பிரபந்த தனியன்கள்

கைதைசேர் பூம்பொல்சூழ் கச்சிநகர் வந்துதித்த,
பொய்கைப் பிரான்கவிஞர் போரேறு, - வையத்து
அடியவர் வாழ அருந்தமிழந் தாதி,
படிவிளங்கச் செய்தான் பரிந்து

   பாசுரங்கள்


  அரிய புலன்ஐந்து அடக்கி*  ஆய்மலர்கொண்டு,*  ஆர்வம்- 
  புரிய பரிசினால் புல்கில்,* - பெரியனாய்-

  மாற்றாது*  வீற்றிருந்த மாவலிபால்,*  வண்கைநீர்- 
  ஏற்றானைக் காண்பது எளிது. 


  எளிதில் இரண்டுஅடியும்*  காண்பதற்கு,*  என்உள்ளம்- 
  தெளிய தெளிந்தொழியும் செவ்வே,* - களியில்-

  பொருந்தாதவனைப்*  பொரல்உற்று,*  அரியாய்- 
  இருந்தான் திருநாமம் எண். 


  எண்மர் பதினொருவர்*  ஈர்அறுவர் ஓர்இருவர்,* 
  வண்ண மலர்ஏந்தி வைகலும்,* - நண்ணி-

  ஒரு மாலையால் பரவி*  ஓவாது,*  எப்போதும்- 
  திருமாலைக் கைதொழுவர் சென்று.   


  சென்றால் குடைஆம்*  இருந்தால் சிங்காசனம்ஆம்,* 
  நின்றால் மரவடிஆம் நீள்கடலுள்,* - என்றும்-

  புணைஆம் மணிவிளக்குஆம்*  பூம்பட்டுஆம் புல்கும்- 
  அணைஆம்,*  திருமாற்கு அரவு.  (2)


  அரவம் அடல்வேழம்*  ஆன்குருந்தம் புள்வாய்* 
  குரவை குடம்முலை மல்குன்றம்,* - கரவுஇன்றி-

  விட்டுஇறுத்து மேய்த்துசித்து*  கீண்டு கோத்துஆடி,*  உண்டு- 
  அட்டுஎடுத்த செங்கண் அவன்  


  அவன் தமர்*  எவ்வினையர் ஆகிலும்,*  எம்கோன்- 
  அவன்தமரே*  என்று ஒழிவது அல்லால்,* - நமன்தமரால்-

  ஆராயப்பட்டு*  அறியார் கண்டீர்,*  அரவுஅணைமேல்-
  பேர்ஆயற்கு ஆட் பட்டார் பேர் 


  பேரே வரப்பிதற்றல்*  அல்லால் என் பெம்மானை,*
  ஆரே அறிவார்? அதுநிற்க,* - நேரே-

  கடிக்கமலத் உள்இருந்தும்*  காண்கிலான்,*  கண்ணன்-
  அடிக்கமலம் தன்னை அயன்.  


  அயல்நின்ற வல்வினையை*  அஞ்சினேன் அஞ்சி,* 
  உயநின் திருவடியே சேர்வான்,* - நயம்நின்ற-

  நல்மாலை கொண்டு*  'நமோநாரணா' என்னும்,*
  சொல்மாலை கற்றேன் தொழுது.   


  தொழுது மலர்கொண்டு*  தூபம்கை ஏந்தி,* 
  எழுதும் எழுவாழி நெஞ்சே,* - பழுதுஇன்றி-

  மந்திரங்கள் கற்பனவும்*  மால்அடியே கைதொழுவான்,* 
  அந்தரம் ஒன்றுஇல்லை அடை.  


  அடைந்த அருவினையோடு*  அல்லல்நோய் பாவம்,*
  மிடைந்தவை மீண்டுஒழிய வேண்டில்,* - நுடங்குஇடையை-

  முன்இலங்கை வைத்தான்*  முரண்அழிய,*  முன்ஒருநாள்- 
  தன்வில் அங்கை வைத்தான் சரண். 


  சரணா மறைபயந்த*  தாமரையானோடு,* 
  மரண்ஆய மன்உயிர்கட்கு எல்லாம்,* - அரண்ஆய-

  பேர்ஆழி கொண்ட*  பிரான்அன்றி மற்றுஅறியாது,* 
  ஓர்ஆழி சூழ்ந்த உலகு. 


  உலகும்*  உலகுஇறந்த ஊழியும்,*  ஒண்கேழ்-
  விலகு கருங்கடலும் வெற்பும்,* - உலகினில்-

  செந்தீயும்*  மாருதமும் வானும்,*  திருமால்தன்-
  புந்தியில்ஆய புணர்ப்பு.


