பிரபந்த தனியன்கள்

கைதைசேர் பூம்பொல்சூழ் கச்சிநகர் வந்துதித்த,
பொய்கைப் பிரான்கவிஞர் போரேறு, - வையத்து
அடியவர் வாழ அருந்தமிழந் தாதி,
படிவிளங்கச் செய்தான் பரிந்து

   பாசுரங்கள்


  வையம் தகளியா*  வார்கடலே நெய்யாக,*  
  வெய்ய கதிரோன் விளக்காக,* - செய்ய-

  சுடராழி யான்அடிக்கே*  சூட்டினென்சொல் மாலை,* 
  இடராழி நீங்குகவே என்று  (2)


  என்று கடல்கடைந்தது*  எவ்உலகம் நீர்ஏற்றது,* 
  ஒன்றும் அதனை உணரேன் நான்,* - அன்றுஅது-

  அடைத்துஉடைத்து*  கண்படுத்த ஆழி,*  இதுநீ- 
  படைத்துஇடந்து உண்டுஉமிழ்ந்த பார்.   


  பார்அளவும் ஓர்அடிவைத்து*  ஓர்அடியும் பார்உடுத்த,* 
  நீர்அளவும் செல்ல நிமிர்ந்ததே*  -சூர்உருவின்-

  பேய்அளவு கண்ட*  பெருமான்! அறிகிலேன்,*
  நீஅளவு கண்ட நெறி.     


  நெறிவாசல் தானேயாய்*  நின்றானை,*  ஐந்து- 
  பொறிவாசல் போர்க்கதவம் சாத்தி,* - அறிவானாம்

  ஆலமர நீழல்*  அறம் நால்வர்க்கு அன்றுஉரைத்த,* 
  ஆலம்அமர் கண்டத்து அரன். 


  அரன் நாரணன் நாமம்*  ஆன்விடை புள்ஊர்தி,* 
  உரைநூல் மறைஉறையும் கோயில்,* - வரைநீர்-

  கருமம் அழிப்புஅளிப்பு*  கையதுவேல் நேமி,* 
  உருவம்எரி கார்மேனி ஒன்று   


  ஒன்றும் மறந்தறியேன்*  ஓதநீர் வண்ணனைநான்,* 
  இன்று மறப்பனோ ஏழைகாள்* - அன்று-

  கருஅரங்கத்துள் கிடந்து*  கைதொழுதேன் கண்டேன்*
  திருவரங்கம் மேயான் திசை.


  திசையும் திசைஉறு தெய்வமும்,*  தெய்வத்- 
  திசையும்*  கருமங்கள் எல்லாம்* - அசைவில்சீர்க்-

  கண்ணன் நெடுமால்*  கடல்கடைந்த,*  கார்ஓத- 
  வண்ணன் படைத்த மயக்கு. 


  மயங்க வலம்புரி வாய்வைத்து,*  வானத்து- 
  இயங்கும்*  எறிகதிரோன் தன்னை,*  -முயங்குஅமருள்-

  தேர்ஆழியால் மறைத்த*  என்நீ திருமாலே,*
  போர்ஆழிக் கையால் பொருது?   


  பொருகோட்டுஓர் ஏனமாய்ப்*  புக்குஇடந்தாய்க்கு,*  அன்றுஉன- 
  ஒருகோட்டின் மேல் கிடந்ததுஅன்றே,*  -விரிதோட்ட-

  சேவடியை நீட்டி*  திசைநடுங்க விண்துளங்க,* 
  மாவடிவின் நீஅளந்த மண் *


  மண்ணும் மலையும்*  மறிகடலும் மாருதமும்,* 
  விண்ணும் விழுங்கியது மெய்என்பர்,* - எண்ணில்-

  அலகுஅளவு கண்ட*  சீர்ஆழியாய்க்கு,*  அன்றுஇவ்- 
  உலகுஅளவும் உண்டோ உன் வாய்?   


  வாயவனை அல்லது வாழ்த்தாது,*  கையுலகம்-
  தாயவனை அல்லது தாம்தொழா,* - பேய்முலைநஞ்-

  சூணாக உண்டான்*  உருவொடு பேரல்லால்,* 
  காணாகண் கேளா செவி.


  செவிவாய்கண் மூக்கு*  உடல் என்று ஐம்புலனும்,*  செந்தீ- 
  புவிகால்நீர் விண்பூதம் ஐந்தும்,* - அவியாத-

  ஞானமும் வேள்வியும்*  நல்லறமும் என்பரே,*
  ஏனமாய் நின்றாற்கு இயல்வு.  


