முந்நீர் ஞாலத்தே. (2)


  முந்நீர் ஞாலம் படைத்த*  எம் முகில் வண்ணனே,* 
  அந் நாள் நீ தந்த ஆக்கையின்வழி உழல்வேன்,*

  வெம் நாள் நோய் வீய*  வினைகளை வேர் அறப் பாய்ந்து,* 
  எந் நாள் யான் உன்னை*  இனி வந்து கூடுவனே? (2)


  வன் மா வையம் அளந்த*  எம் வாமனா,*  நின் 
  பல்மா மாயப்*  பல் பிறவியில் படிகின்ற யான்,*

  தொல் மா வல்வினைத்*  தொடர்களை முதல் அரிந்து,* 
  நின் மா தாள் சேர்ந்து*  நிற்பது எஞ்ஞான்றுகொலோ?


  கொல்லா மாக்கோல்*  கொலைசெய்து பாரதப் போர்,* 
  எல்லாச் சேனையும்*  இரு நிலத்து அவித்த எந்தாய்,*

  பொல்லா ஆக்கையின்*  புணர்வினை அறுக்கல் அறா,* 
  சொல்லாய் யான் உன்னைச்*  சார்வது ஓர் சூழ்ச்சியே.    


  சூழ்ச்சி ஞானச்*  சுடர் ஒளி ஆகி,*  என்றும் 
  ஏழ்ச்சி கேடு இன்றி*  எங்கணும் நிறைந்த எந்தாய்,*

  தாழ்ச்சி மற்று எங்கும் தவிர்ந்து*  நின் தாள் இணைக்கீழ் 
  வாழ்ச்சி,*  யான் சேரும்*  வகை அருளாய் வந்தே.  


  வந்தாய் போலே*  வந்தும் என் மனத்தினை நீ,* 
  சிந்தாமல் செய்யாய்*  இதுவே இது ஆகில்,* 

  கொந்து ஆர் காயாவின்*  கொழு மலர்த் திருநிறத்த 
  எந்தாய்,*  யான் உன்னை*  எங்கு வந்து அணுகிற்பனே?   


  கிற்பன் கில்லேன்*  என்று இலன் முனம் நாளால்,* 
  அற்ப சாரங்கள்*  அவை சுவைத்து அகன்றொழிந்தேன்,*

  பற்பல் ஆயிரம்*  உயிர் செய்த பரமா,*  நின் 
  நற் பொன் சோதித்தாள்*  நணுகுவது எஞ்ஞான்றே?


  எஞ்ஞான்றும் நாம் இருந்து இருந்து*  இரங்கி நெஞ்சே!* 
  மெய்ஞ்ஞானம் இன்றி*  வினை இயல் பிறப்பு அழுந்தி,*

  எஞ்ஞான்றும் எங்கும்*  ஒழிவு அற நிறைந்து நின்ற,* 
  மெய்ஞ் ஞானச் சோதிக்*  கண்ணனை மேவுதுமே?


  மேவு துன்ப வினைகளை*  விடுத்துமிலேன்,*
  ஓவுதல் இன்றி*  உன் கழல் வணங்கிற்றிலேன்,*

  பாவு தொல் சீர்க் கண்ணா!*  என் பரஞ்சுடரே,* 
  கூவுகின்றேன் காண்பான்*  எங்கு எய்தக் கூவுவனே?


  கூவிக் கூவிக்*  கொடுவினைத் தூற்றுள் நின்று*
  பாவியேன் பல காலம்*  வழி திகைத்து அலமர்கின்றேன்,*

  மேவி அன்று ஆ நிரை காத்தவன்*  உலகம் எல்லாம்,* 
  தாவிய அம்மானை*  எங்கு இனித் தலைப்பெய்வனே?  


  தலைப்பெய் காலம்*  நமன்தமர் பாசம் விட்டால்,* 
  அலைப்பூண் உண்ணும்*  அவ் அல்லல் எல்லாம் அகல,*

  கலைப் பல் ஞானத்து*  என் கண்ணனைக் கண்டுகொண்டு,* 
  நிலைப் பெற்று என் நெஞ்சம் பெற்றது*  நீடு உயிரே  


  உயிர்கள் எல்லா*  உலகமும் உடையவனைக்,* 
  குயில் கொள் சோலைத்*  தென் குருகூர்ச் சடகோபன்,*

  செயிர் இல் சொல் இசை மாலை*  ஆயிரத்துள் இப் பத்தும்,* 
  உயிரின்மேல் ஆக்கை*  ஊனிடை ஒழிவிக்குமே. (2)      


  ஒழிவு இல் காலம் எல்லாம்*  உடனாய் மன்னி,* 
  வழு இலா*  அடிமை செய்யவேண்டும் நாம்,*

  தெழி குரல் அருவித்*  திருவேங்கடத்து,* 
  எழில் கொள் சோதி*  எந்தை தந்தை தந்தைக்கே. (2)


  எந்தை தந்தை தந்தை*  தந்தை தந்தைக்கும் 
  முந்தை,*  வானவர் வானவர் கோனொடும்,* 

  சிந்து பூ மகிழும்*  திருவேங்கடத்து,* 
  அந்தம் இல் புகழ்க்*  கார் எழில் அண்ணலே.


  அண்ணல் மாயன்*  அணி கொள் செந்தாமரைக் 
  கண்ணன் செங்கனி,*  வாய்க் கருமாணிக்கம்,*

  தெள் நிறை சுனை நீர்த்,*  திருவேங்கடத்து,* 
  எண் இல் தொல் புகழ்*  வானவர் ஈசனே.


  ஈசன் வானவர்க்கு*  என்பன் என்றால்,*  அது 
  தேசமோ*  திருவேங்கடத்தானுக்கு?,* 

  நீசனேன்*  நிறைவு ஒன்றும் இலேன்,*  என்கண் 
  பாசம் வைத்த*  பரம் சுடர்ச் சோதிக்கே.


  சோதி ஆகி*  எல்லா உலகும் தொழும்,* 
  ஆதிமூர்த்தி என்றால்*  அளவு ஆகுமோ?,*

  வேதியர்*  முழு வேதத்து அமுதத்தை,* 
  தீது இல் சீர்த்*  திருவேங்கடத்தானையே.


  வேம் கடங்கள்*  மெய்மேல் வினை முற்றவும்,* 
  தாங்கள் தங்கட்கு*  நல்லனவே செய்வார்,*

  வேங்கடத்து உறைவார்க்கு*  நம என்னல்- 
  ஆம் கடமை,* அது சுமந்தார்கட்கே.


  சுமந்து மாமலர்*  நீர் சுடர் தூபம் கொண்டு,* 
  அமர்ந்து வானவர்*  வானவர் கோனொடும்,* 

  நமன்று எழும்*  திருவேங்கடம் நங்கட்குச்,* 
  சமன் கொள் வீடு தரும்*  தடங் குன்றமே.


  குன்றம் ஏந்திக்*  குளிர் மழை காத்தவன்,* 
  அன்று ஞாலம்*  அளந்த பிரான்,*  பரன்

  சென்று சேர்*  திருவேங்கட மா மலை,* 
  ஒன்றுமே தொழ*  நம் வினை ஓயுமே. (2)


  ஓயும் மூப்புப்*  பிறப்பு இறப்பு:பிணி,*
  வீயுமாறு செய்வான்*  திருவேங்கடத்து

  ஆயன்,*  நாள் மலர் ஆம்*  அடித்தாமரை,* 
  வாயுள்ளும்மனத்துள்ளும்*  வைப்பார்கட்கே.


  வைத்த நாள் வரை*  எல்லை குறுகிச் சென்று,* 
  எய்த்து இளைப்பதன்*  முன்னம் அடைமினோ,*

  பைத்த பாம்பு அணையான்*  திருவேங்கடம்,* 
  மொய்த்த சோலை*  மொய்பூந்தடந் தாழ்வரே.  


  தாள் பரப்பி*  மண் தாவிய ஈசனை,* 
  நீள் பொழில்*  குருகூர்ச் சடகோபன் சொல்,*

  கேழ் இல் ஆயிரத்து*  இப் பத்தும் வல்லவர்* 
  வாழ்வர் வாழ்வு எய்தி*  ஞாலம் புகழவே. (2)   


  புகழும் நல் ஒருவன் என்கோ!* பொரு இல் சீர்ப் பூமிஎன்கோ,* 
  திகழும் தண் பரவை என்கோ!*  தீ என்கோ! வாயு என்கோ,*

  நிகழும் ஆகாசம் என்கோ!*  நீள் சுடர் இரண்டும் என்கோ,* 
  இகழ்வு இல் இவ் அனைத்தும் என்கோ*  கண்ணனைக் கூவும் ஆறே! 


  கூவும் ஆறு அறியமாட்டேன்*  குன்றங்கள் அனைத்தும் என்கோ,*
  மேவு சீர் மாரி என்கோ!*  விளங்கு தாரகைகள் என்கோ,*

  நா இயல் கலைகள் என்கோ!*  ஞான நல்ஆவி என்கோ,* 
  பாவு சீர்க் கண்ணன் எம்மான்*  பங்கயக் கண்ணனையே! 


  பங்கயக் கண்ணன் என்கோ!*  பவளச் செவ்வாயன் என்கோ,*
  அம் கதிர் அடியன் என்கோ!*  அஞ்சன வண்ணன் என்கோ,*

  செங்கதிர் முடியன் என்கோ!*  திரு மறு மார்பன் என்கோ,*
  சங்கு சக்கரத்தன் என்கோ!*  சாதி மாணிக்கத்தையே!      


  சாதி மாணிக்கம் என்கோ!*  சவி கொள் பொன் முத்தம் என்கோ*
  சாதி நல் வயிரம் என்கோ,*  தவிவு இல் சீர் விளக்கம் என்கோ,*

  ஆதி அம் சோதி என்கோ!*  ஆதி அம் புருடன் என்கோ,* 
  ஆதும் இல் காலத்து எந்தை*  அச்சுதன் அமலனையே!    


  அச்சுதன் அமலன் என்கோ,*  அடியவர் வினை கெடுக்கும்,* 
  நச்சும் மா மருந்தம் என்கோ!*  நலங் கடல் அமுதம் என்கோ,*

  அச்சுவைக் கட்டி என்கோ!*  அறுசுவை அடிசில் என்கோ,*
  நெய்ச் சுவைத் தேறல் என்கோ!*  கனி என்கோ! பால் என்கேனோ!


  பால் என்கோ!*  நான்கு வேதப் பயன் என்கோ,*  சமய நீதி 
  நூல் என்கோ!*  நுடங்கு கேள்வி இசை என்கோ! இவற்றுள் நல்ல

  மேல் என்கோ,*  வினையின் மிக்க பயன் என்கோ,*  கண்ணன் என்கோ!- 
  மால் என்கோ! மாயன் என்கோ*  வானவர் ஆதியையே!    


  வானவர் ஆதி என்கோ!*  வானவர் தெய்வம் என்கோ,*
  வானவர் போகம் என்கோ!*  வானவர் முற்றும் என்கோ,*

  ஊனம் இல் செல்வம் என்கோ!*  ஊனம் இல் சுவர்க்கம் என்கோ,*
  ஊனம் இல் மோக்கம் என்கோ!*  ஒளி மணி வண்ணனையே!


  ஒளி மணி வண்ணன் என்கோ!*  ஒருவன் என்று ஏத்த நின்ற* 
  நளிர் மதிச் சடையன் என்கோ!*  நான்முகக் கடவுள் என்கோ,*

  அளி மகிழ்ந்து உலகம் எல்லாம்*  படைத்து அவை ஏத்த நின்ற,* 
  களி மலர்த் துளவன் எம்மான்*  கண்ணனை மாயனையே!   


  கண்ணனை மாயன் தன்னை*  கடல் கடைந்து அமுதம் கொண்ட,* 
  அண்ணலை அச்சுதனை*  அனந்தனை அனந்தன் தன்மேல்,* 

  நண்ணி நன்கு உறைகின்றானை*  ஞாலம் உண்டு உமிழ்ந்த மாலை,* 
  எண்ணும் ஆறு அறியமாட்டேன்,*  யாவையும் எவரும் தானே. 


  யாவையும் எவரும் தானாய்*  அவரவர் சமயம் தோறும்,* 
  தோய்வு இலன் புலன் ஐந்துக்கும்*  சொலப்படான் உணர்வின் மூர்த்தி,*

  ஆவி சேர் உயிரின் உள்ளால்*  ஆதும் ஓர் பற்று இலாத,* 
  பாவனை அதனைக் கூடில்*  அவனையும் கூடலாமே.   


  கூடி வண்டு அறையும் தண் தார்க்*  கொண்டல் போல் வண்ணன் தன்னை* 
  மாடு அலர் பொழில்*  குருகூர் வண் சடகோபன் சொன்ன,* 

  பாடல் ஓர் ஆயிரத்துள்*  இவையும் ஓர் பத்தும் வல்லார்,* 
  வீடு இல போகம் எய்தி*  விரும்புவர் அமரர் மொய்த்தே. (2)   


  மொய்ம்மாம் பூம்பொழில் பொய்கை*  முதலைச் சிறைப்பட்டு நின்ற,* 
  கைம்மாவுக்கு அருள் செய்த*  கார்முகில் போல்வண்ணன் கண்ணன்,* 

  எம்மானைச் சொல்லிப் பாடி*  எழுந்தும் பறந்தும் துள்ளாதார்,* 
  தம்மாம் கருமம் என் சொல்லீர்*  தண்கடல் வட்டத்து உள்ளீரே! (2)


  தண்கடல் வட்டத்து உள்ளாரைத்*  தமக்கு இரையாத் தடிந்து உண்ணும்,* 
  திண்கழல்கால் அசுரர்க்குத்*  தீங்கு இழைக்கும் திருமாலைப்,* 

  பண்கள் தலைக்கொள்ளப் பாடி* பறந்தும் குனித்தும் உழலாதார்,* 
  மண்கொள் உலகில் பிறப்பார்*  வல்வினை மோத மலைந்தே.    


  மலையை எடுத்து கல்மாரி*  காத்து*  பசுநிரை தன்னைத்,* 
  தொலைவு தவிர்த்த பிரானைச்*  சொல்லிச்சொல்லி நின்று எப்போதும்,*

  தலையினோடு ஆதனம் தட்டத்*  தடுகுட்டமாய்ப் பறவாதார்,* 
  அலை கொள் நரகத்து அழுந்திக்*  கிடந்து உழைக்கின்ற வம்பரே.


  வம்பு அவிழ் கோதைபொருட்டா*  மால்விடை ஏழும் அடர்த்த,* 
  செம்பவளத் திரள் வாயன்*  சிரீதரன் தொல்புகழ் பாடி,* 

  கும்பிடு நட்டம் இட்டு ஆடி*  கோகு உகட்டுண்டு உழலாதார்,* 
  தம்பிறப்பால் பயன் என்னே*  சாது சனங்களிடையே? 


  சாது சனத்தை நலியும்*  கஞ்சனைச் சாதிப்பதற்கு,* 
  ஆதி அம் சோதி உருவை*  அங்கு வைத்து இங்குப் பிறந்த,,*

  வேத முதல்வனைப் பாடி*  வீதிகள் தோறும் துள்ளாதார்,* 
  ஓதி உணர்ந்தவர் முன்னா*  என் சவிப்பார் மனிசரே?       


  மனிசரும் மற்றும் முற்றும் ஆய்*  மாயப் பிறவி பிறந்த,* 
  தனியன் பிறப்பிலி தன்னை*  தடங்கடல் சேர்ந்த பிரானை,* 

  கனியை கரும்பின் இன் சாற்றை*  கட்டியை தேனை அமுதை,* 
  முனிவு இன்றி ஏத்திக் குனிப்பார்*  முழுது உணர் நீர்மையினார.


  நீர்மை இல் நூற்றுவர் வீய*  ஐவர்க்கு அருள்செய்து நின்று,* 
  பார்மல்கு சேனை அவித்த*  பரஞ்சுடரை நினைந்து ஆடி* 

  நீர்மல்கு கண்ணினர் ஆகி*  நெஞ்சம் குழைந்து நையாதே,* 
  ஊன் மல்கி மோடு பருப்பார்*  உத்தமர்கட்கு என் செய்வாரே?  


  வார்புனல் அம் தண் அருவி*  வடதிருவேங்கடத்து எந்தை,* 
  பேர்பல சொல்லிப் பிதற்றி*  பித்தர் என்றே பிறர்கூற,* 

  ஊர்பல புக்கும் புகாதும்*  உலோகர் சிரிக்க நின்று ஆடி,* 
  ஆர்வம் பெருகிக் குனிப்பார்*  அமரர் தொழப்படுவாரே. 


  அமரர் தொழப்படுவானை*  அனைத்து உலகுக்கும் பிரானை,* 
  அமர மனத்தினுள் யோகு புணர்ந்து*  அவன் தன்னோடு ஒன்று ஆக,* 

  அமரத் துணிய வல்லார்கள் ஒழிய*  அல்லாதவர் எல்லாம்,* 
  அமர நினைந்து எழுந்து ஆடி*  அலற்றுவதே கருமமே.      