  புணர்மருதின் ஊடுபோய்*  பூங்குருந்தம் சாய்த்து,* 
  மணம்மருவ மால் விடைஏழ் செற்று,* - கணம்வெருவ-

  ஏழ் உலகும் தாயினவும்*  எண்திசையும் போயினவும்,* 
  சூழ்அரவப் பொங்குஅணையான் தோள்.    


  தோள்அவனை அல்லால் தொழா,*  என் செவிஇரண்டும்-
  கேள்அவனது இன்மொழியே*  கேட்டிருக்கும்,* - நாநாளும்-

  கோணா கணையான்*  குரைகழலே கூறுவதே,* 
  நாணாமை நள்ளேன் நயம் 


  நயவேன் பிறர்பொருளை*  நள்ளேன் கீழாரோடு,* 
  உயவேன் உயர்ந்தவரோடு அல்லால்* - வியவேன்-

  திருமாலை அல்லது*  தெய்வம் என்றுஏத்தேன்,* 
  வரும்ஆறு என் என்மேல் வினை?    


  வினையால் அடர்ப்படார்*  வெம்நரகில் சேரார்,* 
  தினையேனும் தீக்கதிக்கண் செல்லார்,* - நினைதற்கு-

  அரியானை*  சேயானை,*  ஆயிரம்பேர்ச் செங்கண்-
  கரியானைக்*  கைதொழுதக் கால்  


  காலை எழுந்து*  உலகம் கற்பனவும்,*  கற்றுஉணர்ந்த-
  மேலைத் தலைமறையோர்*  வேட்பனவும்,* - வேலைக்கண்-

  ஓர்ஆழி யான்அடியே*  ஓதுவதும் ஓர்ப்பனவும்,* 
  பேர்ஆழி கொண்டான் பெயர்.


  பெயரும் கருங்கடலே நோக்கும்ஆறு,*  ஒண்பூ-
  உயரும்*  கதிரவனே நோக்கும்,*  உயிரும்-

  தருமனையே நோக்கும்*  ஒண்தாமரையாள் கேள்வன்,*
  ஒருவனையே நோக்கும் உணர்வு   


  உணர்வார் ஆர் உன்பெருமை?* ஊழி தோறுஊழி,*
  உணர்வார் ஆர் உன்உருவம் தன்னை?,*  உணர்வார்ஆர்-

  விண்ணகத்தாய்!*  மண்ணகத்தாய்!*  வேங்கடத்தாய்!*  நால்வேதப்-
  பண்ணகத்தாய்!*  நீகிடந்த பால்?


  பாலன் தனதுஉருவாய்*  ஏழ்உலகுஉண்டு,*  ஆல்இலையின்- 
  மேல்அன்று நீவளர்ந்த மெய்என்பர்,* - ஆல்அன்று-

  வேலை நீர்உள்ளதோ*  விண்ணதோ? மண்ணதோ?*
  சோலைசூழ் குன்றுஎடுத்தாய் சொல்லு     


  சொல்லும் தனையும்*  தொழுமின் விழும்உடம்பு,*
  செல்லும் தனையும் திருமாலை,* - நல்இதழ்த்-

  தாமத்தால் வேள்வியால்*  தந்திரத்தால் மந்திரத்தால்,* 
  நாமத்தால் ஏத்துதிரேல் நன்று.      


  நன்று பிணிமூப்புக்*  கையகற்றி நான்குஊழி,*
  நின்று நிலம்முழுதும் ஆண்டாலும்,*  என்றும்-

  விடல்ஆழி நெஞ்சமே!*  வேண்டினேன் கண்டாய்,* 
  அடல்ஆழி கொண்டான் மாட்டுஅன்பு.


  அன்புஆழியானை*  அணுகுஎன்னும், நா அவன்தன்*
  பண்புஆழித் தோள்பரவி ஏத்துஎன்னும்,*  முன்புஊழி-

  காணானைக்*  காண்என்னும் கண்செவி கேள்என்னும்* 
  பூண்ஆரம் பூண்டான் புகழ்.  


  புகழ்வாய் பழிப்பாய்*  நீ பூந்துழாயானை,* 
  இகழ்வாய் கருதுவாய் நெஞ்சே,* - திகழ்நீர்க்-

  கடலும் மலையும்*  இருவிசும்பும் காற்றும்,* 
  உடலும் உயிரும் ஏற்றான்.


  ஏற்றான் புள்ஊர்ந்தான்*  எயில்எரித்தான் மார்வுஇடந்தான்* 
  நீற்றான் நிழல்மணி வண்ணத்தான்,* - கூற்றுஒருபால்-

  மங்கையான்*  பூமகளான் வார்சடையான்,*  நீள்முடியான்- 
  கங்கையான்*  நீள்கழலான் காப்பு. 