  இயல்வாக ஈன்துழாயான் அடிக்கே செல்ல,* 
  முயல்வார் இயல்அமரர் முன்னம்,*இயல்வாக -

  நீதியால் ஓதி*  நியமங்களால் பரவ,* 
  ஆதியாய் நின்றார் அவர். 


  அவர்அவர் தாம்தாம்*  அறிந்தவாறு ஏத்தி,* 
  இவர்இவர் எம்பெருமான் என்று,* - சுவர்மிசைச்- 
   

  சார்த்தியும்*  வைத்தும் தொழுவர்*  உலகுஅளந்த- 
  மூர்த்தி உருவே முதல். 


  முதல்ஆவார் மூவரே*  அம் மூவருள்ளும்* 
  முதல்ஆவான்*  மூரிநீர் வண்ணன்,* - முதலாய-

  நல்லான் அருள்அல்லால்*  நாமநீர் வையகத்து,* 
  பல்லார் அருளும் பழுது  


  பழுதே பலபகலும்*  போயினஎன்று,*  அஞ்சி- 
  அழுதேன்*  அரணைமேல் கண்டு தொழுதேன்*

  கடல்ஓதம் கால்அலைப்பக்*  கண்வளரும்,*  செங்கண் 
  அடல்ஓத வண்ணர் அடி 


  அடியும் படிகடப்ப*  தோள்திசைமேல் செல்ல 
  முடியும் விசும்புஅளந்தது என்பர்,* - வடிஉகிரால்-

  ஈர்ந்தான்*  இரணியனதுஆகம்,*  இரும்சிறைப்புள்- 
  ஊர்ந்தான்*  உலகுஅளந்த நான்று


  நான்ற முலைத்தலை நஞ்சுஉண்டு,*  உறிவெண்ணெய்- 
  தோன்ற உண்டான்*  வென்றி சூழ்களிற்றை ஊன்றி,*

  பொருதுஉடைவு கண்டானும்*  புள்வாய் கீண்டானும்,* 
  மருதுஇடைபோய் மண்அளந்த மால்   


  மாலும் கருங்கடலே!*  என்நோற்றாய்,*  வையகம்உண்டு- 
  ஆலின் இலைத்துயின்ற ஆழியான்,* - கோலக்-

  கருமேனிச்*  செங்கண்மால் கண்படையுள்,*  என்றும்- 
  திருமேனி நீதீண்டப் பெற்று!  


  பெற்றார் தளைகழலப்*  பேர்ந்துஓர் குறள்உருவாய்,* 
  செற்றார் படிகடந்த செங்கண்மால்,* - நல்தா-

  மரைமலர்ச் சேவடியை*  வானவர்கை கூப்பி,* 
  நிரைமலர்கொண்டு*  ஏத்துவரால் நின்று.   


  நின்று நிலம்அங்கை*  நீர்ஏற்று மூவடியால்,* 
  சென்று திசைஅளந்த செங்கண்மாற்கு,* - என்றும்-

  படைஆழி புள்ஊர்தி*  பாம்புஅணையான் பாதம்,* 
  அடைஆழி நெஞ்சே! அறி  


  அறியும் உலகுஎல்லாம்*  யானேயும் அல்லேன்,* 
  பொறிகொள் சிறைஉவணம் ஊர்ந்தாய்,* - வெறிகமழும்-

  காம்புஏய் மென்தோளி*  கடைவெண்ணெய் உண்டாயைத்,* 
  தாம்பே கொண்டுஆர்த்த தழும்பு.


  தழும்புஇருந்த சார்ங்கநாண்*  தோய்ந்தவாம்அங்கை,* 
  தழும்புஇருந்த தாள்சகடம் சாடி,* - தழும்புஇருந்த-

  பூங்கோதையாள் வெருவ*  பொன்பெயரோன் மார்புஇடந்த,* 
  வீங்குஓத வண்ணர் விரல்.  


  விரலோடுவாய் தோய்ந்த வெண்ணெய்கண்டு,*  ஆய்ச்சி- 
  உரலோடு*  உறப்பிணித்த நான்று* - குரல்ஓவாது-

  ஏங்கி நினைந்து*  அயலார் காண இருந்திலையே?,* 
  ஓங்குஓத வண்ணா! உரை.  


  உரைமேல் கொண்டு*  என்உள்ளம் ஓவாது*  எப்போதும்- 
  வரைமேல்*  மரகதமே போலத்* - திரைமேல்-

  கிடந்தானை*  கீண்டானை,*  கேழலாய்ப் பூமி- 
  இடந்தானை*  ஏத்தி எழும்.