  கருமமும் கரும பலனும் ஆகிய*  காரணன் தன்னை,* 
  திருமணி வண்ணனை செங்கண் மாலினை*  தேவபிரானை,*

  ஒருமை மனத்தினுள் வைத்து*  உள்ளம் குழைந்து எழுந்து ஆடி,* 
  பெருமையும் நாணும் தவிர்ந்து*  பிதற்றுமின் பேதைமை தீர்ந்தே.


  தீர்ந்த அடியவர் தம்மைத்*  திருத்திப் பணிகொள்ளவல்ல,* 
  ஆர்ந்த புகழ் அச்சுதனை*  அமரர் பிரானை எம்மானை,*

  வாய்ந்த வளவயல்சூழ்*  தண் வளங் குருகூர்ச்சடகோபன்,* 
  நேர்ந்த ஓர் ஆயிரத்து இப்பத்து*  அருவினை நீறு செய்யுமே. (2)


  செய்ய தாமரைக் கண்ணன் ஆய்*  உலகு ஏழும் உண்ட அவன் கண்டீர்,* 
  வையம் வானம் மனிசர் தெய்வம்*  மற்றும் மற்றும் மற்றும் முற்றும் ஆய்,*

  செய்யசூழ் சுடர் ஞானம் ஆய்*  வெளிப் பட்டு இவை படைத்தான்*  பின்னும் 
  மொய்கொள் சோதியோடு ஆயினான்*  ஒரு மூவர் ஆகிய மூர்த்தியே. (2)


  மூவர் ஆகிய மூர்த்தியை*  முதல் மூவர்க்கும் முதல்வன் தன்னை,* 
  சாவம் உள்ளன நீக்குவானை*  தடங் கடல் கிடந்தான் தன்னை,* 

  தேவ தேவனை தென் இலங்கை*  எரி எழச் செற்ற வில்லியை,* 
  பாவ நாசனை பங்கயத்தடங் கண்ணனைப்*  பரவுமினோ.


  பரவி வானவர் ஏத்த நின்ற*  பரமனை பரஞ்சோதியை,* 
  குரவை கோத்த குழகனை*  மணி வண்ணனை குடக் கூத்தனை,* 

  அரவம் ஏறி அலை கடல் அமரும்*  துயில்கொண்ட அண்ணலை,* 
  இரவும் நன் பகலும் விடாது*  என்றும் ஏத்துதல் மனம் வைம்மினோ. 


  வைம்மின் நும் மனத்து என்று*  யான் உரைக்கின்ற மாயவன் சீர்மையை* 
  எம்மனோர்கள் உரைப்பது என்? அது நிற்க நாள்தொறும்,*  வானவர் 

  தம்மை ஆளும் அவனும்*  நான்முகனும் சடைமுடி அண்ணலும்,* 
  செம்மையால் அவன் பாத பங்கயம்*  சிந்தித்து ஏத்தித் திரிவரே.


  திரியும் காற்றோடு அகல் விசும்பு*  திணிந்த மண் கிடந்த கடல்,* 
  எரியும் தீயோடு இரு சுடர் தெய்வம்,*  மற்றும் மற்றும் முற்றும் ஆய்,*

  கரிய மேனியன் செய்ய தாமரைக் கண்ணன்*  கண்ணன் விண்ணோர் இறை,* 
  சுரியும் பல் கருங் குஞ்சி*  எங்கள் சுடர் முடி அண்ணல் தோற்றமே. 


  தோற்றம் கேடு அவை இல்லவன் உடையான்*  அவன் ஒரு மூர்த்தியாய்,* 
  சீற்றத்தோடு அருள் பெற்றவன் அடிக்கீழ்ப்*  புகநின்ற செங்கண்மால்,* 

  நாற்றம் தோற்றம் சுவை ஒலி*  உறல் ஆகி நின்ற,*  எம் வானவர் 
  ஏற்றையே அன்றி*  மற்றொருவரை யான் இலேன் எழுமைக்குமே.    


  எழுமைக்கும் எனது ஆவிக்கு*  இன்அமுதத்தினை எனது ஆர் உயிர்,*
  கெழுமிய கதிர்ச் சோதியை*  மணிவண்ணனை குடக் கூத்தனை,* 

  விழுமிய அமரர் முனிவர் விழுங்கும்*  கன்னல் கனியினை,* 
  தொழுமின் தூய மனத்தர் ஆய்*  இறையும் நில்லா துயரங்களே.


  துயரமே தரு துன்ப இன்ப வினைகள் ஆய்*  அவை அல்லன் ஆய்,* 
  உயர நின்றது ஓர் சோதி ஆய்*  உலகு ஏழும் உண்டு உமிழ்ந்தான் தன்னை,*

  அயர வாங்கும் நமன் தமர்க்கு*  அரு நஞ்சினை அச்சுதன் தன்னை,* 
  தயரதற்கு மகன் தன்னை அன்றி*  மற்று இலேன் தஞ்சமாகவே.


  தஞ்சம் ஆகிய தந்தை தாயொடு*  தானும் ஆய் அவை அல்லன் ஆய்,* 
  எஞ்சல் இல் அமரர் குலமுதல்*  மூவர் தம்முள்ளும் ஆதியை,* 

  அஞ்சி நீர் உலகத்துள்ளீர்கள்!*  அவன் இவன் என்று கூழேன்மின்,* 
  நெஞ்சினால் நினைப்பான் எவன்*  அவன் ஆகும் நீள் கடல் வண்ணனே.  


  கடல்வண்ணன் கண்ணன்*  விண்ணவர் கருமாணிக்கம் எனது ஆர் உயிர்* 
  படஅரவின் அணைக்கிடந்த*  பரஞ்சுடர் பண்டு நூற்றுவர்,* 

  அடவரும் படை மங்க*  ஐவர்கட்கு ஆகி வெம்சமத்து,*  அன்றுதேர் 
  கடவிய பெருமான்*  கனைகழல் காண்பது என்றுகொல் கண்களே?


  கண்கள் காண்டற்கு அரியன் ஆய்*  கருத்துக்கு நன்றும் எளியன் ஆய்,* 
  மண்கொள் ஞாலத்து உயிர்க்கு எல்லாம் அருள் செய்யும்*  வானவர் ஈசனை,* 

  பண்கொள் சோலை வழுதி நாடன்*  குருகைக்கோன் சடகோபன் சொல்,* 
  பண்கொள் ஆயிரத்து இப்பத்தால்*  பத்தர் ஆகக் கூடும் பயிலுமினே. (2)    


  பயிலும் சுடர் ஒளி மூர்த்தியை*  பங்கயக் கண்ணனை,* 
  பயில இனிய*  நம் பாற்கடல் சேர்ந்த பரமனை,* 

  பயிலும் திரு உடையார்*  எவரேலும் அவர் கண்டீர்,* 
  பயிலும் பிறப்பிடை தோறு*  எம்மை ஆளும் பரமரே. (2)


  ஆளும் பரமனை கண்ணனை*  ஆழிப் பிரான் தன்னை,* 
  தோளும் ஓர் நான்கு உடைத்*  தூமணி வண்ணன் எம்மான்தன்னை*

  தாளும் தடக் கையும் கூப்பிப்*  பணியும் அவர் கண்டீர்,* 
  நாளும் பிறப்பிடைதோறு*  எம்மை ஆளுடை நாதரே.


  நாதனை ஞாலமும் வானமும் ஏத்தும்*  நறும் துழாய்ப் 
  போதனை*  பொன் நெடும் சக்கரத்து*  எந்தை பிரான் தன்னை*

  பாதம் பணிய வல்லாரைப்*  பணியும் அவர் கண்டீர்,* 
  ஓதும் பிறப்பிடைதோறு*  எம்மை ஆளுடையார்களே.


  உடை ஆர்ந்த ஆடையன்*  கண்டிகையன் உடை நாணினன்* 
  புடை ஆர் பொன் நூலினன்*  பொன் முடியன் மற்றும் பல்கலன்,* 

  நடையா உடைத் திருநாரணன்*  தொண்டர் தொண்டர் கண்டீர்,* 
  இடை ஆர் பிறப்பிடைதோறு*  எமக்கு எம் பெருமக்களே.


  பெருமக்கள் உள்ளவர் தம் பெருமானை,*  அமரர்கட்கு* 
  அருமை ஒழிய*  அன்று ஆர் அமுது ஊட்டிய அப்பனை,*

  பெருமை பிதற்ற வல்லாரைப்*  பிதற்றும் அவர் கண்டீர்,* 
  வருமையும் இம்மையும்*  நம்மை அளிக்கும் பிராக்களே.


  அளிக்கும் பரமனை கண்ணனை*  ஆழிப் பிரான் தன்னை,* 
  துளிக்கும் நறும் கண்ணித்*  தூமணி வண்ணன் எம்மான்தன்னை,* 

  ஒளிக் கொண்ட சோதியை*  உள்ளத்துக் கொள்ளும் அவர் கண்டீர்,* 
  சலிப்பு இன்றி ஆண்டு எம்மைச்*  சன்ம சன்மாந்தரம் காப்பரே.


  சன்ம சன்மாந்தரம் காத்து*  அடியார்களைக் கொண்டுபோய்,* 
  தன்மை பெறுத்தித் தன் தாளிணைக்கீழ்க்*  கொள்ளும் அப்பனை,* 

  தொன்மை பிதற்ற வல்லாரைப்*  பிதற்றும் அவர் கண்டீர்,* 
  நன்மை பெறுத்து எம்மை*  நாள் உய்யக்கொள்கின்ற நம்பரே.


  நம்பனை ஞாலம் படைத்தவனை*  திரு மார்பனை,* 
  உம்பர் உலகினில் யார்க்கும்*  உணர்வு அரியான் தன்னை,* 

  கும்பி நரகர்கள் ஏத்துவரேலும்*  அவர் கண்டீர்,* 
  எம் பல் பிறப்பிடைதோறு*  எம் தொழுகுலம் தாங்களே.


  குலம் தாங்கு சாதிகள்*  நாலிலும் கீழ் இழிந்து,*  எத்தனை 
  நலம் தான் இலாத*  சண்டாள சண்டாளர்கள் ஆகிலும்,* 

  வலம் தாங்கு சக்கரத்து அண்ணல்*  மணிவண்ணற்கு ஆள் என்று உள் 
  கலந்தார்,*  அடியார் தம் அடியார் எம் அடிகளே.


  அடி ஆர்ந்த வையம் உண்டு*  ஆல் இலை அன்னவசம் செய்யும,* 
  படி யாதும் இல் குழவிப்படி*  எந்தை பிரான் தனக்கு,* 

  அடியார் அடியார் தம்*  அடியார் அடியார் தமக்கு* 
  அடியார் அடியார் தம்*  அடியார் அடியோங்களே.


  அடி ஓங்கு நூற்றுவர் வீய*  அன்று ஐவர்க்கு அருள்செய்த- 
  நெடியோனைத்,*  தென் குருகூர்ச் சடகோபன்*  குற்றேவல்கள்,* 

  அடி ஆர்ந்த ஆயிரத்துள்*  இவை பத்து அவன் தொண்டர்மேல் 
  முடிவு,*  ஆரக் கற்கிற்கில்*  சன்மம் செய்யாமை முடியுமே. (2) 


  முடியானே! மூவுலகும் தொழுது ஏத்தும்*  சீர் 
  அடியானே,*  ஆழ் கடலைக் கடைந்தாய்!*  புள் ஊர் 

  கொடியானே,*  கொண்டல் வண்ணா!*  அண்டத்து உம்பரில் 
  நெடியானே!,*  என்று கிடக்கும் என் நெஞ்சமே. (2)


  நெஞ்சமே! நீள் நகர் ஆக*  இருந்த என் 
  தஞ்சனே,*  தண் இலங்கைக்கு இறையைச் செற்ற 

  நஞ்சனே,*  ஞாலம் கொள்வான்*  குறள் ஆகிய 
  வஞ்சனே,*  என்னும் எப்போதும்,*  என் வாசகமே


  வாசகமே ஏத்த அருள் செய்யும்*  வானவர் தம்- 
  நாயகனே,*  நாள் இளம் திங்களைக்*  கோள் விடுத்து,* 

  வேய் அகம் பால் வெண்ணெய்*  தொடு உண்ட ஆன் ஆயர்- 
  தாயவனே,*  என்று தடவும் என் கைகளே.


  கைகளால் ஆரத்*  தொழுது தொழுது உன்னை,* 
  வைகலும் மாத்திரைப்*  போதும் ஓர் வீடு இன்றி,*

  பை கொள் பாம்பு ஏறி*  உறை பரனே,*  உன்னை 
  மெய்கொள்ளக் காண(  விரும்பும் என் கண்களே.


  கண்களால் காண*  வருங்கொல்?  என்று ஆசையால்,* 
  மண் கொண்ட வாமனன்*  ஏற மகிழ்ந்து செல்,* 

  பண் கொண்ட புள்ளின்*   சிறகு ஒலி பாவித்து,* 
  திண் கொள்ள ஓர்க்கும்*  கிடந்து என் செவிகளே.


  செவிகளால் ஆர*  நின் கீர்த்திக் கனி என்னும் 
  கவிகளே*  காலப் பண் தேன்*  உறைப்பத் துற்று,* 

  புவியின்மேல்*  பொன் நெடும் சக்கரத்து உன்னையே.* 
  அவிவு இன்றி ஆதரிக்கும்*  எனது ஆவியே.


  ஆவியே! ஆர் அமுதே!*  என்னை ஆளுடைத்,* 
  தூவி அம் புள் உடையாய்!*  சுடர் நேமியாய்,* 

  பாவியேன் நெஞ்சம்*  புலம்பப் பலகாலும்,* 
  கூவியும் காணப்பெறேன்*  உன கோலமே. 


  கோலமே! தாமரைக் கண்ணது ஓர்*  அஞ்சன 
  நீலமே,*  நின்று எனது ஆவியை* ஈர்கின்ற

  சீலமே,*  சென்று செல்லாதன*  முன் நிலாம் 
  காலமே,*  உன்னை எந் நாள் கண்டுகொள்வனே?


  கொள்வன் நான் மாவலி*  மூவடி தா என்ற 
  கள்வனே,*  கஞ்சனை வஞ்சித்து*  வாணனை

  உள் வன்மை தீர,*  ஓர் ஆயிரம் தோள் துணித்த* 
  புள் வல்லாய்,*  உன்னை எஞ்ஞான்று பொருந்துவனே?


  பொருந்திய மா மருதின் இடை போய*  எம் 
  பெருந்தகாய்,*  உன் கழல்*  காணிய பேதுற்று,* 

  வருந்திநான்*  வாசகமாலை கொண்டு*  உன்னையே 
  இருந்து இருந்து*  எத்தனை காலம் புலம்புவனே? 


  புலம்பு சீர்ப்*  பூமி அளந்த பெருமானை,* 
  நலம்கொள்சீர்*  நன் குருகூர்ச் சடகோபன்,*  சொல் 

  வலம் கொண்ட ஆயிரத்துள்*  இவையும் ஓர் பத்து, 
  இலங்குவான்*  யாவரும் ஏறுவர் சொன்னாலே. (2)


  சொன்னால் விரோதம் இது*  ஆகிலும் சொல்லுவான் கேண்மினோ,* 
  என் நாவில் இன்கவி*  யான் ஒருவர்க்கும் கொடுக்கிலேன்,*

  தென்னா தெனா என்று*  வண்டு முரல் திருவேங்கடத்து,* 
  என் ஆனை என் அப்பன்*  எம் பெருமான் உளனாகவே. 


  உளனாகவே எண்ணி*  தன்னை ஒன்றாக தன் செல்வத்தை* 
  வளனா மதிக்கும்*  இம் மானிடத்தைக் கவி பாடி என்,*

  குளன் ஆர் கழனிசூழ்*  கண்ணன் குறுங்குடி மெய்ம்மையே,* 
  உளனாய எந்தையை*  எந்தை பெம்மானை ஒழியவே? 


  ஒழிவு ஒன்று இல்லாத*  பல் ஊழிதோறு ஊழி நிலாவப்,*  போம் 
  வழியைத் தரும் நங்கள்*  வானவர் ஈசனை நிற்கப் போய்,*

  கழிய மிக நல்லவான்*  கவி கொண்டு புலவீர்காள்,* 
  இழியக் கருதி*  ஓர் மானிடம் பாடல் என் ஆவதே.


  என் ஆவது எத்தனை நாளைக்குப் போதும்*  புலவீர்காள்,* 
  மன்னா மனிசரைப் பாடிப்*  படைக்கும் பெரும் பொருள்?,*

  மின் ஆர் மணிமுடி*  விண்ணவர் தாதையைப் பாடினால்,* 
  தன்னாகவே கொண்டு*  சன்மம் செய்யாமையும் கொள்ளுமே.