  காப்பு உன்னைஉன்னக்*  கழியும் அருவினைகள்,* 
  ஆப்பு உன்னைஉன்ன அவிழ்ந்தொழியும்* - மூப்புஉன்னைச்-

  சிந்திப்பார்க்கு*  இல்லை திருமாலே,*  நின்அடியை-
  வந்திப்பார்*  காண்பர் வழி. 


  வழிநின்று*  நின்னைத் தொழுவார்,*  வழுவா-
  மொழிநின்ற மூர்த்தியரே ஆவர்,* - பழுதுஒன்றும்-

  வாராத வண்ணமே*  விண்கொடுக்கும்,*  மண்அளந்த-
  சீரான் திருவேங்கடம். 


  வேங்கடமும்*  விண்ணகரும் வெஃகாவும்,*  அஃகாத-
  பூங்கிடங்கின் நீள்கோவல் பொன்நகரும்,* - நான்குஇடத்தும்-

  நின்றான் இருந்தான்*  கிடந்தான் நடந்தானே,* 
  என்றால் கெடுமாம் இடர்   


  இடர் ஆர் படுவார்?*  எழுநெஞ்சே,*  வேழம்-
  தொடர்வான் கொடுமுதலை சூழ்ந்த,* - படம்உடைய-

  பைந்நாகப் பள்ளியான்*  பாதமே கைதொழுதும்,* 
  கொய்ந்நாகப் பூம்போது கொண்டு        


  கொண்டானை அல்லால்*  கொடுத்தாரை யார்பழிப்பார்,*
  'மண்தா' எனஇரந்து மாவலியை,*  ஒண்தாரை-

  நீர்அங்கை தோய*  நிமிர்ந்திலையே,*  நீள்விசும்பில்-
  ஆரம்கை தோய அடுத்து? 


  அடுத்த கடும்பகைஞற்கு*  ஆற்றேன் என்றுஓடி,* 
  படுத்த பெரும்பாழி சூழ்ந்த - விடத்துஅரவை,*

  வல்லாளன் கைக்கொடுத்த*  மாமேனி மாயவனுக்கு,*
  அல்லாதும் ஆவரோ ஆள்?      


  ஆள்அமர் வென்றி*  அடுகளத்துள் அந்நான்று,* 
  வாள்அமர் வேண்டி வரைநட்டு,* - நீள்அரவைச்-

  சுற்றிக் கடைந்தான்*  பெயர்அன்றே,*  தொல் நரகைப்-
  பற்றிக் கடத்தும் படை?


  படைஆரும் வாள்கண்ணார்*  பாரசிநாள்,*  பைம்பூந்-
  தொடையலோடு ஏந்திய தூபம்,* - இடைஇடையில்-

  மீன்மாய*  மாசூணும் வேங்கடமே,*  மேல்ஒருநாள்- 
  மான்மாய*  எய்தான் வரை    


  வரைகுடைதோள் காம்புஆக*  ஆநிரைகாத்து,*  ஆயர்-
  நிரைவிடைஏழ்*  செற்றஆறு என்னே,* - உரவுஉடைய-

  நீர்ஆழி உள்கிடந்து*  நேர்ஆம் நிசாசரர்மேல்,*
  பேர்ஆழி கொண்ட பிரான்?   


  பிரான்! உன் பெருமை*  பிறர் ஆர்அறிவார்?,*
  உராஅய் உலகுஅளந்த நான்று,* - வராகத்து-

  எயிற்றுஅளவு*  போதாஆறு என்கொலோ,*  எந்தை-
  அடிக்குஅளவு போந்த படி?   


  படிகண்டு அறிதியே*  பாம்புஅணையினான்,*  புள்- 
  கொடி கண்டுஅறிதியே? கூறாய்,* - வடிவில்-

  பொறிஐந்தும் உள்அடக்கி*  போதொடு நீர்ஏந்தி,* 
  நெறிநின்ற நெஞ்சமே! நீ  


  நீயும் திருமகளும் நின்றாயால்,*  குன்றுஎடுத்துப்-
  பாயும்*  பனிமறுத்த பண்பாளா,* - வாசல்-

  கடைகழியா உள்புகா*  காமர்பூங் கோவல்*
  இடைகழியே பற்றி இனி.   


  இனியார் புகுவார்*  எழுநரக வாசல்?*
  முனியாது மூரித்தாள் கோமின்,* - கனிசாயக்-

  கன்றுஎறிந்த தோளான்*  கனைகழலே காண்பதற்கு,*
  நன்குஅறிந்த நாவலம்சூழ் நாடு.   