  எழுவார் விடைகொள்வார்*  ஈன்துழாயானை,* 
  வழுவா வகைநினைந்து வைகல் தொழுவார்,*

  வினைச்சுடரை நந்துவிக்கும்*  வேங்கடமே,*  வானோர்- 
  மனச்சுடரைத் தூண்டும் மலை.  


  மலையால் குடைகவித்து*  மாவாய் பிளந்து,* 
  சிலையால் மராமரம்ஏழ் செற்று,* - கொலையானைப்-

  போர்க்கோடு ஒசித்தனவும்*  பூங்குருந்தம் சாய்த்தனவும்* 
  கார்க்கோடு பற்றியான் கை. 


  கைய வலம்புரியும் நேமியும்,*  கார்வண்ணத்து- 
  ஐய! மலர்மகள்*  நின்ஆகத்தாள்,* - செய்ய-

  மறையான் நின் உந்தியான்*  மாமதிள் மூன்றுஎய்த* 
  இறையான் நின் ஆகத்து இறை.


  இறையும் நிலனும்*  இருவிசும்பும் காற்றும்,* 
  அறைபுனலும் செந்தீயும் ஆவான்,* - பிறைமருப்பின்-

  பைங்கண்மால் யானை*  படுதுயரம் காத்துஅளித்த,* 
  செங்கண்மால் கண்டாய் தெளி.  


  தெளிதுஆக*  உள்ளத்தைச் செந்நிறீஇ,*  ஞானத்து- 
  எளிதுஆக*  நன்குஉணர்வார் சிந்தை,* - எளிதுஆகத்-

  தாய்நாடு கன்றேபோல்*  தண்துழாயான் அடிக்கே,* 
  போய்நாடிக் கொள்ளும் புரிந்து.


  புரிஒருகை பற்றி*  ஓர் பொன்ஆழி ஏந்தி,*
  அரிஉருவும் ஆள்உருவும்ஆகி,* - எரிஉருவ-

  வண்ணத்தான் மார்புஇடந்த*  மால்அடியை அல்லால்,*  மற்று- 
  எண்ணத்தான் ஆமோ இமை?  


  இமையாத கண்ணால்*  இருள்அகல நோக்கி,* 
  அமையாப் பொறிபுலன்கள்*  ஐந்தும் நமையாமல்,*

  ஆகத்து அணைப்பார்*  அணைவரே,*  ஆயிரவாய்-
  நாகத்து அணையான் நகர்.   


  நகரம் அருள்புரிந்து*  நான்முகற்குப், பூமேல்* 
  பகர மறைபயந்த பண்பன்* - பெயரினையே-

  புந்தியால் சிந்தியாது*  ஓதி உருஎண்ணும்,* 
  அந்தியால்ஆம் பயன்அங்குஎன்?    


  என்ஒருவர் மெய்என்பர்*  ஏழ்உலகுஉண்டு*  ஆல்இலையில்- 
  முன்ஒருவன் ஆய முகில்வண்ணா,* - நின்உருகிப்-

  பேய்த்தாய் முலைதந்தாள்*  பேர்ந்திலளால்,*  பேர்அமர்க்கண்- 
  ஆய்த்தாய்*  முலைதந்த ஆறு?  


  ஆறிய அன்புஇல்*  அடியார்தம் ஆர்வத்தால்,* 
  கூறிய குற்றமாக் கொள்ளல்நீ - தேறி,*

  நெடியோய்! அடி*  அடைதற்குஅன்றே,*  ஈர்ஐந்து- 
  முடியான் படைத்த முரண்?  


  முரணை வலிதொலைதற்கு ஆம்என்றே,*  முன்னம்- 
  தரணி*  தனதுஆகத் தானே* - இரணியனைப்-

  புண்நிரந்த வள்உகிர்ஆர்*  பொன்ஆழிக் கையால்*  நீ- 
  மண்இரந்து கொண்ட வகை?  


  வகைஅறு நுண்கேள்வி வாய்வார்கள்,*  நாளும்- 
  புகைவிளக்கும்*  பூம்புனலும் ஏந்தி,*  - திசைதிசையின்-

  வேதியர்கள்*  சென்றுஇறைஞ்சும் வேங்கடமே,*  வெண்சங்கம்- 
  ஊதியவாய்*  மால்உகந்த ஊர்       


  ஊரும் வரிஅரவம்*  ஒண்குறவர் மால்யானை,* 
  பேர எறிந்த பெருமணியைக்,* - கார்உடைய-

  மின்என்று*  புற்றுஅடையும் வேங்கடமே,*  மேலசுரர்- 
  எம்என்னும் மாலது இடம்.  