  கொள்ளும் பயன் இல்லை*  குப்பை கிளர்த்தன்ன செல்வத்தை,* 
  வள்ளல் புகழ்ந்து*  நும் வாய்மை இழக்கும் புலவீர்காள்,* 

  கொள்ளக் குறைவு இலன்*  வேண்டிற்று எல்லாம் தரும் கோது இல்,*  என் 
  வள்ளல் மணிவண்ணன் தன்னைக்*  கவி சொல்ல வம்மினோ.


  வம்மின் புலவீர்!*  நும் மெய் வருத்திக் கைசெய்து உய்ம்மினோ,* 
  இம் மன் உலகினில்*  செல்வர் இப்போது இல்லை நோக்கினோம்,*

  நும் இன் கவி கொண்டு*  நும் நும் இட்டா தெய்வம் ஏத்தினால்,* 
  செம் மின் சுடர் முடி*  என் திருமாலுக்குச் சேருமே.


  சேரும் கொடை புகழ்*  எல்லை இலானை,*  ஓர் ஆயிரம் 
  பேரும் உடைய பிரானை அல்லால்*  மற்று யான் கிலேன்,* 

  மாரி அனைய கை*  மால் வரை ஒக்கும் திண் தோள் என்று,* 
  பாரில் ஓர் பற்றையைப்*  பச்சைப் பசும் பொய்கள் பேசவே.


  வேயின் மலிபுரை தோளி*  பின்னைக்கு மணாளனை,* 
  ஆய பெரும்புகழ்*  எல்லை இலாதன பாடிப்போய்,* 

  காயம் கழித்து*  அவன் தாள் இணைக்கீழ்ப் புகும் காதலன்,* 
  மாய மனிசரை*  என் சொல்ல வல்லேன் என் வாய்கொண்டே? 


  வாய்கொண்டு மானிடம் பாடவந்த*  கவியேன் அல்லேன்.* 
  ஆய்கொண்ட சீர்வள்ளல்*  ஆழிப் பிரான் எனக்கே உளன்,*

  சாய் கொண்ட இம்மையும் சாதித்து*  வானவர் நாட்டையும்,* 
  நீ கண்டுகொள் என்று*  வீடும் தரும் நின்றுநின்றே!


  நின்றுநின்று பல நாள் உய்க்கும்*  இவ் உடல் நீங்கிப்போய்,* 
  சென்று சென்று ஆகிலும் கண்டு*  சன்மம் கழிப்பான் எண்ணி,* 

  ஒன்றிஒன்றி உலகம் படைத்தான்*  கவி ஆயினேற்கு,* 
  என்றும் என்றும் இனி*  மற்றொருவர் கவி ஏற்குமே? 


  ஏற்கும் பெரும்புகழ்*  வானவர் ஈசன் கண்ணன் தனக்கு,* 
  ஏற்கும் பெரும்புகழ்*  வண் குருகூர்ச் சடகோபன் சொல்,* 

  ஏற்கும் பெரும்புகழ்  ஆயிரத்துள் இவையும் ஓர் பத்து,* 
  ஏற்கும் பெரும்புகழ்*  சொல்ல வல்லார்க்கு இல்லை சன்மமே.


  சன்மம் பலபல செய்து வெளிப்பட்டு*  சங்கொடு சக்கரம்வில்,* 
  ஒண்மை உடைய உலக்கை ஒள்வாள்*  தண்டு கொண்டு புள் ஊர்ந்து,*  உலகில் 

  வன்மை உடைய அரக்கர்*  அசுரரை மாளப் படைபொருத,* 
  நன்மை உடையவன் சீர் பரவப்பெற்ற*  நான் ஓர் குறைவு இலனே. (2)


  குறைவு இல் தடங்கடல் கோள் அரவு ஏறி*  தன் கோலச் செந்தாமரைக்கண்,* 
  உறைபவன் போல ஓர் யோகு புணர்ந்த*  ஒளி மணி வண்ணன் கண்ணன்,*

  கறை அணி மூக்கு உடைப் புள்ளைக் கடாவி*  அசுரரைக் காய்ந்த அம்மான்,* 
  நிறை புகழ் ஏத்தியும் பாடியும் ஆடியும்*  யான் ஒரு முட்டு இலனே.


  முட்டு இல் பல் போகத்து ஒரு தனி நாயகன்*  மூவுலகுக்கு உரிய,* 
  கட்டியை தேனை அமுதை*  நன்பாலை கனியை கரும்பு தன்னை,*

  மட்டு அவிழ் தண் அம் துழாய் முடியானை வணங்கி*  அவன் திறத்துப் 
  பட்ட பின்னை*  இறையாகிலும்*  யான் என் மனத்துப் பரிவு இலனே. 


  ',பரிவு இன்றி வாணனைக் காத்தும்'*  என்று அன்று படையொடும் வந்து எதிர்ந்த* 
  திரிபுரம் செற்றவனும் மகனும்*  பின்னும் அங்கியும் போர் தொலைய,*

  பொருசிறைப் புள்ளைக் கடாவிய மாயனை*  ஆயனை பொன் சக்கரத்து
  அரியினை,*  அச்சுதனைப் பற்றி*  யான் இறையேனும் இடர் இலனே.


  இடர் இன்றியே ஒரு நாள் ஒரு போழ்தில்*  எல்லா உலகும் கழிய,* 
  படர் புகழ்ப் பார்த்தனும் வைதிகனும்*  உடன் ஏற திண்தேர்கடவி,*

  சுடர் ஒளியாய் நின்ற தன்னுடைச் சோதியில்*  வைதிகன் பிள்ளைகளை,* 
  உடலொடும் கொண்டு கொடுத்தவனைப் பற்றி*  ஒன்றும் துயர் இலனே.


  துயர் இல் சுடர் ஒளி தன்னுடைச் சோதி*  நின்ற வண்ணம் நிற்கவே,* 
  துயரில் மலியும் மனிசர் பிறவியில்*  தோன்றி கண் காணவந்து,*

  துயரங்கள் செய்து தன் தெய்வநிலை உலகில்*  புக உய்க்கும் அம்மான்,* 
  துயரம் இல் சீர்க் கண்ணன் மாயன் புகழ்துற்ற*  யான் ஓர் துன்பம் இலனே.


  துன்பமும் இன்பமும் ஆகிய*  செய்வினை ஆய் உலகங்களும் ஆய்,* 
  இன்பம் இல் வெம் நரகு ஆகி*  இனிய நல் வான் சுவர்க்கங்களும் ஆய்

  மன் பல் உயிர்களும் ஆகி*  பலபல மாய மயக்குக்களால்,* 
  இன்புறும் இவ் விளையாட்டு உடையானைப் பெற்று*  ஏதும் அல்லல் இலனே. 


  அல்லல் இல் இன்பம் அளவு இறந்து எங்கும்*  அழகு அமர் சூழ் ஒளியன்,* 
  அல்லி மலர் மகள் போக மயக்குக்கள்*  ஆகியும் நிற்கும் அம்மான்,*

  எல்லை இல் ஞானத்தன் ஞானம் அஃதே கொண்டு*  எல்லாக் கருமங்களும் செய்,* 
  எல்லை இல் மாயனை கண்ணனைத் தாள் பற்றி*  யான் ஓர் துக்கம் இலனே.


  துக்கம் இல் ஞானச் சுடர் ஒளி மூர்த்தி*  துழாய் அலங்கல் பெருமான்,* 
  மிக்க பல் மாயங்களால் விகிர்தம் செய்து*  வேண்டும் உருவு கொண்டு,* 

  நக்க பிரானோடு அயன் முதலாக*  எல்லாரும் எவையும்,*  தன்னுள் 
  ஒக்க ஒடுங்க விழுங்க வல்லானைப் பெற்று*  ஒன்றும் தளர்வு இலனே.


  தளர்வு இன்றியே என்றும் எங்கும் பரந்த*  தனிமுதல் ஞானம் ஒன்றாய்,* 
  அளவு உடை ஐம்புலன்கள் அறியாவகையால்*  அருவு ஆகி நிற்கும்,*

  வளர் ஒளி ஈசனை மூர்த்தியை*  பூதங்கள் ஐந்தை இருசுடரை,* 
  கிளர் ஒளி மாயனை கண்ணனைத் தாள்பற்றி*  யான் என்றும் கேடு இலனே.


  கேடு இல் விழுப் புகழ்க் கேசவனை*  குருகூர்ச் சடகோபன் சொன்ன,* 
  பாடல் ஓர் ஆயிரத்துள்*  இவை ஒரு பத்தும் பயிற்ற வல்லார்கட்கு,*  அவன் 

  நாடும் நகரமும் நன்குடன் காண*  நலனிடை ஊர்தி பண்ணி,* 
  வீடும் பெறுத்தித் தன் மூவுலகுக்கும் தரும்*  ஒரு நாயகமே. (2)


  ஒரு நாயகமாய்*  ஓட உலகு உடன் ஆண்டவர்,* 
  கரு நாய் கவர்ந்த காலர்*  சிதைகிய பானையர்,*

  பெரு நாடு காண*  இம்மையிலே பிச்சை தாம் கொள்வர்,* 
  திருநாரணன் தாள்*  காலம்பெறச் சிந்தித்து உய்ம்மினோ.


  உய்ம்மின் திறைகொணர்ந்து*  என்று உலகு ஆண்டவர்,*  இம்மையே 
  தம் இன்சுவை மடவாரைப்*  பிறர் கொள்ளத் தாம் விட்டு* 

  வெம் மின் ஒளிவெயில்*  கானகம் போய்க் குமைதின்பர்கள்,* 
  செம்மின் முடித் திருமாலை*  விரைந்து அடி சேர்மினோ. 


  அடி சேர் முடியினர் ஆகி*  அரசர்கள் தாம் தொழ,* 
  இடி சேர் முரசங்கள்*  முற்றத்து இயம்ப இருந்தவர்,* 

  பொடி சேர் துகளாய்ப் போவர்கள்*  ஆதலில் நொக்கெனக்,* 
  கடி சேர் துழாய்முடிக்*  கண்ணன் கழல்கள் நினைமினோ. 


  நினைப்பான் புகில் கடல் எக்கலின்*  நுண்மணலில் பலர்,* 
  எனைத்தோர் உகங்களும்*  இவ் உலகு ஆண்டு கழிந்தவர்,* 

  மனைப்பால் மருங்கு*  அற மாய்தல் அல்லால் மற்றுக் கண்டிலம்,* 
  பனைத் தாள் மத களிறு அட்டவன்*  பாதம் பணிமினோ.


  பணிமின் திருவருள் என்னும்*  அம் சீதப் பைம் பூம் பள்ளி,* 
  அணி மென் குழலார்*  இன்பக் கலவி அமுது உண்டார்,* 

  துணி முன்பு நால*  பல் ஏழையர் தாம் இழிப்ப செல்வர்,* 
  மணி மின்னு மேனி*  நம் மாயவன் பேர் சொல்லி வாழ்மினோ.  


  வாழ்ந்தார்கள் வாழ்ந்தது*  மாமழை மொக்குளின் மாய்ந்து மாய்ந்து,* 
  ஆழ்ந்தார் என்று அல்லால்*  அன்று முதல் இன்று அறுதியா,*

  வாழ்ந்தார்கள் வாழ்ந்தே நிற்பர்*  என்பது இல்லை நிற்குறில்,* 
  ஆழ்ந்து ஆர் கடற்பள்ளி*  அண்ணல் அடியவர் ஆமினோ.  


  ஆம் இன் சுவை அவை*  ஆறோடு அடிசில் உண்டு ஆர்ந்தபின்,* 
  தூ மென் மொழி மடவார்*  இரக்கப் பின்னும் துற்றுவார்,* 

  ஈமின் எமக்கு ஒரு துற்று என்று*  இடறுவர் ஆதலின்,* 
  கோமின் துழாய் முடி*  ஆதி அம் சோதி குணங்களே.        


  குணம் கொள் நிறை புகழ் மன்னர்*  கொடைக்கடன் பூண்டிருந்து,* 
  இணங்கி உலகு உடன் ஆக்கிலும்*  ஆங்கு அவனை இல்லார்,*

  மணம் கொண்ட போகத்து மன்னியும்*  மீள்வர்கள் மீள்வு இல்லை,* 
  பணம் கொள் அரவு அணையான்*  திருநாமம் படிமினோ.


  படி மன்னு பல் கலன் பற்றோடு அறுத்து*  ஐம்புலன் வென்று,* 
  செடி மன்னு காயம் செற்றார்களும்*  ஆங்கு அவனை இல்லார்,* 

  குடி மன்னும் இன் சுவர்க்கம் எய்தியும்*  மீள்வர்கள் மீள்வு இல்லை,* 
  கொடி மன்னு புள் உடை*  அண்ணல் கழல்கள் குறுகுமினோ.


  குறுக மிக உணர்வத்தொடு நோக்கி*  எல்லாம்விட்ட,* 
  இறுகல் இறப்பு என்னும்*  ஞானிக்கும் அப் பயன் இல்லையேல்,* 

  சிறுக நினைவது ஓர் பாசம் உண்டாம்*  பின்னும் வீடு இல்லை,* 
  மறுகல் இல் ஈசனைப் பற்றி*  விடாவிடில் வீடு அஃதே. 


  அஃதே உய்யப் புகும் ஆறு என்று*  கண்ணன் கழல்கள் மேல்,* 
  கொய் பூம் பொழில்சூழ்*  குருகூர்ச் சடகோபன் குற்றேவல்,* 

  செய் கோலத்து ஆயிரம்*  சீர்த்தொடைப் பாடல் இவைபத்தும்,* 
  அஃகாமல் கற்பவர்*  ஆழ் துயர் போய் உய்யற்பாலரே.      


  பாலன் ஆய்*  ஏழ் உலகு உண்டு பரிவு இன்றி,* 
  ஆல் இலை*  அன்னவசம் செய்யும் அண்ணலார்,* 

  தாள் இணைமேல் அணி*  தண் அம் துழாய் என்றே 
  மாலுமால்,*  வல்வினையேன்*  மட வல்லியே. (2)  


  வல்லி சேர் நுண் இடை*  ஆய்ச்சியர் தம்மொடும்,* 
  கொல்லைமை செய்து*  குரவை பிணைந்தவர்,* 

  நல் அடிமேல் அணி*  நாறு துழாய் என்றே 
  சொல்லுமால்,*  சூழ் வினையாட்டியேன் பாவையே.   


  பா இயல் வேத*  நல் மாலை பல கொண்டு,* 
  தேவர்கள் மா முனிவர்*  இறைஞ்ச நின்ற* 

  சேவடிமேல் அணி*  செம் பொன் துழாய் என்றே 
  கூவுமால்,*  கோள் வினையாட்டியேன் கோதையே.   


  கோது இல வண்புகழ்*  கொண்டு சமயிகள்,* 
  பேதங்கள் சொல்லிப்*  பிதற்றும் பிரான்பரன்,*

  பாதங்கள் மேல் அணி*  பைம் பொன் துழாய் என்றே 
  ஓதுமால்,*  ஊழ்வினையேன்*  தடந் தோளியே.     


  தோளி சேர் பின்னை பொருட்டு*  எருது ஏழ் தழீஇக் 
  கோளியார்*  கோவலனார்*  குடக் கூத்தனார்,* 

  தாள் இணைமேல் அணி*  தண் அம் துழாய் என்றே 
  நாளும்நாள்,*  நைகின்றதால்*  என்தன் மாதரே       


  மாதர் மா மண்மடந்தைபொருட்டு*  ஏனம் ஆய்,* 
  ஆதி அம் காலத்து*  அகல் இடம் கீண்டவர்,* 

  பாதங்கள்மேல் அணி*  பைம் பொன் துழாய் என்றே 
  ஓதுமால்,*  எய்தினள் என் தன் மடந்தையே.    


  மடந்தையை*  வண் கமலத் திருமாதினை,* 
  தடம் கொள் தார் மார்பினில்*  வைத்தவர் தாளின்மேல்,* 

  வடம் கொள் பூம் தண் அம் துழாய்மலர்க்கே*  இவள் 
  மடங்குமால்*  வாள் நுதலீர்!! என் மடக்கொம்பே. 


  கொம்பு போல் சீதைபொருட்டு*  இலங்கை நகர்* 
  அம்பு எரி உய்த்தவர்*  தாள் இணைமேல் அணி,*

  வம்பு அவிழ் தண் அம் துழாய்*  மலர்க்கே இவள்- 
  நம்புமால்,*  நான் இதற்கு என்செய்கேன்* நங்கைமீர்!


  நங்கைமீர்! நீரும்*  ஓர் பெண் பெற்று நல்கினீர்,* 
  எங்ஙனே சொல்லுகேன்*  யான் பெற்ற ஏழையை,* 

  சங்கு என்னும் சக்கரம் என்னும்*  துழாய் என்னும்,* 
  இங்ஙனே சொல்லும்*  இராப் பகல் என்செய்கேன்?   