  நாடிலும்*  நின்அடியே நாடுவன்,*  நாள்தோறும்-
  பாடிலும்*  நின்புகழே பாடுவன்,*  சூடிலும்-

  பொன்ஆழி ஏந்தினான்*  பொன்அடியே சூடுவேற்கு,* 
  என்ஆகில் என்னே எனக்கு? 


  எனக்குஆவார்*  ஆர்ஒருவரே,*  எம்பெருமான்-
  தனக்குஆவான்*  தானே மற்றுஅல்லால்,* - புனக்காயாம்-

  பூமேனி காணப்*  பொதிஅவிழும் பூவைப்பூ,* 
  மாமேனி காட்டும் வரம்     


  வரத்தால் வலிநினைந்து*  மாதவ! நின் பாதம்,*
  சிரத்தால் வணங்கானாம் என்றே,* - உரத்தினால்-

  ஈர்அரியாய்*  நேர்வலியோன்ஆய இரணியனை,* 
  ஓர்அரியாய் நீஇடந்தது ஊன்?  


  ஊனக் குரம்பையின்*  உள்புக்கு இருள்நீக்கி,* 
  ஞானச் சுடர்கொளீஇ நாள்தோறும்,* - ஏனத்து-

  உருவாய் உலகுஇடந்த*  ஊழியான் பாதம்,*
  மருவாதார்க்கு உண்டாமோ வான்?      


  வான்ஆகி தீஆய்*  மறிகடல்ஆய் மாருதம்ஆய்* 
  தேன்ஆகி பால்ஆம் திருமாலே,* - ஆன்ஆய்ச்சி-

  வெண்ணெய் விழுங்க*  நிறையுமே,*  முன்ஒருநாள்-
  மண்ணை உமிழ்ந்த வயிறு?  


  வயிறுஅழல வாள்உருவி*  வந்தானை அஞ்ச* 
  எயிறுஇலக வாய்மடுத்தது என்நீ,* - பொறிஉகிரால்-

  பூவடிவை ஈடுஅழித்த*  பொன்ஆழிக் கையா நின்-
  சேவடிமேல் ஈடுஅழிய செற்று?  


  செற்றுஎழுந்து தீவிழித்து*  சென்ற இந்த ஏழுலகும்,* 
  மற்றுஇவை ஆஎன்று வாய்அங்காந்து,*  முற்றும்-

  மறையவற்குக் காட்டிய*  மாயவனை அல்லால்,* 
  இறையேனும் ஏத்தாதுஎன் நா.


  நாவாயில் உண்டே*  'நமோ நாரணா' என்று,*
  ஓவாது உரைக்கும் உரைஉண்டே,* - மூவாத-

  மாக்கதிக்கண் செல்லும்*  வகைஉண்டே,*  என்ஒருவர்-
  தீக்கதிக்கண் செல்லும் திறம்? 


  திறம்பாது என்நெஞ்சமே!*  செங்கண்மால் கண்டாய்,*
  அறம்பாவம் என்றுஇரண்டும் ஆவான்,*  புறம்தான்இம்-

  மண்தான்*  மறிகடல்தான் மாருதம்தான்,*  வான்தானே,-
  கண்டாய்*  கடைக்கண் பிடி.  


  பிடிசேர் களிறுஅளித்த பேராளா,*  உன்தன்-
  அடிசேர்ந்து அருள்பெற்றாள் அன்றே,* - பொடிசேர்-

  அனற்குஅங்கை ஏற்றான்*  அவிர்சடைமேல் பாய்ந்த,*
  புனல்கங்கை என்னும்பேர்ப் பொன்? 


  பொன்திகழும் மேனிப்*  புரிசடைஅம் புண்ணியனும்,* 
  நின்றுஉலகம் தாய நெடுமாலும்,* - என்றும்-

  இருவர்அங்கத்தால் திரிவரேலும்,*  ஒருவன்-
  ஒருவன் அங்கத்து என்றும் உளன்.  


  உளன்கண்டாய் நல்நெஞ்சே!*  உத்தமன் என்றும்-
  உளன்கண்டாய்,*  உள்ளுவார் உள்ளத்து- உளன்கண்டாய்,*

  வெள்ளத்தின் உள்ளானும்*  வேங்கடத்து மேயானும்,* 
  உள்ளத்தின் உள்ளான் என்று ஓர்  (2)


  ஓர்அடியும் சாடுஉதைத்த*  ஒண்மலர்ச் சேவடியும்,* 
  ஈர்அடியும் காணலாம் என்நெஞ்சே!* - ஓர்அடியில்-

  தாயவனை கேசவனை*  தண்துழாய் மாலைசேர்,*
  மாயவனையே மனத்து வை (2)