  இடந்தது பூமி*  எடுத்தது குன்றம்,* 
  கடந்தது கஞ்சனைமுன் அஞ்ச* - கிடந்ததுவும்-

  நீர்ஓத மாகடலே*  நின்றதுவும் வேங்கடமே,*
  பேர்ஓத வண்ணர் பெரிது.    


  பெருவில் பகழிக்*  குறவர்கைச் செந்தீ* 
  வெருவிப் புனம்துறந்த வேழம்,* - இருவிசும்பில்-

  மீன்வீழக்*  கண்டுஅஞ்சும் வேங்கடமே,*  மேல்அசுரர்- 
  கோன்வீழக் கண்டுஉகந்தான் குன்று  


  குன்றுஅனைய குற்றம் செயினும்*  குணம்கொள்ளும்* 
  இன்று முதலாக என்நெஞ்சே,* - என்றும்-

  புறன்உரையே ஆயினும்*  பொன்ஆழிக் கையான்* 
  திறன்உரையே சிந்தித் திரு


  திருமகளும் மண்மகளும்*  ஆய்மகளும் சேர்ந்தால்* 
  திருமகட்கே தீர்ந்தவாறு என்கொல்,* - திருமகள்மேல்-

  பால்ஓதம் சிந்தப்*  பட நாகணைக் கிடந்த,* 
  மால்ஓத வண்ணர் மனம்? 


  மனமாசு தீரும்*  அருவினையும் சாரா,* 
  தனம்ஆய தானேகை கூடும்,* - புனம்மேய-

  பூந்துழாயான் அடிக்கே*  போதொடு நீர்ஏந்தி,* 
  தம்தொழா நிற்பார் தமர். 


  தமர்உகந்தது எவ்உருவம்*  அவ்உருவம் தானே,* 
  தமர்உகந்தது எப்பேர் மற்றுஅப்பேர்,* - தமர்உகந்து-

  எவ்வண்ணம் சிந்தித்து*  இமையாது இருப்பரே,* 
  அவ்வண்ணம் ஆழியான்ஆம். 


  ஆமே அமரர்க்கு*  அறிய? அதுநிற்க,* 
  நாமே அறிகிற்போம் நல்நெஞ்சே,* - பூமேய-

  மாதவத்தோன் தாள்பணிந்த*  வாள்அரக்கன் நீள்முடியை,* 
  பாதம்அத்தால் எண்ணினான் பண்பு.  


  பண்புரிந்த நான்மறையோன்*  சென்னிப் பலிஏற்ற,* 
  வெண்புரிநூல் மார்பன் வினைதீர,* - புண்புரிந்த-

  ஆகத்தான்*  தாள்பணிவார் கண்டீர்,*  அமரர்தம்- 
  போகத்தால் பூமி ஆள்வார். 


  வாரி சுருக்கி*  மதக்களிறு ஐந்தினையும்,* 
  சேரி திரியாமல் செந்நிறீஇ,* - கூரிய-

  மெய்ஞ்ஞானத்தால்*  உணர்வார் காண்பரே,*  மேல்ஒருநாள- 
  கைந்நாகம் காத்தான் கழல்.


  கழல்ஒன்று எடுத்து*  ஒருகை சுற்றிஓர் கைமேல்,* 
  சுழலும் சுராசுரர்கள் அஞ்ச,* - அழலும்-

  செருஆழி ஏந்தினான்*  சேவடிக்கே செல்ல,* 
  மருவுஆழி நெஞ்சே! மகிழ்.  


  மகிழ்அலகு ஒன்றேபோல்*  மாறும் பல்யாக்கை,* 
  நெகிழ முயல்கிற்பார்க்கு அல்லால்,* - முகிழ்விரிந்த-

  சோதிபோல் தோன்றும்*  சுடர்பொன் நெடுமுடி*  எம்- 
  ஆதி காண்பார்க்கும் அரிது  


  அரிய புலன்ஐந்து அடக்கி*  ஆய்மலர்கொண்டு,*  ஆர்வம்- 
  புரிய பரிசினால் புல்கில்,* - பெரியனாய்-

  மாற்றாது*  வீற்றிருந்த மாவலிபால்,*  வண்கைநீர்- 
  ஏற்றானைக் காண்பது எளிது. 