  என் செய்கேன்? என்னுடைப் பேதை*  என் கோமளம்,* 
  என் சொல்லும்*  என் வசமும் அல்லள் நங்கைமீர்,*

  மின் செய் பூண் மார்பினன்*  கண்ணன் கழல் துழாய்,* 
  பொன் செய்பூண்*  மென்முலைக்கு என்று மெலியுமே


  மெலியும் நோய் தீர்க்கும்*  நம் கண்ணன் கழல்கள்மேல்,* 
  மலி புகழ் வண் குருகூர்ச்*  சடகோபன் சொல்,*

  ஒலி புகழ் ஆயிரத்து*  இப்பத்தும் வல்லவர்* 
  மலி புகழ் வானவர்க்கு ஆவர்*  நல் கோவையே. (2)    


  கோவை வாயாள் பொருட்டு*  ஏற்றின் எருத்தம் இறுத்தாய்,*  மதிள் இலங்கைக் 
  கோவை வீயச் சிலை குனித்தாய்!*  குல நல் யானை மருப்பு ஒசித்தாய்,* 

  பூவை வீயா நீர் தூவிப்*  போதால் வணங்கேனேலும்,*  நின் 
  பூவை வீயாம் மேனிக்குப்*  பூசும் சாந்து என் நெஞ்சமே. 


  பூசும் சாந்து என் நெஞ்சமே*  புனையும் கண்ணி எனதுடைய,* 
  வாசகம் செய் மாலையே*  வான் பட்டு ஆடையும் அஃதே,*

  தேசம் ஆன அணிகலனும்*  என் கைகூப்புச் செய்கையே,* 
  ஈசன் ஞாலம் உண்டு உமிழ்ந்த*  எந்தை ஏக மூர்த்திக்கே.  


  ஏக மூர்த்தி இரு மூர்த்தி*  மூன்று மூர்த்தி பல மூர்த்தி- 
  ஆகி,*  ஐந்து பூதம் ஆய் இரண்டு சுடர் ஆய் அருவு ஆகி,* 

  நாகம் ஏறி நடுக் கடலுள் துயின்ற*  நாராயணனே உன்- 
  ஆகம் முற்றும் அகத்து அடக்கி*  ஆவி அல்லல் மாய்த்ததே. 


  மாய்த்தல் எண்ணி வாய் முலை தந்த*  மாயப் பேய் உயிர்- 
  மாய்த்த,*  ஆய மாயனே! வாமனனே மாதவா,* 

  பூத்தண் மாலை கொண்டு*  உன்னைப் போதால் வணங்கேனேலும்,*  நின் 
  பூத்தண் மாலை நெடுமுடிக்குப்*  புனையும் கண்ணி எனது உயிரே.  


  கண்ணி எனது உயிர் காதல் கனகச் சோதி முடிமுதலா,* 
  எண் இல் பல்கலன்களும்*  ஏலும் ஆடையும் அஃதே,*

  நண்ணி மூவுலகும்*  நவிற்றும் கீர்த்தியும் அஃதே,* 
  கண்ணன் எம் பிரான் எம்மான்*  கால சக்கரத்தானுக்கே.   


  கால சக்கரத்தொடு*  வெண் சங்கம் கை ஏந்தினாய்,* 
  ஞாலம் முற்றும் உண்டு உமிழ்ந்த*  நாராயணனே என்று என்று,* 

  ஓலம் இட்டு நான் அழைத்தால்*  ஒன்றும் வாராயாகிலும்,* 
  கோலம் ஆம் என் சென்னிக்கு*  உன் கமலம் அன்ன குரைகழலே.


  குரைகழல்கள் நீட்டி*  மண் கொண்ட கோல வாமனா,* 
  குரை கழல் கைகூப்புவார்கள்*  கூட நின்ற மாயனே,* 

  விரை கொள் பூவும் நீரும்கொண்டு*  ஏத்தமாட்டேனேலும்,*  உன் 
  உரை கொள் சோதித் திரு உருவம்*  என்னது ஆவி மேலதே.  


  என்னது ஆவி மேலையாய்*  ஏர் கொள் ஏழ் உலகமும்,* 
  துன்னி முற்றும் ஆகி நின்ற*  சோதி ஞான மூர்த்தியாய்,* 

  உன்னது என்னது ஆவியும்,*  என்னது உன்னது ஆவியும்* 
  இன்ன வண்ணமே நின்றாய்*  என்று உரைக்க வல்லேனே?   


  உரைக்க வல்லேன் அல்லேன்*  உன் உலப்பு இல் கீர்த்தி வெள்ளத்தின்* 
  கரைக்கண் என்று செல்வன் நான்?*  காதல் மையல் ஏறினேன்,*

  புரைப்பு இலாத பரம்பரனே!*  பொய் இலாத பரஞ்சுடரே,* 
  இரைத்து நல்ல மேன்மக்கள் ஏத்த*  யானும் ஏத்தினேன்.       


  யானும் ஏத்தி*  ஏழ் உலகும் முற்றும் ஏத்தி,*  பின்னையும் 
  தானும் ஏத்திலும்*  தன்னை ஏத்த ஏத்த எங்கு எய்தும்,*

  தேனும் பாலும் கன்னலும்*  அமுதும் ஆகித் தித்திப்ப,* 
  யானும் எம் பிரானையே ஏத்தினேன்*  யான் உய்வானே


  உய்வு உபாயம் மற்று இன்மை தேறி*  கண்ணன் ஒண் கழல்கள் மேல்* 
  செய்ய தாமரைப் பழனத்*  தென்னன் குருகூர்ச் சடகோபன்,*

  பொய் இல் பாடல் ஆயிரத்துள்*  இவையும் பத்தும் வல்லார்கள்,* 
  வையம் மன்னி வீற்றிருந்து*  விண்ணும் ஆள்வர் மண்ணூடே. (2)


  மண்ணை இருந்து துழாவி*  'வாமனன் மண் இது' என்னும்,* 
  விண்ணைத் தொழுது அவன் மேவு*  வைகுந்தம் என்று கை காட்டும்,* 

  கண்ணை உள்நீர் மல்க நின்று*  'கடல்வண்ணன்' என்னும் அன்னே!*  என் 
  பெண்ணைப் பெருமயல் செய்தாற்கு*  என் செய்கேன் பெய் வளையீரே? (2)      


  பெய்வளைக் கைகளைக் கூப்பி*  'பிரான்கிடக்கும் கடல்' என்னும்,* 
  செய்யது ஓர் ஞாயிற்றைக் காட்டி,*  'சிரீதரன் மூர்த்தி ஈது என்னும்,* 

  நையும் கண்ணீர் மல்க நின்று*  'நாரணன்' என்னும் அன்னே,*  என் 
  தெய்வ உருவில் சிறுமான்*  செய்கின்றது ஒன்று அறியேனே.


  அறியும் செந்தீயைத் தழுவி*  'அச்சுதன்' என்னும்மெய்வேவாள்,* 
  எறியும்தண் காற்றைத் தழுவி*  'என்னுடைக் கோவிந்தன்' என்னும்,*

  வெறிகொள் துழாய் மலர் நாறும்*  வினையுடையாட்டியேன் பெற்ற* 
  செறிவளை முன்கைச் சிறுமான்*  செய்கின்றது என் கண்ணுக்கு ஒன்றே?   


  ஒன்றிய திங்களைக் காட்டி*  'ஒளிமணி வண்ணனே' என்னும்* 
  நின்ற குன்றத்தினை நோக்கி* நெடுமாலே! வா 'என்று கூவும்,* 

  நன்று பெய்யும் மழை காணில்*  நாரணன் வந்தான் என்று ஆலும்,* 
  என்று இன மையல்கள் செய்தான்*  என்னுடைக் கோமளத்தையே?


  கோமள வான் கன்றைப் புல்கி*  கோவிந்தன் மேய்த்தன' என்னும்,* 
  போம் இள நாகத்தின் பின்போய்*  அவன் கிடக்கை ஈது என்னும்,*

  ஆம் அளவு ஒன்றும் அறியேன்*  அருவினையாட்டியேன் பெற்ற,* 
  கோமள வல்லியை மாயோன்*  மால் செய்து செய்கின்ற கூத்தே.


  கூத்தர் குடம் எடுத்து ஆடில்*  'கோவிந்தன்ஆம்' எனா ஓடும்,* 
  வாய்த்த குழல் ஓசை கேட்கில்*  'மாயவன்' என்று மையாக்கும்,*

  ஆய்ச்சியர் வெண்ணெய்கள் காணில்*  அவன் உண்ட வெண்ணெய் ஈது என்னும்,* 
  பேய்ச்சி முலை சுவைத்தாற்கு*  என் பெண்கொடி ஏறிய பித்தே!


  ஏறிய பித்தினோடு*  எல்லா உலகும் கண்ணன் படைப்பு என்னும்,* 
  நீறு செவ்வே இடக் காணில்*  நெடுமால் அடியார்' என்று ஓடும்,*

  நாறு துழாய் மலர் காணில்*  நாரணன் கண்ணி ஈது என்னும்,* 
  தேறியும் தேறாதும் மாயோன்*  திறத்தனளே இத் திருவே.


  திரு உடை மன்னரைக் காணில்,*  திருமாலைக் கண்டேனே என்னும்,* 
  உரு உடை வண்ணங்கள் காணில்*  'உலகு அளந்தான்' என்று துள்ளும்,*

  கரு உடைத் தேவு இல்கள் எல்லாம்*  'கடல்வண்ணன் கோயிலே' என்னும்* 
  வெருவிலும் வீழ்விலும் ஓவாள்*  கண்ணன் கழல்கள் விரும்புமே.      


  விரும்பிப் பகவரைக் காணில்*  'வியல் இடம் உண்டானே!' என்னும்,* 
  கரும் பெரு மேகங்கள் காணில்*  'கண்ணன்' என்று ஏறப் பறக்கும்,*

  பெரும் புல ஆ நிரை காணில்*  'பிரான் உளன்' என்று பின் செல்லும்,* 
  அரும் பெறல் பெண்ணினை மாயோன்*  அலற்றி அயர்ப்பிக்கின்றானே!    


  அயர்க்கும் சுற்றும் பற்றி நோக்கி*  அகலவே நீள் நோக்குக் கொள்ளும்,* 
  வியர்க்கும் மழைக்கண் துளும்ப*  வெவ்வுயிர் கொள்ளும் மெய் சோரும்,* 
   

  பெயர்த்தும் கண்ணா! என்று பேசும்,*  பெருமானே! வா! என்று கூவும்,* 
  மயல் பெருங் காதல் என் பேதைக்கு*  என்செய்கேன் வல்வினையேனே!   


  வல்வினை தீர்க்கும் கண்ணனை* வண் குருகூர்ச் சடகோபன்,* 
  சொல் வினையால் சொன்ன பாடல்*  ஆயிரத்துள் இவை பத்தும்,*

  நல் வினை என்று கற்பார்கள்*  நலனிடை வைகுந்தம் நண்ணி,*
  தொல்வினை தர எல்லாரும்*  தொழுது எழ வீற்றிருப்பாரே. (2)


  வீற்றிருந்து ஏழ் உலகும்*  தனிக்கோல் செல்ல, வீவுஇல்சீர்,* 
  ஆற்றல் மிக்கு ஆளும் அம்மானை*  வெம் மா பிளந்தான் தன்னை,* 

  போற்றி என்றே கைகள் ஆரத்*  தொழுது சொல் மாலைகள்,* 
  ஏற்ற நோற்றேற்கு*  இனி என்ன குறை எழுமையுமே?   (2)


  மைய கண்ணாள் மலர் மேல் உறைவாள்*  உறை மார்பினன்,* 
  செய்ய கோலத் தடங் கண்ணன்*  விண்ணோர் பெருமான் தன்னை,* 

  மொய்ய சொல்லால் இசைமாலைகள் ஏத்தி*  உள்ளப்பெற்றேன்,* 
  வெய்ய நோய்கள் முழுதும்*  வியன் ஞாலத்து வீயவே. 


  வீவு இல் இன்பம்மிக*  எல்லை நிகழ்ந்த நம் அச்சுதன்,* 
  வீவு இல் சீரன் மலர்க் கண்ணன்*  விண்ணோர் பெருமான் தன்னை,*

  வீவு இல் காலம் இசைமாலைகள் ஏத்தி*  மேவப்பெற்றேன்,* 
  வீவு இல் இன்பம்மிக*  எல்லை நிகழ்ந்தனன் மேவியே.   


  மேவி நின்று தொழுவார்*  வினை போக மேவும் பிரான்,* 
  தூவி அம் புள் உடையான்*  அடல் ஆழி அம்மான் தன்னை,

  நா இயலால் இசைமாலைகள் ஏத்தி*  நண்ணப் பெற்றேன்,* 
  ஆவி என் ஆவியை*  யான் அறியேன் செய்த ஆற்றையே.


  ஆற்ற நல்ல வகை காட்டும் அம்மானை,*  அமரர்தம்- 
  ஏற்றை*  எல்லாப் பொருளும் விரித்தானை எம்மான் தன்னை,* 

  மாற்ற மாலைப் புனைந்து ஏத்தி*  நாளும் மகிழ்வு எய்தினேன்,* 
  காற்றின் முன்னம் கடுகி*  வினை நோய்கள் கரியவே.


  கரிய மேனிமிசை*  வெளிய நீறு சிறிதே இடும்,* 
  பெரிய கோலத் தடங்கண்ணன்*  விண்ணோர் பெருமான் தன்னை,* 

  உரிய சொல்லால் இசைமாலைகள் ஏத்தி*  உள்ளப்பெற்றேற்கு,* 
  அரியது உண்டோ எனக்கு*  இன்று தொட்டும் இனி என்றுமே?    


  என்றும் ஒன்று ஆகி*  ஒத்தாரும் மிக்கார்களும்,*  தன் தனக்கு -
  இன்றி நின்றானை*  எல்லா உலகும் உடையான் தன்னை,* 

  குன்றம் ஒன்றால் மழை காத்த பிரானை*  சொல் மாலைகள்,* 
  நன்று சூட்டும் விதி எய்தினம்*  என்ன குறை நமக்கே?          


  நமக்கும் பூவின்மிசை நங்கைக்கும்*  இன்பனை,*  ஞாலத்தார்- 
  தமக்கும்*  வானத்தவர்க்கும் பெருமானை,*  தண் தாமரை- 

  சுமக்கும்*  பாதப் பெருமானை*  சொல்மாலைகள் சொல்லுமாறு- 
  அமைக்க வல்லேற்கு*  இனி யாவர் நிகர் அகல் வானத்தே?


  வானத்தும் வானத்துள் உம்பரும்*  மண்ணுள்ளும் மண்ணின்கீழ்த் 
  தானத்தும்,*  எண் திசையும் தவிராது*  நின்றான் தன்னை,*  

  கூனல் சங்கத் தடக்கையவனை*  குடம் ஆடியை 
  வானக் கோனை,*  கவி சொல்ல வல்லேற்கு*  இனி மாறுஉண்டே?   


  உண்டும் உமிழ்ந்தும் கடந்தும் இடந்தும்*  கிடந்தும் நின்றும்,* 
  கொண்ட கோலத்தொடு வீற்றிருந்தும்*  மணம் கூடியும்,* 

  கண்ட ஆற்றால் தனதே*  உலகு என நின்றான் தன்னை,* 
  வண் தமிழ் நூற்க நோற்றேன்*  அடியார்க்கு இன்ப மாரியே.


  மாரி மாறாத தண் அம் மலை*  வேங்கடத்து அண்ணலை,* 
  வாரி மாறாத பைம் பூம் பொழில்சூழ்*  குருகூர் நகர்க்,* 

  காரி மாறன் சடகோபன்*  சொல் ஆயிரத்து இப் பத்தால்,* 
  வேரி மாறாத பூமேல் இருப்பாள்*  வினை தீர்க்குமே.


  தீர்ப்பாரை யாம் இனி*  எங்ஙனம் நாடுதும் அன்னைமீர்,*
  ஓர்ப்பால் இவ் ஒள் நுதல்*  உற்ற நல் நோய் இது தேறினோம்,* 

  போர்ப்பாகு தான் செய்து*  அன்று ஐவரை வெல்வித்த,*  மாயப்போர்த் 
  தேர்ப்பாகனார்க்கு*  இவள் சிந்தை துழாய்த் திசைக்கின்றதே?


  திசைக்கின்றதே இவள் நோய்*  இது மிக்க பெருந் தெய்வம்,* 
  இசைப்பு இன்றி*  நீர் அணங்கு ஆடும் இளந் தெய்வம் அன்று இது,*

  திசைப்பு இன்றியே*  சங்கு சக்கரம் என்று இவள் கேட்க,*  நீர் 
  இசைக்கிற்றிராகில்*  நன்றே இல் பெறும் இது காண்மினே.  


