விளக்கப்படம்

  • மேலும் பார்க்க
  • பாசுரம்

    ஒடுங்க அவன்கண்*  ஒடுங்கலும் எல்லாம்*
    விடும் பின்னும் ஆக்கை*  விடும்பொழுது எண்ணே.

    காணொளி


  • மேலும் பார்க்க

பதவுரை

அவன் கண் - அந்த எம்பெருமான் பக்கலிலே
ஒடுங்க - அந்வயிக்கவே
எல்லாம்  ஒடுங்கலும் - (ஆத்மாவை) ஒடுங்கப் பண்ணுவதான அவித்யை முதலானவை யெல்லாம்
விடும் - விட்டு நீங்கும்:
பின்னும் - அதற்குப்பிறகு

விளக்க உரை

அவ்விறைவனிடத்தில் சென்று சேரவே, உங்களிடத்தில் வந்து சேர்ந்திருக்கின்றன எல்லாம் தாமாகவே விட்டு நீங்கும்;

English Translation

When thus directed, all obstacies will vanish, Then wall for the moment of shedding the body.

முன் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

பின் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

குறிப்புகள்


....விரைவில்