  எளிதில் இரண்டுஅடியும்*  காண்பதற்கு,*  என்உள்ளம்- 
  தெளிய தெளிந்தொழியும் செவ்வே,* - களியில்-

  பொருந்தாதவனைப்*  பொரல்உற்று,*  அரியாய்- 
  இருந்தான் திருநாமம் எண். 


  எண்மர் பதினொருவர்*  ஈர்அறுவர் ஓர்இருவர்,* 
  வண்ண மலர்ஏந்தி வைகலும்,* - நண்ணி-

  ஒரு மாலையால் பரவி*  ஓவாது,*  எப்போதும்- 
  திருமாலைக் கைதொழுவர் சென்று.   


  சென்றால் குடைஆம்*  இருந்தால் சிங்காசனம்ஆம்,* 
  நின்றால் மரவடிஆம் நீள்கடலுள்,* - என்றும்-

  புணைஆம் மணிவிளக்குஆம்*  பூம்பட்டுஆம் புல்கும்- 
  அணைஆம்,*  திருமாற்கு அரவு.  (2)


  அரவம் அடல்வேழம்*  ஆன்குருந்தம் புள்வாய்* 
  குரவை குடம்முலை மல்குன்றம்,* - கரவுஇன்றி-

  விட்டுஇறுத்து மேய்த்துசித்து*  கீண்டு கோத்துஆடி,*  உண்டு- 
  அட்டுஎடுத்த செங்கண் அவன்  


  அவன் தமர்*  எவ்வினையர் ஆகிலும்,*  எம்கோன்- 
  அவன்தமரே*  என்று ஒழிவது அல்லால்,* - நமன்தமரால்-

  ஆராயப்பட்டு*  அறியார் கண்டீர்,*  அரவுஅணைமேல்-
  பேர்ஆயற்கு ஆட் பட்டார் பேர் 


  பேரே வரப்பிதற்றல்*  அல்லால் என் பெம்மானை,*
  ஆரே அறிவார்? அதுநிற்க,* - நேரே-

  கடிக்கமலத் உள்இருந்தும்*  காண்கிலான்,*  கண்ணன்-
  அடிக்கமலம் தன்னை அயன்.  


  அயல்நின்ற வல்வினையை*  அஞ்சினேன் அஞ்சி,* 
  உயநின் திருவடியே சேர்வான்,* - நயம்நின்ற-

  நல்மாலை கொண்டு*  'நமோநாரணா' என்னும்,*
  சொல்மாலை கற்றேன் தொழுது.   


  தொழுது மலர்கொண்டு*  தூபம்கை ஏந்தி,* 
  எழுதும் எழுவாழி நெஞ்சே,* - பழுதுஇன்றி-

  மந்திரங்கள் கற்பனவும்*  மால்அடியே கைதொழுவான்,* 
  அந்தரம் ஒன்றுஇல்லை அடை.  


  அடைந்த அருவினையோடு*  அல்லல்நோய் பாவம்,*
  மிடைந்தவை மீண்டுஒழிய வேண்டில்,* - நுடங்குஇடையை-

  முன்இலங்கை வைத்தான்*  முரண்அழிய,*  முன்ஒருநாள்- 
  தன்வில் அங்கை வைத்தான் சரண். 


  சரணா மறைபயந்த*  தாமரையானோடு,* 
  மரண்ஆய மன்உயிர்கட்கு எல்லாம்,* - அரண்ஆய-

  பேர்ஆழி கொண்ட*  பிரான்அன்றி மற்றுஅறியாது,* 
  ஓர்ஆழி சூழ்ந்த உலகு. 


  உலகும்*  உலகுஇறந்த ஊழியும்,*  ஒண்கேழ்-
  விலகு கருங்கடலும் வெற்பும்,* - உலகினில்-

  செந்தீயும்*  மாருதமும் வானும்,*  திருமால்தன்-
  புந்தியில்ஆய புணர்ப்பு.


  புணர்மருதின் ஊடுபோய்*  பூங்குருந்தம் சாய்த்து,* 
  மணம்மருவ மால் விடைஏழ் செற்று,* - கணம்வெருவ-

  ஏழ் உலகும் தாயினவும்*  எண்திசையும் போயினவும்,* 
  சூழ்அரவப் பொங்குஅணையான் தோள்.    