  இது காண்மின் அன்னைமீர்!*  இக் கட்டுவிச்சி சொல் கொண்டு,*  நீர் 
  எதுவானும் செய்து*  அங்கு ஓர் கள்ளும் இறைச்சியும் தூவேன்மின்,* 

  மது வார் துழாய்முடி*  மாயப் பிரான் கழல் வாழ்த்தினால்,* 
  அதுவே இவள் உற்ற நோய்க்கும்*  அரு மருந்து ஆகுமே.


  மருந்து ஆகும் என்று அங்கு ஓர்*  மாய வலவை சொல் கொண்டு,*  நீர் 
  கருஞ் சோறும் மற்றைச் செஞ்சோறும்*  களன் இழைத்து என் பயன்?* 

  ஒருங்காகவே உலகு ஏழும்*  விழுங்கி உமிழ்ந்திட்ட,* 
  பெருந்தேவன் பேர் சொல்லகிற்கில்*  இவளைப் பெறுதிரே. 


  இவளைப் பெறும்பரிசு*  இவ் அணங்கு ஆடுதல் அன்று அந்தோ,* 
  குவளைத் தடங் கண்ணும்*  கோவைச் செவ்வாயும் பயந்தனள்,* 

  கவளக் கடாக் களிறு அட்ட பிரான்*  திருநாமத்தால்,* 
  தவளப் பொடிக்கொண்டு*  நீர்இட்டிடுமின் தணியுமே.     


  தணியும் பொழுது இல்லை*  நீர் அணங்கு ஆடுதிர் அன்னைமீர்,* 
  பிணியும் ஒழிகின்றது இல்லை*  பெருகும் இது அல்லால்,* 

  மணியின் அணிநிற மாயன்*  தமர் அடி நீறுகொண்டு* 
  அணிய முயலின்*  மற்று இல்லை கண்டீர் இவ் அணங்குக்கே.


  அணங்குக்கு அரு மருந்து என்று*  அங்கு ஓர் ஆடும் கள்ளும் பராய்* 
  துணங்கை எறிந்து*  நும் தோள் குலைக்கப்படும் அன்னைமீர்,*

  உணங்கல் கெடக்*  கழுதை உதடு ஆட்டம் கண்டு என் பயன்? 
  வணங்கீர்கள் மாயப் பிரான்*  தமர் வேதம் வல்லாரையே.


  வேதம் வல்லார்களைக் கொண்டு*  விண்ணோர் பெருமான் திருப்- 
  பாதம் பணிந்து,*  இவள் நோய்*  இது தீர்த்துக் கொள்ளாது போய்*

  ஏதம் பறைந்து அல்ல செய்து*  கள் ஊடு கலாய்த் தூய்,* 
  கீதம் முழவு இட்டு*  நீர் அணங்கு ஆடுதல் கீழ்மையே.  


  கீழ்மையினால் அங்கு ஓர்*  கீழ்மகன் இட்ட முழவின் கீழ்,* 
  நாழ்மை பல சொல்லி*  நீர் அணங்கு ஆடும் பொய் காண்கிலேன்,*

  ஏழ்மைப் பிறப்புக்கும் சேமம்*  இந் நோய்க்கும் ஈதே மருந்து,* 
  ஊழ்மையில் கண்ணபிரான்*  கழல் வாழ்த்துமின் உன்னித்தே.


  உன்னித்து மற்று ஒரு தெய்வம் தொழாஅள்*  அவனை அல்லால்,* 
  நும் இச்சை சொல்லி*  நும் தோள் குலைக்கப்படும் அன்னைமீர்,* 

  மன்னப்படும் மறைவாணனை*  வண் துவராபதி- 
  மன்னனை,*  ஏத்துமின் ஏத்துதலும்*  தொழுது ஆடுமே.   


  தொழுது ஆடி தூ மணி வண்ணனுக்கு*  ஆட்செய்து நோய் தீர்ந்த* 
  வழுவாத தொல்புகழ்  வண் குருகூர்ச் சடகோபன்,*  சொல்

  வழுவாத ஆயிரத்துள்*  இவை பத்து வெறிகளும்,* 
  தொழுது ஆடிப் பாடவல்லார்*  துக்க சீலம் இலர்களே.    


  சீலம் இல்லாச் சிறியனேலும்*  செய்வினையோ பெரிதால்,* 
  ஞாலம் உண்டாய் ஞான மூர்த்தி*  'நாராயணா! என்று என்று,*

  காலந்தோறும் யான் இருந்து*  கைதலைபூசல் இட்டால்* 
  கோல மேனி காண வாராய்*  கூவியும் கொள்ளாயே.


  கொள்ள மாளா இன்ப வெள்ளம்*  கோது இல தந்திடும்,*  என் 
  வள்ளலேயோ! வையம் கொண்ட*  வாமனாவோ! என்று என்று,* 

  நள் இராவும் நன் பகலும்*  நான் இருந்து ஓலம் இட்டால்,* 
  கள்ள மாயா! உன்னை*  என் கண் காண வந்து ஈயாயே.


  'ஈவு இலாத தீவினைகள்*  எத்தனை செய்தனன்கொல்?* 
  தாவி வையம் கொண்ட எந்தாய்!*  தாமோதரா! என்று என்று* 

  கூவிக் கூவி நெஞ்சு உருகி*  கண்பனி சோர நின்றால்,* 
  பாவி நீ என்று ஒன்று சொல்லாய்*  பாவியேன் காண வந்தே.   


  'காண வந்து என் கண்முகப்பே*  தாமரைக்கண் பிறழ,* 
  ஆணி செம்பொன் மேனி எந்தாய்!*  நின்று அருளாய் என்று என்று,* 

  நாணம் இல்லாச் சிறு தகையேன்*  நான் இங்கு அலற்றுவது என்,* 
  பேணி வானோர் காணமாட்டாப்*  பீடு உடை அப்பனையே? 


  அப்பனே! அடல் ஆழியானே,*  ஆழ் கடலைக் கடைந்த 
  துப்பனே,*  உன் தோள்கள் நான்கும்*  கண்டிடக்கூடுங்கொல்? என்று*

  எப்பொழுதும் கண்ண நீர் கொண்டு*  ஆவி துவர்ந்து துவர்ந்து,* 
  இப்பொழுதே வந்திடாய் என்று*  ஏழையேன் நோக்குவனே.    


  நோக்கி நோக்கி உன்னைக் காண்பான்*  யான் எனது ஆவியுள்ளே,* 
  நாக்கு நீள்வன் ஞானம் இல்லை*  நாள்தோறும் என்னுடைய,* 

  ஆக்கையுள்ளும் ஆவியுள்ளும்*  அல்ல புறத்தினுள்ளும்,* 
  நீக்கம் இன்றி எங்கும் நின்றாய்!*  நின்னை அறிந்து அறிந்தே.


  அறிந்து அறிந்து தேறித் தேறி*  யான் எனது ஆவியுள்ளே,* 
  நிறைந்த ஞான மூர்த்தியாயை*  நின்மலமாக வைத்து,* 

  பிறந்தும் செத்தும் நின்று இடறும்*  பேதைமை தீர்ந்தொழிந்தேன்* 
  நறுந் துழாயின் கண்ணி அம்மா!*  நான் உன்னைக் கண்டுகொண்டே!


  கண்டுகொண்டு என் கைகள் ஆர*  நின் திருப்பாதங்கள்மேல்,* 
  எண் திசையும் உள்ள பூக்கொண்டு*  ஏத்தி உகந்து உகந்து,* 

  தொண்டரோங்கள் பாடி ஆட*  சூழ் கடல் ஞாலத்துள்ளே,* 
  வண் துழாயின் கண்ணி வேந்தே!*  வந்திடகில்லாயே.   


  இடகிலேன் ஒன்று அட்ட கில்லேன்*  ஐம்புலன் வெல்ல கில்லேன்,* 
  கடவன் ஆகி காலந்தோறும்*  பூப்பறித்து ஏத்த கில்லேன்,*

  மட வல் நெஞ்சம் காதல் கூர*  வல்வினையேன் அயர்ப்பாய்த்,* 
  தடவுகின்றேன் எங்குக் காண்பன்*  சக்கரத்து அண்ணலையே?  


  சக்கரத்து அண்ணலே என்று*  தாழ்ந்து கண்ணீர் ததும்ப,* 
  பக்கம் நோக்கி நின்று அலந்தேன்*  பாவியேன் காண்கின்றிலேன்,* 

  மிக்க ஞான மூர்த்தி ஆய*  வேத விளக்கினை*  என் 
  தக்க ஞானக் கண்களாலே*  கண்டு தழுவுவனே.          


  தழுவிநின்ற காதல் தன்னால்*  தாமரைக் கண்ணன் தன்னை,* 
  குழுவு மாடத் தென் குருகூர்*  மாறன் சடகோபன்,*  சொல் 

  வழுவு இலாத ஒண் தமிழ்கள்*  ஆயிரத்துள் இப்பத்தும்,* 
  தழுவப் பாடி ஆட வல்லார்*  வைகுந்தம் ஏறுவரே.


  ஏறு ஆளும் இறையோனும்*  திசைமுகனும் திருமகளும்,* 
  கூறு ஆளும் தனி உடம்பன்*  குலம் குலமா அசுரர்களை,* 

  நீறு ஆகும்படியாக*  நிருமித்து படை தொட்ட,* 
  மாறாளன் கவராத*  மணி மாமை குறைவு இலமே. (2)


  மணி மாமை குறைவு இல்லா*  மலர்மாதர் உறை மார்பன்,* 
  அணி மானத் தட வரைத்தோள்*  அடல் ஆழித் தடக்கையன்,* 

  பணி மானம் பிழையாமே*  அடியேனைப் பணிகொண்ட,* 
  மணிமாயன் கவராத*  மட நெஞ்சால் குறைவு இலமே.       


  மட நெஞ்சால் குறைவு இல்லா*  மகள்தாய்செய்து ஒரு பேய்ச்சி,* 
  விட நஞ்ச முலை சுவைத்த*  மிகு ஞானச் சிறு குழவி,* 

  பட நாகத்து அணைக் கிடந்த*  பரு வரைத் தோள் பரம்புருடன்,* 
  நெடுமாயன் கவராத*  நிறையினால் குறைவு இலமே.


  நிறையினால் குறைவு இல்லா*  நெடும் பணைத் தோள் மடப் பின்னை,* 
  பொறையினால் முலை அணைவான்*  பொரு விடை ஏழ் அடர்த்து உகந்த,* 

  கறையினார் துவர் உடுக்கை*  கடை ஆவின் கழி கோல் கைச்,* 
  சறையினார் கவராத*  தளிர் நிறத்தால் குறைவு இலமே


  தளிர் நிறத்தால் குறைவு இல்லாத்*  தனிச் சிறையில் விளப்பு உற்ற,* 
  கிளிமொழியாள் காரணமாக்*  கிளர் அரக்கன் நகர் எரித்த,* 

  களி மலர்த் துழாய் அலங்கல்*  கமழ் முடியன் கடல் ஞாலத்து,* 
  அளிமிக்கான் கவராத,*  அறிவினால் குறைவு இலமே. 


  அறிவினால் குறைவு இல்லா*  அகல் ஞாலத்தவர் அறிய,* 
  நெறி எல்லாம் எடுத்து உரைத்த*  நிறை ஞானத்து ஒருமூர்த்தி,* 

  குறிய மாண் உரு ஆகி*  கொடுங் கோளால் நிலம் கொண்ட,* 
  கிறி அம்மான் கவராத*  கிளர் ஒளியால் குறைவு இலமே.  


  கிளர் ஒளியால் குறைவு இல்லா*  அரி உருவாய்க் கிளர்ந்து எழுந்து,* 
  கிளர் ஒளிய இரணியனது*  அகல் மார்பம் கிழித்து உகந்த,* 

  வளர் ஒளிய கனல் ஆழி*  வலம்புரியன் மணி நீல,* 
  வளர் ஒளியான் கவராத*  வரி வளையால் குறைவு இலமே.


  வரி வளையால் குறைவு இல்லாப்*  பெரு முழக்கால் அடங்காரை,* 
  எரி அழலம் புக ஊதி*  இரு நிலம் முன் துயர் தவிர்த்த,* 

  தெரிவு அரிய சிவன் பிரமன்*  அமரர் கோன் பணிந்து ஏத்தும்,* 
  விரி புகழான் கவராத*  மேகலையால் குறைவு இலமே.


  மேகலையால் குறைவு இல்லா*  மெலிவு உற்ற அகல் அல்குல்,* 
  போகமகள் புகழ்த் தந்தை*  விறல் வாணன் புயம் துணித்து,* 

  நாகமிசைத் துயில்வான்போல்*  உலகு எல்லாம் நன்கு ஒடுங்க,* 
  யோகு அணைவான் கவராத*  உடம்பினால் குறைவு இலமே.


  உடம்பினால் குறைவு இல்லா*  உயிர் பிரிந்த மலைத்துண்டம்,* 
  கிடந்தனபோல் துணி பலவா*  அசுரர் குழாம் துணித்து உகந்த,* 

  தடம் புனல சடைமுடியன்*  தனி ஒருகூறு அமர்ந்து உறையும்,* 
  உடம்பு உடையான் கவராத*  உயிரினால் குறைவு இலமே. 


  உயிரினால் குறைவு இல்லா*  உலகு ஏழ் தன்னுள் ஒடுக்கி,* 
  தயிர் வெண்ணெய் உண்டானைத்,*  தடம் குருகூர்ச் சடகோபன்,* 

  செயிர் இல் சொல் இசைமாலை*  ஆயிரத்துள் இப்பத்தால்* 
  வயிரம்சேர் பிறப்பு அறுத்து வைகுந்தம் நண்ணுவரே. (2) 


  நண்ணாதார் முறுவலிப்ப*  நல் உற்றார் கரைந்து ஏங்க,* 
  எண் ஆராத் துயர் விளைக்கும்*  இவை என்ன உலகு இயற்கை?,* 

  கண்ணாளா! கடல் கடைந்தாய்!*  உன கழற்கே வரும் பரிசு,* 
  தண்ணாவாது அடியேனைப்*  பணி கண்டாய் சாமாறே. (2)        


  சாம் ஆறும் கெடும் ஆறும்*  தமர் உற்றார் தலைத்தலைப்பெய்து,* 
  ஏமாறிக் கிடந்து அலற்றும்*  இவை என்ன உலகு இயற்கை?,* 

  ஆம் ஆறு ஒன்று அறியேன் நான்*  அரவு அணையாய்! அம்மானே,* 
  கூமாறே விரைகண்டாய்*  அடியேனை குறிக்கொண்டே.


  கொண்டாட்டும் குலம் புனைவும்*  தமர் உற்றார் விழு நிதியும்,* 
  வண்டு ஆர் பூங் குழலாளும்,*  மனை ஒழிய உயிர் மாய்தல்,* 

  கண்டு ஆற்றேன் உலகு இயற்கை*  கடல்வண்ணா! அடியேனைப்* 
  பண்டேபோல் கருதாது*  உன் அடிக்கே கூய்ப் பணிக்கொள்ளே.


  கொள் என்று கிளர்ந்து எழுந்த*  பெரும் செல்வம் நெருப்பு ஆக,* 
  கொள் என்று தமம் மூடும்*  இவை என்ன உலகு இயற்கை?* 

  வள்ளலே! மணிவண்ணா! உன கழற்கே வரும்பரிசு,* 
  வள்ளல் செய்து அடியேனை*  உனது அருளால் வாங்காயே. 


  வாங்கு நீர் மலர் உலகில்*  நிற்பனவும் திரிவனவும்,* 
  ஆங்கு உயிர்கள் பிறப்பு இறப்புப்*  பிணி மூப்பால் தகர்ப்புண்ணும்,* 

  ஈங்கு இதன்மேல் வெம் நரகம்*  இவை என்ன உலகு இயற்கை?* 
  வாங்கு எனை நீ மணிவண்ணா!*  அடியேனை மறுக்கேலே.    


  மறுக்கி வல் வலைப்படுத்தி*  குமைத்திட்டு கொன்று உண்பர்,* 
  அறப்பொருளை அறிந்து ஓரார்*  இவை என்ன உலகு இயற்கை?* 

  வெறித் துளவ முடியானே!*  வினையேனை உனக்கு அடிமை- 
  அறக்கொண்டாய்,*  இனி என் ஆர் அமுதே!*  கூயருளாயே.  


  ஆயே! இவ் உலகத்து*  நிற்பனவும் திரிவனவும்* 
  நீயே மற்று ஒரு பொருளும்*  இன்றி நீ நின்றமையால்,* 

  நோயே மூப்பு இறப்பு பிறப்பு*  பிணியே என்று இவை ஒழிய,* 
  கூயேகொள் அடியேனை*  கொடு உலகம் காட்டேலே.


  காட்டி நீ கரந்து உமிழும்*  நிலம் நீர் தீ விசும்பு கால்,* 
  ஈட்டி நீ வைத்து அமைத்த*  இமையோர் வாழ் தனி முட்டைக்,* 

  கோட்டையினில் கழித்து*  என்னை உன் கொழும் சோதி உயரத்துக்,* 
  கூட்டு அரிய திருவடிக்கள்*  எஞ்ஞான்று கூட்டுதியே?   


