விளக்கப்படம்

 • மேலும் பார்க்க
 • பாசுரம்

  வலஞ்செய்து வைகல்*  வலம் கழியாதே,* 
  வலஞ்செய்யும் ஆய*  மாயவன் கோயில்,*
  வலஞ்செய்யும் வானோர்*  மாலிருஞ்சோலை,,* 
  வலஞ்செய்து நாளும்*  மருவுதல் வழக்கே.

  காணொளி


 • மேலும் பார்க்க

பதவுரை

விளக்க உரை

English Translation

Rather than roam and waste one’s life, it is best to stay and worship the lord who roamed after the grazing cows and lives in Malirumsolai, worshipped by celestials.

முன் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

பின் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

குறிப்புகள்


....விரைவில்