  தோள்அவனை அல்லால் தொழா,*  என் செவிஇரண்டும்-
  கேள்அவனது இன்மொழியே*  கேட்டிருக்கும்,* - நாநாளும்-

  கோணா கணையான்*  குரைகழலே கூறுவதே,* 
  நாணாமை நள்ளேன் நயம் 


  நயவேன் பிறர்பொருளை*  நள்ளேன் கீழாரோடு,* 
  உயவேன் உயர்ந்தவரோடு அல்லால்* - வியவேன்-

  திருமாலை அல்லது*  தெய்வம் என்றுஏத்தேன்,* 
  வரும்ஆறு என் என்மேல் வினை?    


  வினையால் அடர்ப்படார்*  வெம்நரகில் சேரார்,* 
  தினையேனும் தீக்கதிக்கண் செல்லார்,* - நினைதற்கு-

  அரியானை*  சேயானை,*  ஆயிரம்பேர்ச் செங்கண்-
  கரியானைக்*  கைதொழுதக் கால்  


  காலை எழுந்து*  உலகம் கற்பனவும்,*  கற்றுஉணர்ந்த-
  மேலைத் தலைமறையோர்*  வேட்பனவும்,* - வேலைக்கண்-

  ஓர்ஆழி யான்அடியே*  ஓதுவதும் ஓர்ப்பனவும்,* 
  பேர்ஆழி கொண்டான் பெயர்.


  பெயரும் கருங்கடலே நோக்கும்ஆறு,*  ஒண்பூ-
  உயரும்*  கதிரவனே நோக்கும்,*  உயிரும்-

  தருமனையே நோக்கும்*  ஒண்தாமரையாள் கேள்வன்,*
  ஒருவனையே நோக்கும் உணர்வு   


  உணர்வார் ஆர் உன்பெருமை?* ஊழி தோறுஊழி,*
  உணர்வார் ஆர் உன்உருவம் தன்னை?,*  உணர்வார்ஆர்-

  விண்ணகத்தாய்!*  மண்ணகத்தாய்!*  வேங்கடத்தாய்!*  நால்வேதப்-
  பண்ணகத்தாய்!*  நீகிடந்த பால்?


  பாலன் தனதுஉருவாய்*  ஏழ்உலகுஉண்டு,*  ஆல்இலையின்- 
  மேல்அன்று நீவளர்ந்த மெய்என்பர்,* - ஆல்அன்று-

  வேலை நீர்உள்ளதோ*  விண்ணதோ? மண்ணதோ?*
  சோலைசூழ் குன்றுஎடுத்தாய் சொல்லு     


  சொல்லும் தனையும்*  தொழுமின் விழும்உடம்பு,*
  செல்லும் தனையும் திருமாலை,* - நல்இதழ்த்-

  தாமத்தால் வேள்வியால்*  தந்திரத்தால் மந்திரத்தால்,* 
  நாமத்தால் ஏத்துதிரேல் நன்று.      


  நன்று பிணிமூப்புக்*  கையகற்றி நான்குஊழி,*
  நின்று நிலம்முழுதும் ஆண்டாலும்,*  என்றும்-

  விடல்ஆழி நெஞ்சமே!*  வேண்டினேன் கண்டாய்,* 
  அடல்ஆழி கொண்டான் மாட்டுஅன்பு.


  அன்புஆழியானை*  அணுகுஎன்னும், நா அவன்தன்*
  பண்புஆழித் தோள்பரவி ஏத்துஎன்னும்,*  முன்புஊழி-

  காணானைக்*  காண்என்னும் கண்செவி கேள்என்னும்* 
  பூண்ஆரம் பூண்டான் புகழ்.  


  புகழ்வாய் பழிப்பாய்*  நீ பூந்துழாயானை,* 
  இகழ்வாய் கருதுவாய் நெஞ்சே,* - திகழ்நீர்க்-

  கடலும் மலையும்*  இருவிசும்பும் காற்றும்,* 
  உடலும் உயிரும் ஏற்றான்.


  ஏற்றான் புள்ஊர்ந்தான்*  எயில்எரித்தான் மார்வுஇடந்தான்* 
  நீற்றான் நிழல்மணி வண்ணத்தான்,* - கூற்றுஒருபால்-

  மங்கையான்*  பூமகளான் வார்சடையான்,*  நீள்முடியான்- 
  கங்கையான்*  நீள்கழலான் காப்பு. 


  காப்பு உன்னைஉன்னக்*  கழியும் அருவினைகள்,* 
  ஆப்பு உன்னைஉன்ன அவிழ்ந்தொழியும்* - மூப்புஉன்னைச்-

  சிந்திப்பார்க்கு*  இல்லை திருமாலே,*  நின்அடியை-
  வந்திப்பார்*  காண்பர் வழி. 