  கூட்டுதி நின் குரை கழல்கள்*  இமையோரும் தொழாவகைசெய்து,* 
  ஆட்டுதி நீ அரவு அணையாய்!*  அடியேனும் அஃது அறிவன்,* 

  வேட்கை எல்லாம் விடுத்து*  என்னை உன் திருவடியே சுமந்து உழலக்,* 
  கூட்டு அரிய திருவடிக்கள்*  கூட்டினை நான் கண்டேனே.   


  கண்டு கேட்டு உற்று மோந்து உண்டு உழலும்*  ஐங்கருவி 
  கண்ட இன்பம்,*  தெரிவு அரிய அளவு இல்லாச் சிற்றின்பம்,*

  ஒண் தொடியாள் திருமகளும்*  நீயுமே நிலாநிற்ப,* 
  கண்ட சதிர் கண்டொழிந்தேன்*  அடைந்தேன் உன் திருவடியே. 


  திருவடியை நாரணனை*  கேசவனை பரஞ்சுடரை,* 
  திருவடி சேர்வது கருதி*  செழுங் குருகூர்ச் சடகோபன்,* 

  திருவடிமேல் உரைத்த தமிழ்*  ஆயிரத்துள் இப்பத்தும்,* 
  திருவடியே அடைவிக்கும்*  திருவடி சேர்ந்து ஒன்றுமினே. (2)      


  ஒன்றும் தேவும் உலகும் உயிரும் மற்றும்*  யாதும் இல்லா 
  அன்று,*  நான்முகன் தன்னொடு*  தேவர் உலகோடு உயிர் படைத்தான்,* 

  குன்றம்போல் மணிமாடம் நீடு*   திருக்குருகூர் அதனுள்,* 
  நின்ற ஆதிப்பிரான் நிற்க*  மற்றைத் தெய்வம் நாடுதிரே. (2)


  நாடி நீர் வணங்கும் தெய்வமும்*  உம்மையும் முன்படைத்தான்,* 
  வீடு இல் சீர்ப்புகழ் ஆதிப்பிரான்*  அவன் மேவி உறைகோயில்,* 

  மாட மாளிகை சூழ்ந்து அழகு ஆய*  திருக்குருகூர் அதனைப்* 
  பாடி ஆடி பரவிச் செல்மின்கள்*  பல் உலகீர்! பரந்தே.       


  பரந்த தெய்வமும் பல் உலகும் படைத்து*  அன்று உடனே விழுங்கி,* 
  கரந்து உமிழ்ந்து கடந்து இடந்தது*  கண்டும் தெளியகில்லீர்,* 

  சிரங்களால் அமரர் வணங்கும்*  திருக்குருகூர் அதனுள்,* 
  பரன் திறம் அன்றி பல் உலகீர்!*  தெய்வம் மற்று இல்லை பேசுமினே!   


  பேச நின்ற சிவனுக்கும் பிரமன் தனக்கும்*  பிறர்க்கும் 
  நாயகன் அவனே,*  கபால நல் மோக்கத்துக்*  கண்டுகொண்மின்,* 

  தேச மாமதிள் சூழ்ந்து அழகு ஆய*  திருக்குருகூர் அதனுள்,* 
  ஈசன்பால் ஓர் அவம் பறைதல்*  என் ஆவது இலிங்கியர்க்கே?


  இலிங்கத்து இட்ட புராணத்தீரும்*  சமணரும் சாக்கியரும்* 
  வலிந்து வாது செய்வீர்களும்*  மற்றும் நும் தெய்வமும் ஆகிநின்றான்* 

  மலிந்து செந்நெல் கவரி வீசும்*  திருக்குருகூர் அதனுள்,* 
  பொலிந்து நின்ற பிரான் கண்டீர்*  ஒன்றும் பொய் இல்லை போற்றுமினே. (2)     


  போற்றி மற்று ஓர் தெய்வம்*  பேணப் புறத்திட்டு*  உம்மை இன்னே 
  தேற்றி வைத்தது*  எல்லீரும் வீடு பெற்றால் உலகு இல்லை என்றே,* 

  சேற்றில் செந்நெல் கமலம் ஓங்கு*  திருக்குருகூர் அதனுள்,* 
  ஆற்ற வல்லவன் மாயம் கண்டீர்*  அது அறிந்து அறிந்து ஓடுமினே.  


  ஓடி ஓடி பல பிறப்பும் பிறந்து*  மற்று ஓர் தெய்வம், 
  பாடி ஆடிப் பணிந்து*  பல்படிகால் வழி ஏறிக் கண்டீர்,*

  கூடி வானவர் ஏத்த நின்ற*  திருக்குருகூர் அதனுள்,* 
  ஆடு புள் கொடி ஆதி மூர்த்திக்கு*  அடிமைபுகுவதுவே


  புக்கு அடிமையினால் தன்னைக் கண்ட*  மார்க்கண்டேயன் அவனை* 
  நக்க பிரானும் அன்று உய்யக்கொண்டது*  நாராயணன் அருளே*

  கொக்கு அலர் தடம் தாழை வேலித்*  திருக்குருகூர் அதனுள்* 
  மிக்க ஆதிப்பிரான் நிற்க*  மற்றைத் தெய்வம் விளம்புதிரே   


  விளம்பும் ஆறு சமயமும்*  அவைஆகியும் மற்றும் தன்பால்,* 
  அளந்து காண்டற்கு அரியன் ஆகிய*  ஆதிப்பிரான் அமரும்,* 

  வளம் கொள் தண் பணை சூழ்ந்து அழகு ஆய*  திருக்குருகூர் அதனை,* 
  உளம் கொள் ஞானத்து வைம்மின்*  உம்மை உய்யக்கொண்டு போகுறிலே.  


  உறுவது ஆவது எத்தேவும்*  எவ் உலகங்களும் மற்றும்தன்பால்,* 
  மறு இல் மூர்த்தியோடு ஒத்து*  இத்தனையும் நின்றவண்ணம் நிற்கவே,* 

  செறுவில் செந்நெல் கரும்பொடு ஓங்கு*  திருக்குருகூர் அதனுள்* 
  குறிய மாண் உரு ஆகிய*  நீள் குடக் கூத்தனுக்கு ஆள் செய்வதே. 


  ஆள் செய்து ஆழிப் பிரானைச் சேர்ந்தவன்*  வண் குருகூர்நகரான்*
  நாள் கமழ் மகிழ் மாலை மார்பினன்*  மாறன் சடகோபன்,* 

  வேட்கையால் சொன்ன பாடல்*  ஆயிரத்துள் இப்பத்தும் வல்லார்,* 
  மீட்சி இன்றி வைகுந்த மாநகர்*  மற்றது கையதுவே. (2)  


  கை ஆர் சக்கரத்து*  என் கருமாணிக்கமே! என்று என்று,* 
  பொய்யே கைம்மைசொல்லி*  புறமே புறமே ஆடி.* 

  மெய்யே பெற்றொழிந்தேன்,*  விதி வாய்க்கின்று காப்பார் ஆர்,*
  ஐயோ கண்ணபிரான்!*  அறையோ இனிப்போனாலே. (2)


  போனாய் மாமருதின் நடுவே*  என் பொல்லா மணியே,* 
  தேனே! இன்அமுதே!'*  என்று என்றே சில கூத்துச்சொல்ல,* 

  தானேல் எம்பெருமான்*  அவன் என் ஆகி ஒழிந்தான்,* 
  வானே மாநிலமே,* மற்றும்முற்றும் என் உள்ளனவே.


  உள்ளன மற்று உளவா*  புறமே சில மாயம் சொல்லி,* 
  வள்ளல் மணிவண்ணனே!*  என்று என்றே உன்னையும் வஞ்சிக்கும்,*

  கள்ள மனம் தவிர்ந்தே*  உன்னைக் கண்டுகொண்டு உய்ந்தொழிந்தேன்,* 
  வெள்ளத்து அணைக்கிடந்தாய்*  இனி உன்னை விட்டு என் கொள்வனே? 


  என் கொள்வன் உன்னை விட்டு என்னும்*  வாசகங்கள் சொல்லியும்,* 
  வன் கள்வனேன் மனத்தை வலித்து*  கண்ண நீர் கரந்து,* 

  நின்கண் நெருங்கவைத்தே*  எனது ஆவியை நீக்ககில்லேன்,* 
  என்கண் மலினம் அறுத்து*  என்னைக்கூவி அருளாய்கண்ணனே!         


  கண்ணபிரானை*  விண்ணோர் கருமாணிக்கத்தை அமுதை,* 
  நண்ணியும் நண்ணகில்லேன்*  நடுவே ஓர் உடம்பில் இட்டு,* 

  திண்ணம் அழுந்தக் கட்டிப்*  பல செய்வினை வன் கயிற்றால்,* 
  புண்ணை மறையவரிந்து*  என்னைப் போர வைத்தாய் புறமே.


  புறம் அறக் கட்டிக்கொண்டு*  இரு வல்வினையார் குமைக்கும்,* 
  முறை முறை யாக்கை புகல்ஒழியக்*  கண்டு கொண்டொழிந்தேன்,*

  நிறம் உடை நால்தடம்தோள்*  செய்யவாய் செய்ய தாமரைக்கண்,* 
  அறம்முயல் ஆழிஅங்கைக்*  கருமேனி அம்மான் தன்னையே.      


  அம்மான் ஆழிப்பிரான்*  அவன் எவ் இடத்தான்? யான் ஆர்?,* 
  எம் மா பாவியர்க்கும்*  விதி வாய்க்கின்று வாய்க்கும் கண்டீர்,* 

  'கைம்மா துன்பு ஒழித்தாய்!'  என்று கைதலைபூசல் இட்டே,* 
  மெய்ம் மால் ஆயொழிந்தேன்*  எம்பிரானும் என் மேலானே.   


  மேலாத் தேவர்களும்*  நிலத் தேவரும் மேவித் தொழும்,* 
  மாலார் வந்து இனநாள்*  அடியேன் மனத்தே மன்னினார்,*

  சேல் ஏய் கண்ணியரும்*  பெரும் செல்வமும் நன்மக்களும்,* 
  மேலாத் தாய் தந்தையும்*  அவரே இனி ஆவாரே.   


  ஆவார் ஆர் துணை என்று*  அலை நீர்க் கடலுள் அழுந்தும்- 
  நாவாய் போல்,*  பிறவிக்கடலுள் நின்று நான் துளங்க,* 

  தேவு ஆர் கோலத்தொடும்*  திருச் சக்கரம் சங்கினொடும்,* 
  ஆஆ என்று அருள்செய்து*  அடியேனொடும் ஆனானே.    


  ஆனான் ஆளுடையான் என்று*  அஃதே கொண்டு உகந்துவந்து*
  தானே இன்அருள் செய்து*  என்னை முற்றவும் தான் ஆனான்,* 

  மீன் ஆய் ஆமையும் ஆய்*  நரசிங்கமும் ஆய் குறள் ஆய்,* 
  கான் ஆர் ஏனமும் ஆய்*  கற்கி ஆம் இன்னம் கார் வண்ணனே.    


  கார்வண்ணன் கண்ண பிரான்*  கமலத்தடங்கண்ணன் தன்னை,* 
  ஏர்வள ஒண்கழனிக்*  குருகூர்ச் சடகோபன் சொன்ன,*

  சீர் வண்ணம் ஒண்தமிழ்கள்*  இவை ஆயிரத்துள் இப்பத்தும்* 
  ஆர்வண்ணத்தால் உரைப்பார்*  அடிக்கீழ்ப் புகுவார் பொலிந்தே.


  பொலிக பொலிக பொலிக!*  போயிற்று வல் உயிர்ச் சாபம்* 
  நலியும் நரகமும் நைந்த*  நமனுக்கு இங்கு யாது ஒன்றும் இல்லை*

  கலியும் கெடும் கண்டுகொண்மின்*  கடல்வண்ணன் பூதங்கள் மண்மேல்* 
  மலியப் புகுந்து இசைபாடி*  ஆடி உழிதரக் கண்டோம்*. (2) 


  கண்டோம் கண்டோம் கண்டோம்*  கண்ணுக்கு இனியன கண்டோம்* 
  தொண்டீர்! எல்லீரும் வாரீர்*  தொழுது தொழுது நின்று ஆர்த்தும்*

  வண்டுஆர் தண் அம் துழாயான்*  மாதவன் பூதங்கள் மண்மேல்* 
  பண் தான் பாடி நின்று ஆடி*   பரந்து திரிகின்றனவே*


  திரியும் கலியுகம் நீங்கி*  தேவர்கள் தாமும் புகுந்து* 
  பெரிய கிதயுகம் பற்றி*  பேரின்ப வெள்ளம் பெருக* 

  கரிய முகில்வண்ணன் எம்மான்*  கடல்வண்ணன் பூதங்கள் மண்மேல்* 
  இரியப் புகுந்து இசை பாடி*  எங்கும் இடம் கொண்டனவே*


  இடம் கொள் சமயத்தை எல்லாம்*  எடுத்துக் களைவன போலே* 
  தடம் கடல் பள்ளிப் பெருமான்*  தன்னுடைப் பூதங்களே ஆய்* 

  கிடந்தும் இருந்தும் எழுந்தும்*  கீதம் பலபல பாடி* 
  நடந்தும் பறந்தும் குனித்தும்*  நாடகம் செய்கின்றனவே*.  


  செய்கின்றது என் கண்ணுக்கு ஒன்றே*  ஒக்கின்றது இவ் உலகத்து* 
  வைகுந்தன் பூதங்களே ஆய்*  மாயத்தினால் எங்கும் மன்னி*

  ஐயம் ஒன்று இல்லை அரக்கர்*  அசுரர் பிறந்தீர் உள்ளீரேல்* 
  உய்யும் வகை இல்லை தொண்டீர்!*  ஊழி பெயர்த்திடும் கொன்றே*


  கொன்று உயிர் உண்ணும் விசாதி*  பகை பசி தீயன எல்லாம்* 
  நின்று இவ் உலகில் கடிவான்*  நேமிப் பிரான் தமர் போந்தார்* 

  நன்று இசை பாடியும் துள்ளி ஆடியும்*  ஞாலம் பரந்தார்* 
  சென்று தொழுது உய்ம்மின் தொண்டீர்!*  சிந்தையைச் செந்நிறுத்தியே*.


  நிறுத்தி நும் உள்ளத்துக் கொள்ளும்*  தெய்வங்கள் உம்மை உய்யக்கொள்* 
  மறுத்தும் அவனோடே கண்டீர்*  மார்க்கண்டேயனும் கரியே* 

  கறுத்த மனம் ஒன்றும் வேண்டா*  கண்ணன் அல்லால் தெய்வம் இல்லை* 
  இறுப்பது எல்லாம் அவன் மூர்த்தி*  யாயவர்க்கே இறுமினே*.    


  இறுக்கும் இறை இறுத்து உண்ண*  எவ் உலகுக்கும் தன் மூர்த்தி* 
  நிறுத்தினான் தெய்வங்கள் ஆக*  அத் தெய்வ நாயகன் தானே* 

  மறுத் திரு மார்வன் அவன் தன்*  பூதங்கள் கீதங்கள் பாடி* 
  வெறுப்பு இன்றி ஞாலத்து மிக்கார்*  மேவித் தொழுது உய்ம்மின் நீரே*.


  மேவித் தொழுது உய்ம்மின்நீர்கள்*  வேதப் புனித இருக்கை* 
  நாவில் கொண்டு அச்சுதன் தன்னை*  ஞானவிதி பிழையாமே* 

  பூவில் புகையும் விளக்கும்*  சாந்தமும் நீரும் மலிந்து* 
  மேவித் தொழும் அடியாரும்*  பகவரும் மிக்கது உலகே*.     


  மிக்க உலகுகள் தோறும்*  மேவி கண்ணன் திருமூர்த்தி* 
  நக்க பிரானோடு*  அயனும் இந்திரனும் முதலாகத்* 

  தொக்க அமரர் குழாங்கள்*  எங்கும் பரந்தன தொண்டீர்!* 
  ஒக்கத் தொழ கிற்றிராகில்*  கலியுகம் ஒன்றும் இல்லையே*.      


  கலியுகம் ஒன்றும் இன்றிக்கே*  தன்அடியார்க்கு அருள்செய்யும்* 
  மலியும் சுடர் ஒளி மூர்த்தி*  மாயப் பிரான் கண்ணன் தன்னை*

  கலிவயல் தென் நன் குருகூர்க்*  காரிமாறன் சடகோபன்* 
  ஒலி புகழ் ஆயிரத்து இப்பத்து*  உள்ளத்தை மாசு அறுக்குமே*.        


