விளக்கப்படம்

 • மேலும் பார்க்க
 • பாசுரம்

  வானவர் ஆதி என்கோ!*  வானவர் தெய்வம் என்கோ,*
  வானவர் போகம் என்கோ!*  வானவர் முற்றும் என்கோ,*
  ஊனம் இல் செல்வம் என்கோ!*  ஊனம் இல் சுவர்க்கம் என்கோ,*
  ஊனம் இல் மோக்கம் என்கோ!*  ஒளி மணி வண்ணனையே!

  காணொளி


 • மேலும் பார்க்க

பதவுரை

விளக்க உரை

English Translation

முன் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

பின் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

குறிப்புகள்


....விரைவில்