  வழிநின்று*  நின்னைத் தொழுவார்,*  வழுவா-
  மொழிநின்ற மூர்த்தியரே ஆவர்,* - பழுதுஒன்றும்-

  வாராத வண்ணமே*  விண்கொடுக்கும்,*  மண்அளந்த-
  சீரான் திருவேங்கடம். 


  வேங்கடமும்*  விண்ணகரும் வெஃகாவும்,*  அஃகாத-
  பூங்கிடங்கின் நீள்கோவல் பொன்நகரும்,* - நான்குஇடத்தும்-

  நின்றான் இருந்தான்*  கிடந்தான் நடந்தானே,* 
  என்றால் கெடுமாம் இடர்   


  இடர் ஆர் படுவார்?*  எழுநெஞ்சே,*  வேழம்-
  தொடர்வான் கொடுமுதலை சூழ்ந்த,* - படம்உடைய-

  பைந்நாகப் பள்ளியான்*  பாதமே கைதொழுதும்,* 
  கொய்ந்நாகப் பூம்போது கொண்டு        


  கொண்டானை அல்லால்*  கொடுத்தாரை யார்பழிப்பார்,*
  'மண்தா' எனஇரந்து மாவலியை,*  ஒண்தாரை-

  நீர்அங்கை தோய*  நிமிர்ந்திலையே,*  நீள்விசும்பில்-
  ஆரம்கை தோய அடுத்து? 


  அடுத்த கடும்பகைஞற்கு*  ஆற்றேன் என்றுஓடி,* 
  படுத்த பெரும்பாழி சூழ்ந்த - விடத்துஅரவை,*

  வல்லாளன் கைக்கொடுத்த*  மாமேனி மாயவனுக்கு,*
  அல்லாதும் ஆவரோ ஆள்?      


  ஆள்அமர் வென்றி*  அடுகளத்துள் அந்நான்று,* 
  வாள்அமர் வேண்டி வரைநட்டு,* - நீள்அரவைச்-

  சுற்றிக் கடைந்தான்*  பெயர்அன்றே,*  தொல் நரகைப்-
  பற்றிக் கடத்தும் படை?


  படைஆரும் வாள்கண்ணார்*  பாரசிநாள்,*  பைம்பூந்-
  தொடையலோடு ஏந்திய தூபம்,* - இடைஇடையில்-

  மீன்மாய*  மாசூணும் வேங்கடமே,*  மேல்ஒருநாள்- 
  மான்மாய*  எய்தான் வரை    


  வரைகுடைதோள் காம்புஆக*  ஆநிரைகாத்து,*  ஆயர்-
  நிரைவிடைஏழ்*  செற்றஆறு என்னே,* - உரவுஉடைய-

  நீர்ஆழி உள்கிடந்து*  நேர்ஆம் நிசாசரர்மேல்,*
  பேர்ஆழி கொண்ட பிரான்?   


  பிரான்! உன் பெருமை*  பிறர் ஆர்அறிவார்?,*
  உராஅய் உலகுஅளந்த நான்று,* - வராகத்து-

  எயிற்றுஅளவு*  போதாஆறு என்கொலோ,*  எந்தை-
  அடிக்குஅளவு போந்த படி?   


  படிகண்டு அறிதியே*  பாம்புஅணையினான்,*  புள்- 
  கொடி கண்டுஅறிதியே? கூறாய்,* - வடிவில்-

  பொறிஐந்தும் உள்அடக்கி*  போதொடு நீர்ஏந்தி,* 
  நெறிநின்ற நெஞ்சமே! நீ  


  நீயும் திருமகளும் நின்றாயால்,*  குன்றுஎடுத்துப்-
  பாயும்*  பனிமறுத்த பண்பாளா,* - வாசல்-

  கடைகழியா உள்புகா*  காமர்பூங் கோவல்*
  இடைகழியே பற்றி இனி.   


  இனியார் புகுவார்*  எழுநரக வாசல்?*
  முனியாது மூரித்தாள் கோமின்,* - கனிசாயக்-

  கன்றுஎறிந்த தோளான்*  கனைகழலே காண்பதற்கு,*
  நன்குஅறிந்த நாவலம்சூழ் நாடு.   


  நாடிலும்*  நின்அடியே நாடுவன்,*  நாள்தோறும்-
  பாடிலும்*  நின்புகழே பாடுவன்,*  சூடிலும்-

  பொன்ஆழி ஏந்தினான்*  பொன்அடியே சூடுவேற்கு,* 
  என்ஆகில் என்னே எனக்கு? 