  மாசு அறு சோதி*  என் செய்ய வாய் மணிக்குன்றத்தை* 
  ஆசு அறு சீலனை*  ஆதி மூர்த்தியை நாடியே* 

  பாசறவு எய்தி*  அறிவு இழந்து எனை நாளையம்?* 
  ஏசு அறும் ஊரவர் கவ்வை*  தோழீ என் செய்யுமே?*     


  என் செய்யும் ஊரவர் கவ்வை*  தோழீ இனி நம்மை* 
  என் செய்ய தாமரைக் கண்ணன்*  என்னை நிறை கொண்டான்*

  முன் செய்ய மாமை இழந்து*  மேனி மெலிவு எய்தி* 
  என் செய்ய வாயும் கருங்கண்ணும்*  பயப்பு ஊர்ந்தவே*.           


  ஊர்ந்த சகடம்*  உதைத்த பாதத்தன்*  பேய்முலை- 
  சார்ந்து சுவைத்த செவ்வாயன்*  என்னை நிறை கொண்டான்*

  பேர்ந்தும் பெயர்ந்தும்*  அவனோடு அன்றி ஓர் சொல் இலேன்* 
  தீர்ந்த என் தோழீ!*  என் செய்யும் ஊரவர் கவ்வையே?* 


  ஊரவர் கவ்வை எரு இட்டு*  அன்னை சொல் நீர் படுத்து* 
  ஈர நெல் வித்தி முளைத்த*  நெஞ்சப் பெருஞ் செய்யுள்*

  பேர் அமர் காதல்*  கடல் புரைய விளைவித்த* 
  கார் அமர் மேனி*  நம் கண்ணன் தோழீ! கடியனே* 


  கடியன் கொடியன்*  நெடிய மால் உலகம் கொண்ட-
  அடியன்*  அறிவு அரு மேனி மாயத்தன்*  ஆகிலும்

  கொடிய என் நெஞ்சம்*  அவன் என்றே கிடக்கும் எல்லே* 
  துடி கொள் இடை மடத் தோழீ!*  அன்னை என் செய்யுமே?


  அன்னை என் செய்யில் என்?*  ஊர் என் சொல்லில் என்? தோழிமீர்* 
  என்னை இனி உமக்கு ஆசை இல்லை*  அகப்பட்டேன்*

  முன்னை அமரர் முதல்வன்*  வண் துவராபதி- 
  மன்னன்*  மணிவண்ணன் வாசுதேவன் வலையுளே*.   


  வலையுள் அகப்படுத்து*  என்னை நல் நெஞ்சம் கூவிக்கொண்டு* 
  அலை கடல் பள்ளி அம்மானை*  ஆழிப்பிரான் தன்னை* 

  கலை கொள் அகல் அல்குல் தோழீ!*  நம் கண்களால் கண்டு* 
  தலையில் வணங்கவும் ஆம் கொலோ?*  தையலார் முன்பே*.  


  பேய் முலை உண்டு சகடம் பாய்ந்து*  மருது இடை- 
  போய் முதல் சாய்த்து*  புள் வாய் பிளந்து களிறு அட்ட*

  தூ முறுவல் தொண்டைவாய்ப் பிரானை*  எந் நாள்கொலோ* 
  யாம் உறுகின்றது தோழீ!*  அன்னையர் நாணவே?*      


  நாணும் நிறையும் கவர்ந்து*  என்னை நல் நெஞ்சம் கூவிக்கொண்டு* 
  சேண் உயர் வானத்து இருக்கும்*  தேவ பிரான் தன்னை*

  ஆணை என் தோழீ!*  உலகுதோறு அலர் தூற்றி*  ஆம்- 
  கோணைகள் செய்து*  குதிரியாய் மடல் ஊர்துமே*.


  யாம் மடல் ஊர்ந்தும்*  எம் ஆழி அங்கைப் பிரான் உடை*
  தூ மடல் தண் அம் துழாய்*  மலர் கொண்டு சூடுவோம்*

  ஆம் மடம் இன்றி*  தெருவுதோறு அயல் தையலார்*
  நா மடங்காப் பழி தூற்றி*  நாடும் இரைக்கவே*.            


  இரைக்கும் கருங் கடல் வண்ணன்*  கண்ண பிரான் தன்னை* 
  விரைக் கொள் பொழில்*  குருகூர்ச் சடகோபன் சொன்ன* 

  நிரைக் கொள் அந்தாதி*  ஓர் ஆயிரத்துள் இப்பத்தும்* 
  உரைக்க வல்லார்க்கு*  வைகுந்தம் ஆகும் தம் ஊர் எல்லாம்*  (2)


  ஊர் எல்லாம் துஞ்சி*  உலகு எல்லாம் நள் இருள் ஆய்* 
  நீர் எல்லாம் தேறி*  ஓர் நீள் இரவு ஆய் நீண்டதால்* 

  பார் எல்லாம் உண்ட*  நம் பாம்பு அணையான் வாரானால்* 
  ஆர் எல்லே! வல்வினையேன்*  ஆவி காப்பார் இனியே?* (2)   


  ஆவி காப்பார் இனி யார்?*  ஆழ் கடல் மண் விண் மூடி* 
  மா விகாரம் ஆய்*  ஓர் வல் இரவு ஆய் நீண்டதால்*

  காவி சேர் வண்ணன்*  என் கண்ணனும் வாரானால்* 
  பாவியேன் நெஞ்சமே!*  நீயும் பாங்கு அல்லையே?*.      


  நீயும் பாங்கு அல்லைகாண்*  நெஞ்சமே நீள் இரவும்* 
  ஓயும் பொழுது இன்றி*  ஊழி ஆய் நீண்டதால்* 

  காயும் கடும் சிலை*  என் காகுத்தன் வாரானால்* 
  மாயும் வகை அறியேன்*  வல்வினையேன் பெண் பிறந்தே*


  பெண் பிறந்தார் எய்தும்*  பெரும் துயர் காண்கிலேன் என்று* 
  ஒண் சுடரோன்*  வாராது ஒளித்தான்*  இம்மண்அளந்த-

  கண் பெரிய செவ்வாய்*  எம் கார் ஏறு வாரானால்* 
  எண் பெரிய சிந்தைநோய்*  தீர்ப்பார் ஆர் என்னையே?*


  ஆர் என்னை ஆராய்வார்?*  அன்னையரும் தோழியரும்* 
  'நீர் என்னே?' என்னாதே நீள் இரவும் துஞ்சுவரால்* 

  கார் அன்ன மேனி*  நம் கண்ணனும் வாரானால்* 
  பேர் என்னை மாயாதால்*  வல்வினையேன் பின் நின்றே*.


  பின்நின்று காதல் நோய்*  நெஞ்சம் பெரிது அடுமால்* 
  முன்நின்று இரா ஊழி*  கண் புதைய மூடிற்றால்* 

  மன் நின்ற சக்கரத்து*  எம் மாயவனும் வாரானால்* 
  இந் நின்ற நீள் ஆவி*  காப்பார் ஆர் இவ் இடத்தே?*


  காப்பார் ஆர் இவ் இடத்து?*  கங்கு இருளின் நுண் துளி ஆய்* 
  சேண் பாலது ஊழி ஆய்*  செல்கின்ற கங்குல்வாய்த்* 

  தூப் பால வெண்சங்கு*  சக்கரத்தன் தோன்றானால்* 
  தீப் பால வல்வினையேன்*  தெய்வங்காள்! என் செய்கேனோ?*   


  தெய்வங்காள்! என் செய்கேன்?*  ஓர் இரவு ஏழ் ஊழி ஆய்* 
  மெய் வந்து நின்று*  எனது ஆவி மெலிவிக்கும்,* 

  கைவந்த சக்கரத்து*  என் கண்ணனும் வாரானால்* 
  தைவந்த தண் தென்றல்*  வெம் சுடரில் தான் அடுமே* 


  வெம் சுடரில் தான் அடுமால்*  வீங்கு இருளின் நுண் துளி ஆய்* 
  அம் சுடர வெய்யோன்*  அணி நெடும் தேர் தோன்றாதால்* 

  செஞ் சுடர்த் தாமரைக்கண்*  செல்வனும் வாரானால்* 
  நெஞ்சு இடர் தீர்ப்பார் இனியார்?*  நின்று உருகுகின்றேனே!*            


  நின்று உருகுகின்றேனே போல*  நெடு வானம்* 
  சென்று உருகி நுண் துளி ஆய்*  செல்கின்ற கங்குல்வாய்* 

  அன்று ஒருகால் வையம்*  அளந்த பிரான் வாரான் என்று* 
  ஒன்று ஒருகால் சொல்லாது*  உலகோ உறங்குமே*      


  உறங்குவான் போல்*  யோகுசெய்த பெருமானை* 
  சிறந்த பொழில் சூழ்*  குருகூர்ச் சடகோபன் சொல்*

  நிறம் கிளர்ந்த அந்தாதி*  ஆயிரத்துள் இப்பத்தால்* 
  இறந்து போய் வைகுந்தம்*  சேராவாறு எங்ஙனேயோ?*    


  எங்ஙனேயோ அன்னைமீர்காள்!*  என்னை முனிவது நீர்?* 
  நங்கள் கோலத் திருக்குறுங்குடி நம்பியை*  நான் கண்டபின்* 

  சங்கினோடும் நேமியோடும்*  தாமரைக் கண்களோடும்* 
  செங்கனி வாய் ஒன்றினோடும்*  செல்கின்றது என்நெஞ்சமே*. (2)     


  என் நெஞ்சினால் நோக்கிக் காணீர்*  என்னை முனியாதே 
  தென் நன் சோலைத் திருக்குறுங்குடி நம்பியை*  நான் கண்டபின்*

  மின்னு நூலும் குண்டலமும்*  மார்பில் திருமறுவும்* 
  மன்னு பூணும் நான்கு தோளும்*  வந்து எங்கும் நின்றிடுமே*.  


  நின்றிடும் திசைக்கும் நையும் என்று*  அன்னையரும் முனிதிர்* 
  குன்ற மாடத் திருக்குறுங்குடி நம்பியை*  நான் கண்டபின்*

  வென்றி வில்லும் தண்டும் வாளும்*  சக்கரமும் சங்கமும்* 
  நின்று தோன்றிக் கண்ணுள் நீங்கா*  நெஞ்சுள்ளும் நீங்காவே*.


  நீங்கநில்லா கண்ண நீர்கள்என்று*  அன்னையரும் முனிதிர்* 
  தேன் கொள் சோலைத் திருக்குறுங்குடி நம்பியை*  நான் கண்டபின்*

  பூந்தண் மாலைத் தண் துழாயும்*  பொன் முடியும் வடிவும்* 
  பாங்கு தோன்றும் பட்டும் நாணும்*  பாவியேன் பக்கத்தவே*.      


  பக்கம் நோக்கி நிற்கும் நையும் என்று*  அன்னையரும் முனிதிர்* 
  தக்க கீர்த்தித் திருக்குறுங்குடி நம்பியை*  நான் கண்டபின்* 

  தொக்க சோதித் தொண்டை வாயும்*  நீண்ட புருவங்களும்* 
  தக்க தாமரைக் கண்ணும்*  பாவியேன் ஆவியின் மேலனவே*.     


  மேலும் வன்பழி நம்குடிக்கு இவள் என்று*  அன்னை காணக்கொடாள்* 
  சோலைசூழ் தண்திருக்குறுங்குடி நம்பியை*  நான் கண்டபின்*

  கோலநீள் கொடி மூக்கும்*  தாமரைக் கண்ணும் கனிவாயும்* 
  நீலமேனியும் நான்கு தோளும்*  என் நெஞ்சம் நிறைந்தனவே*.  


  நிறைந்த வன்பழி நம்குடிக்கு இவள் என்று*  அன்னை காணக்கொடாள்* 
  சிறந்த கீர்த்தித் திருக்குறுங்குடி நம்பியை*  நான் கண்டபின்*

  நிறைந்த சோதி வெள்ளம் சூழ்ந்த*  நீண்ட பொன் மேனியொடும்* 
  நிறைந்து என் உள்ளே நின்றொழிந்தான்*  நேமி அங்கை உளதே*.      


  கையுள் நன்முகம் வைக்கும் நையும்என்று*  அன்னையரும் முனிதிர்* 
  மைகொள் மாடத் திருக்குறுங்குடி நம்பியை*  நான் கண்டபின்* 

  செய்யதாமரைக் கண்ணும் அல்குலும்*  சிற்றிடையும் வடிவும்* 
  மொய்யநீள் குழல் தாழ்ந்த தோள்களும்*  பாவியேன் முன் நிற்குமே*.     


  முன் நின்றாய் என்று தோழிமார்களும்*  அன்னையரும் முனிதிர்* 
  மன்னு மாடத் திருக்குறுங்குடி நம்பியை*  நான் கண்டபின்*

  சென்னி நீள்முடி ஆதிஆய*  உலப்பு இல் அணிகலத்தன்* 
  கன்னல் பால் அமுதுஆகி வந்து*  என் நெஞ்சம் கழியானே*.     


  கழியமிக்கது ஓர் காதலள் இவள் என்று*  அன்னை காணக்கொடாள்* 
  வழு இல் கீர்த்தித் திருக்குறுங்குடி நம்பியை*  நான் கண்டபின்* 

  குழுமித் தேவர் குழாங்கள்*  கை தொழச்சோதி வெள்ளத்தினுள்ளே* 
  எழுவது ஓர் உரு என் நெஞ்சுள் எழும்*  ஆர்க்கும் அறிவு அரிதே*. 


  அறிவு அரிய பிரானை*  ஆழியங்கையனையே அலற்றி* 
  நறிய நன் மலர் நாடி*  நன்குருகூர்ச் சடகோபன் சொன்ன*

  குறிகொள் ஆயிரத்துள் இவை பத்தும்*  திருக்குறுங்குடி அதன்மேல்* 
  அறியக் கற்று வல்லார் வைட்டவர்*  ஆழ்கடல் ஞாலத்துள்ளே*. (2)     


  கடல் ஞாலம் செய்தேனும் யானே என்னும்*  கடல் ஞாலம் ஆவேனும் யானே என்னும்* 
  கடல் ஞாலம் கொண்டேனும் யானே என்னும்*  கடல் ஞாலம் கீண்டேனும் யானே என்னும்*

  கடல் ஞாலம் உண்டேனும் யானே என்னும்*  கடல் ஞாலம் ஈசன் வந்து ஏறக்கொலோ?*
  கடல் ஞாலத்தீர்க்கு இவை என் சொல்லுகேன்*  கடல் ஞாலத்து என் மகள் கற்கின்றவே?*


  கற்கும் கல்விக்கு எல்லை இலனே என்னும்*  கற்கும் கல்வி ஆவேனும் யானே என்னும்* 
  கற்கும் கல்விச் செய்வேனும் யானே என்னும்*  கற்கும் கல்வி தீர்ப்பேனும் யானே என்னும்* 

  கற்கும் கல்விச் சாரமும் யானே என்னும்*  கற்கும் கல்வி நாதன் வந்து ஏறக்கொலோ?*
  கற்கும் கல்வியீர்க்கு இவை என் சொல்லுகேன்*  கற்கும் கல்வி என் மகள் காண்கின்றவே?*


  காண்கின்ற நிலம் எல்லாம் யானே என்னும்*  காண்கின்ற விசும்பு எல்லாம் யானே என்னும்* 
  காண்கின்ற வெம் தீ எல்லாம் யானே என்னும்*  காண்கின்ற இக் காற்று எல்லாம் யானே என்னும்* 

  காண்கின்ற கடல் எல்லாம் யானே என்னும்*  காண்கின்ற கடல்வண்ணன் ஏறக்கொலோ?*
  காண்கின்ற உலகத்தீர்க்கு என் சொல்லுகேன்,*  காண்கின்ற என் காரிகை செய்கின்றவே?* 


  செய்கின்ற கிதி எல்லாம் யானே என்னும்*  செய்வான் நின்றனகளும் யானே என்னும்* 
  செய்து முன் இறந்தவும் யானே என்னும்*  செய்கைப் பயன் உண்பேனும் யானே என்னும்*

  செய்வார்களைச் செய்வேனும் யானே என்னும்*  செய்ய கமலக்கண்ணன் ஏறக்கொலோ?*
  செய்ய உலகத்தீர்க்கு இவை என் சொல்லுகேன்*  செய்ய கனி வாய் இள மான் திறத்தே?*


  திறம்பாமல் மண் காக்கின்றேன் யானே என்னும்*  திறம்பாமல் மலை எடுத்தேனே என்னும்* 
  திறம்பாமல் அசுரரைக் கொன்றேனே என்னும்*  திறம் காட்டி அன்று ஐவரைக் காத்தேனே என்னும்*

  திறம்பாமல் கடல் கடைந்தேனே என்னும்*  திறம்பாத கடல்வண்ணன் ஏறக்கொலோ?* 
  திறம்பாத உலகத்தீர்க்கு என் சொல்லுகேன்*  திறம்பாது என் திருமகள் எய்தினவே?*


  இன வேய்மலை ஏந்தினேன் யானே என்னும்*  இன ஏறுகள் செற்றேனும் யானே என்னும்* 
  இன ஆன் கன்று மேய்த்தேனும் யானே என்னும்*  இன ஆ நிரை காத்தேனும் யானே என்னும்*

  இன ஆயர் தலைவனும் யானே என்னும்*  இனத் தேவர் தலைவன் வந்து ஏறக்கொலோ?* 
  இன வேல் கண் நல்லீர்க்கு இவை என் சொல்லுகேன்*  இன வேல் கண்ணி என் மகள் உற்றனவே?*  


  உற்றார்கள் எனக்கு இல்லை யாரும் என்னும்*  உற்றார்கள் எனக்கு இங்கு எல்லாரும் என்னும்* 
  உற்றார்களைச் செய்வேனும் யானே என்னும்*  உற்றார்களை அழிப்பேனும் யானே என்னும்* 

  உற்றார்களுக்கு உற்றேனும் யானே என்னும்*  உற்றார் இலி மாயன் வந்து ஏறக்கொலோ?* 
  உற்றீர்கட்கு என் சொல்லிச் சொல்லுகேன் யான்?*  உற்று என்னுடைப் பேதை உரைக்கின்றவே?* 


  உரைக்கின்ற முக்கண் பிரான் யானே என்னும்*  உரைக்கின்ற திசைமுகன் யானே என்னும்* 
  உரைக்கின்ற அமரரும் யானே என்னும்*  உரைக்கின்ற அமரர் கோன் யானே என்னும்*

  உரைக்கின்ற முனிவரும் யானே என்னும்*  உரைக்கின்ற முகில்வண்ணன் ஏறக்கொலோ?,
  உரைக்கின்ற உலகத்தீர்க்கு என் சொல்லுகேன்?  உரைக்கின்ற என் கோமள ஒண் கொடிக்கே*.