  எனக்குஆவார்*  ஆர்ஒருவரே,*  எம்பெருமான்-
  தனக்குஆவான்*  தானே மற்றுஅல்லால்,* - புனக்காயாம்-

  பூமேனி காணப்*  பொதிஅவிழும் பூவைப்பூ,* 
  மாமேனி காட்டும் வரம்     


  வரத்தால் வலிநினைந்து*  மாதவ! நின் பாதம்,*
  சிரத்தால் வணங்கானாம் என்றே,* - உரத்தினால்-

  ஈர்அரியாய்*  நேர்வலியோன்ஆய இரணியனை,* 
  ஓர்அரியாய் நீஇடந்தது ஊன்?  


  ஊனக் குரம்பையின்*  உள்புக்கு இருள்நீக்கி,* 
  ஞானச் சுடர்கொளீஇ நாள்தோறும்,* - ஏனத்து-

  உருவாய் உலகுஇடந்த*  ஊழியான் பாதம்,*
  மருவாதார்க்கு உண்டாமோ வான்?      


  வான்ஆகி தீஆய்*  மறிகடல்ஆய் மாருதம்ஆய்* 
  தேன்ஆகி பால்ஆம் திருமாலே,* - ஆன்ஆய்ச்சி-

  வெண்ணெய் விழுங்க*  நிறையுமே,*  முன்ஒருநாள்-
  மண்ணை உமிழ்ந்த வயிறு?  


  வயிறுஅழல வாள்உருவி*  வந்தானை அஞ்ச* 
  எயிறுஇலக வாய்மடுத்தது என்நீ,* - பொறிஉகிரால்-

  பூவடிவை ஈடுஅழித்த*  பொன்ஆழிக் கையா நின்-
  சேவடிமேல் ஈடுஅழிய செற்று?  


  செற்றுஎழுந்து தீவிழித்து*  சென்ற இந்த ஏழுலகும்,* 
  மற்றுஇவை ஆஎன்று வாய்அங்காந்து,*  முற்றும்-

  மறையவற்குக் காட்டிய*  மாயவனை அல்லால்,* 
  இறையேனும் ஏத்தாதுஎன் நா.


  நாவாயில் உண்டே*  'நமோ நாரணா' என்று,*
  ஓவாது உரைக்கும் உரைஉண்டே,* - மூவாத-

  மாக்கதிக்கண் செல்லும்*  வகைஉண்டே,*  என்ஒருவர்-
  தீக்கதிக்கண் செல்லும் திறம்? 


  திறம்பாது என்நெஞ்சமே!*  செங்கண்மால் கண்டாய்,*
  அறம்பாவம் என்றுஇரண்டும் ஆவான்,*  புறம்தான்இம்-

  மண்தான்*  மறிகடல்தான் மாருதம்தான்,*  வான்தானே,-
  கண்டாய்*  கடைக்கண் பிடி.  


  பிடிசேர் களிறுஅளித்த பேராளா,*  உன்தன்-
  அடிசேர்ந்து அருள்பெற்றாள் அன்றே,* - பொடிசேர்-

  அனற்குஅங்கை ஏற்றான்*  அவிர்சடைமேல் பாய்ந்த,*
  புனல்கங்கை என்னும்பேர்ப் பொன்? 


  பொன்திகழும் மேனிப்*  புரிசடைஅம் புண்ணியனும்,* 
  நின்றுஉலகம் தாய நெடுமாலும்,* - என்றும்-

  இருவர்அங்கத்தால் திரிவரேலும்,*  ஒருவன்-
  ஒருவன் அங்கத்து என்றும் உளன்.  


  உளன்கண்டாய் நல்நெஞ்சே!*  உத்தமன் என்றும்-
  உளன்கண்டாய்,*  உள்ளுவார் உள்ளத்து- உளன்கண்டாய்,*

  வெள்ளத்தின் உள்ளானும்*  வேங்கடத்து மேயானும்,* 
  உள்ளத்தின் உள்ளான் என்று ஓர்  (2)


  ஓர்அடியும் சாடுஉதைத்த*  ஒண்மலர்ச் சேவடியும்,* 
  ஈர்அடியும் காணலாம் என்நெஞ்சே!* - ஓர்அடியில்-

  தாயவனை கேசவனை*  தண்துழாய் மாலைசேர்,*
  மாயவனையே மனத்து வை (2)