  கொடிய வினை யாதும் இலனே என்னும்*  கொடிய வினை ஆவேனும் யானே என்னும்* 
  கொடிய வினை செய்வேனும் யானே என்னும்*  கொடிய வினை தீர்ப்பேனும் யானே என்னும்*

  கொடியான் இலங்கை செற்றேனே என்னும்*  கொடிய புள் உடையவன் ஏறக்கொலோ?* 
  கொடிய உலகத்தீர்க்கு இவை என் சொல்லுகேன்*  கொடியேன் கொடி என் மகள் கோலங்களே?*   


  கோலம் கொள் சுவர்க்கமும் யானே என்னும்*  கோலம் இல் நரகமும் யானே என்னும்* 
  கோலம் திகழ் மோக்கமும் யானே என்னும்*  கோலம் கொள் உயிர்களும் யானே என்னும்* 

  கோலம் கொள் தனிமுதல் யானே என்னும்*  கோலம் கொள் முகில்வண்ணன் ஏறக்கொலோ?
  கோலம் கொள் உலகத்தீர்க்கு என் சொல்லுகேன்  கோலம் திகழ் கோதை என் கூந்தலுக்கே!*


  கூந்தல் மலர் மங்கைக்கும் மண் மடந்தைக்கும்*  குல ஆயர் கொழுந்துக்கும் கேள்வன் தன்னை* 
  வாய்ந்த வழுதி வள நாடன்*  மன்னு- குருகூர்ச் சடகோபன் குற்றேவல் செய்து* 

  ஆய்ந்த தமிழ் மாலை*  ஆயிரத்துள்- இவையும் ஓர் பத்தும் வல்லார்*  உலகில்- 
  ஏந்து பெரும் செல்வத்தராய்த்*  திருமால்- அடியார்களைப் பூசிக்க நோற்றார்களே*. (2)


  நோற்ற நோன்பு இலேன் நுண் அறிவு இலேன்*  ஆகிலும் இனி உன்னை விட்டு* 
  ஒன்றும் ஆற்ற கிற்கின்றிலேன்*  அரவின் அணை அம்மானே* 

  சேற்றுத் தாமரை செந்நெல் ஊடு மலர்*  சிரீவரமங்கல நகர்* 
  வீற்றிருந்த எந்தாய்!*  உனக்கு மிகை அல்லேன் அங்கே*.    


  அங்குற்றேன் அல்லேன் இங்குற்றேன் அல்லேன்*  உன்னைக் காணும் அவாவில் வீழ்ந்து*  நான் 
  எங்குற்றேனும் அல்லேன்*  இலங்கை செற்ற அம்மானே* 

  திங்கள் சேர் மணி மாடம் நீடு*  சிரீவரமங்கலநகர் உறை* 
  சங்கு சக்கரத்தாய்!*  தமியேனுக்கு அருளாயே*.         


  கருளப் புள் கொடி சக்கரப் படை*  வான நாட! என் கார்முகில் வண்ணா* 
  பொருள் அல்லாத என்னைப் பொருளாக்கி*  அடிமைகொண்டாய்*

  தெருள் கொள் நான்மறை வல்லவர் பலர்வாழ்*  சிரீவரமங்கலநகர்க்கு* 
  அருள்செய்து அங்கு இருந்தாய்!*  அறியேன் ஒரு கைம்மாறே*


  மாறு சேர் படை நூற்றுவர் மங்க*  ஓர் ஐவர்க்கு ஆய் அன்று மாயப்போர் பண்ணி* 
  நீறு செய்த எந்தாய்!*  நிலம் கீண்ட அம்மானே* 

  தேறு ஞானத்தர் வேத வேள்வி அறாச்*  சிரீவரமங்கலநகர்* 
  ஏறி வீற்றிருந்தாய்!*  உன்னை எங்கு எய்தக் கூவுவனே?*    


  எய்தக் கூவுதல் ஆவதே எனக்கு?*  எவ்வ தெவ்வத்துள் ஆயுமாய் நின்று* 
  கைதவங்கள் செய்யும்*  கரு மேனி அம்மானே*

  செய்த வேள்வியர் வையத்தேவர் அறாச்*  சிரீவரமங்கலநகர்* 
  கைதொழ இருந்தாய்*  அது நானும் கண்டேனே*.


  ஏனம் ஆய் நிலம் கீண்ட என் அப்பனே! கண்ணா!*  என்றும் என்னை ஆளுடை* 
  வான நாயகனே!*  மணி மாணிக்கச்சுடரே*

  தேன மாம்பொழில் தண் சிரீவரமங்கலத்தவர்*  கைதொழ உறை* 
  வானமாமலையே!*  அடியேன் தொழ வந்தருளே*. (2)    


  வந்தருளி என் நெஞ்சு இடம் கொண்ட*  வானவர் கொழுந்தே!*  உலகுக்கு ஓர்- 
  முந்தைத் தாய் தந்தையே!*  முழு ஏழ் உலகும் உண்டாய்!* 

  செந்தொழிலவர் வேத வேள்வி அறாச்*  சிரீவரமங்கலநகர்* 
  அந்தம் இல் புகழாய்!*  அடியேனை அகற்றேலே*.       


  அகற்ற நீ வைத்த மாய வல் ஐம்புலன்களாம் அவை*  நன்கு அறிந்தனன்* 
  அகற்றி என்னையும் நீ*  அரும் சேற்றில் வீழ்த்திகண்டாய்* 

  பகல் கதிர் மணி மாடம் நீடு*  சிரீவரமங்கை வாணனே*  என்றும்- 
  புகற்கு அரிய எந்தாய்!*  புள்ளின் வாய் பிளந்தானே!*    


  புள்ளின் வாய் பிளந்தாய்! மருது இடை போயினாய்!*  எருது ஏழ் அடர்த்த*  என்- 
  கள்ள மாயவனே!*  கருமாணிக்கச் சுடரே*

  தெள்ளியார் திரு நான்மறைகள் வல்லார்*  மலி தண் சிரீவரமங்கை* 
  யுள் இருந்த எந்தாய்!*  அருளாய் உய்யுமாறு எனக்கே*.  


  ஆறு எனக்கு நின் பாதமே*  சரண் ஆகத் தந்தொழிந்தாய்*  உனக்கு ஓர்கைம் 
  மாறு நான் ஒன்று இலேன்*  எனது ஆவியும் உனதே*

  சேறு கொள் கரும்பும் பெரும் செந்நெலும்*  மலி தண் சிரீவரமங்கை* 
  நாறு பூந் தண் துழாய் முடியாய்!*  தெய்வ நாயகனே!*.


  தெய்வ நாயகன் நாரணன்*  திரிவிக்கிரமன் அடி இணைமிசை* 
  கொய் கொள் பூம் பொழில் சூழ்*  குருகூர்ச் சடகோபன்*

  செய்த ஆயிரத்துள் இவை*  தண் சிரீவரமங்கை மேய பத்துடன்* 
  வைகல் பாட வல்லார்*  வானோர்க்கு ஆரா அமுதே*. (2)   


  ஆரா அமுதே! அடியேன் உடலம்*  நின்பால் அன்பாயே* 
  நீராய் அலைந்து கரைய*  உருக்குகின்ற நெடுமாலே* 

  சீர் ஆர் செந்நெல் கவரி வீசும்*  செழு நீர்த் திருக்குடந்தை* 
  ஏர் ஆர் கோலம் திகழக் கிடந்தாய்!*  கண்டேன் எம்மானே!* (2)  


  எம்மானே! என் வெள்ளை மூர்த்தி!*  என்னை ஆள்வானே* 
  எம் மா உருவும் வேண்டும் ஆற்றால்*  ஆவாய் எழில் ஏறே* 

  செம் மா கமலம் செழு நீர்மிசைக்கண் மலரும்*  திருக்குடந்தை* 
  அம் மா மலர்க்கண் வளர்கின்றானே! என் நான் செய்கேனே!* (2)   


  என் நான் செய்கேன்! யாரே களைகண்? என்னை என் செய்கின்றாய்?*
  உன்னால் அல்லால் யாவராலும்*  ஒன்றும் குறை வேண்டேன்* 

  கன் ஆர் மதிள் சூழ் குடந்தைக் கிடந்தாய்!*  அடியேன் அரு வாழ்நாள்* 
  செல் நாள் எந் நாள்? அந்நாள்*  உன தாள் பிடித்தே செலக்காணே*


  செலக் காண்கிற்பார் காணும் அளவும்*  செல்லும் கீர்த்தியாய்* 
  உலப்பு இலானே! எல்லா உலகும் உடைய*  ஒரு மூர்த்தி* 

  நலத்தால் மிக்கார் குடந்தைக் கிடந்தாய்!*  உன்னைக் காண்பான் நான்- 
  அலப்பு ஆய்*  ஆகாசத்தை நோக்கி*  அழுவன் தொழுவனே*.


  அழுவன் தொழுவன் ஆடிக் காண்பான்*  பாடி அலற்றுவன்* 
  தழு வல்வினையால் பக்கம் நோக்கி*  நாணிக் கவிழ்ந்திருப்பன்*

  செழு ஒண் பழனக் குடந்தைக் கிடந்தாய்!*  செந்தாமரைக் கண்ணா!* 
  தொழுவனேனை உன தாள் சேரும்*  வகையே சூழ்கண்டாய்*.    


  சூழ்கண்டாய் என் தொல்லை வினையை அறுத்து*  உன் அடிசேரும்- 
  ஊழ் கண்டிருந்தே*  தூராக்குழி தூர்த்து*  எனை நாள் அகன்று இருப்பன்?*

  வாழ் தொல் புகழார் குடந்தைக் கிடந்தாய்!*  வானோர் கோமானே* 
  யாழின் இசையே! அமுதே!*  அறிவின் பயனே! அரிஏறே!*.


  அரிஏறே! என் அம் பொன் சுடரே!*  செங்கண் கருமுகிலே!* 
  எரி ஏய்! பவளக் குன்றே!*  நால் தோள் எந்தாய் உனது அருளே*

  பிரியா அடிமை என்னைக் கொண்டாய்*  குடந்தைத் திருமாலே* 
  தரியேன் இனி உன் சரணம் தந்து*  என் சன்மம் களையாயே*.


  களைவாய் துன்பம் களையாது ஒழிவாய்*  களைகண் மற்று இலேன்* 
  வளை வாய் நேமிப் படையாய்!*  குடந்தைக் கிடந்த மா மாயா* 

  தளரா உடலம் எனது ஆவி*  சரிந்து போம்போது* 
  இளையாது உன தாள் ஒருங்கப் பிடித்துப்*  போத இசை நீயே*.  


  இசைவித்து என்னை உன் தாள் இணைக்கீழ்*  இருத்தும் அம்மானே* 
  அசைவு இல் அமரர் தலைவர் தலைவா*  ஆதிப் பெரு மூர்த்தி* 

  திசை வில் வீசும் செழு மா மணிகள் சேரும்*  திருக்குடந்தை* 
  அசைவு இல் உலகம் பரவக் கிடந்தாய்!*  காண வாராயே*.


  வாரா அருவாய் வரும் என் மாயா!*  மாயா மூர்த்தியாய்* 
  ஆரா அமுதாய் அடியேன் ஆவி*  அகமே தித்திப்பாய்* 

  தீரா வினைகள் தீர என்னை ஆண்டாய்!*  திருக்குடந்தை- 
  ஊராய்!*  உனக்கு ஆள் பட்டும்*  அடியேன் இன்னம் உழல்வேனோ?* (2)


  உழலை என்பில் பேய்ச்சி முலையூடு*  அவளை உயிர் உண்டான்* 
  கழல்கள் அவையே சரண் ஆகக் கொண்ட*  குருகூர்ச் சடகோபன்* 

  குழலின் மலியச் சொன்ன*  ஓர் ஆயிரத்துள் இப் பத்தும்* 
  மழலை தீர வல்லார்*  காமர் மான் ஏய் நோக்கியர்க்கே*. (2)


  மான் ஏய் நோக்கு நல்லீர்!*  வைகலும் வினையேன் மெலிய* 
  வான் ஆர் வண் கமுகும்*  மது மல்லிகை கமழும்*

  தேன் ஆர் சோலைகள் சூழ்*  திருவல்லவாழ் உறையும்- 
  கோனாரை*  அடியேன் அடிகூடுவது என்றுகொலோ?* (2)   


  என்று கொல்? தோழிமீர்காள்*  எம்மை நீர் நலிந்து என் செய்தீரோ?* 
  பொன்திகழ் புன்னை மகிழ்*  புது மாதவி மீது அணவி* 

  தென்றல் மணம் கமழும்*  திருவல்லவாழ் நகருள்- 
  நின்ற பிரான்*  அடிநீறு அடியோம் கொண்டு சூடுவதே?*    


  சூடு மலர்க்குழலீர்!*  துயராட்டியேன் மெலிய* 
  பாடும் நல் வேத ஒலி*  பரவைத் திரை போல் முழங்க* 

  மாடு உயர்ந்து ஓமப் புகை கமழும்*  தண் திருவல்லவாழ்* 
  நீடு உறைகின்ற பிரான்*  கழல் காண்டும்கொல் நிச்சலுமே?*      


  நிச்சலும் தோழிமீர்காள்!*  எம்மை நீர் நலிந்து என் செய்தீரோ?* 
  பச்சிலை நீள் கமுகும்*  பலவும் தெங்கும் வாழைகளும்* 

  மச்சு அணி மாடங்கள் மீது அணவும்*  தண் திருவல்லவாழ்* 
  நச்சு அரவின் அணைமேல்*  நம்பிரானது நல் நலமே*.             


  நல் நலத் தோழிமீர்காள்!*  நல்ல அந்தணர் வேள்விப் புகை* 
  மைந் நலம் கொண்டு உயர் விண் மறைக்கும்*  தண் திருவல்லவாழ்* 

  கன்னல் அம் கட்டி தன்னை*  கனியை இன் அமுதம் தன்னை* 
  என் நலம் கொள் சுடரை*  என்றுகொல் கண்கள் காண்பதுவே?*   


  காண்பது எஞ்ஞான்றுகொலோ?*  வினையேன் கனிவாய் மடவீர்* 
  பாண் குரல் வண்டினொடு*  பசுந் தென்றலும் ஆகி எங்கும்* 

  சேண் சினை ஓங்கு மரச்*  செழுங் கானல் திருவல்லவாழ்* 
  மாண் குறள் கோலப் பிரான்*  மலர்த் தாமரைப் பாதங்களே?*


  பாதங்கள்மேல் அணி*  பூந்தொழக் கூடுங்கொல்? பாவைநல்லீர்* 
  ஓத நெடுந் தடத்துள்*  உயர் தாமரை செங்கழுநீர்*

  மாதர்கள் வாள் முகமும்*  கண்ணும் ஏந்தும் திருவல்லவாழ்* 
  நாதன் இஞ் ஞாலம் உண்ட*  நம் பிரான் தன்னை நாள்தொறுமே?*


  நாள்தொறும் வீடு இன்றியே*  தொழக் கூடுங்கொல் நல் நுதலீர்* 
  ஆடு உறு தீங் கரும்பும்*  விளை செந்நெலும் ஆகி எங்கும்*