பிரபந்த தனியன்கள்

முள்ளிச் செழுமலரொ தாரன் முளைமதியம்
கொல்லிக்கென்னுள்ளம் கொதியாமெ -- வள்ளல்
திருவாளன் சீர்க்கலியன் கார்க்கலியை வெட்டி
மருவாளன் தந்தான் மடல்

   பாசுரங்கள்


  சீரார் திருமார்பின் மேல்கட்டி*--செங்குருதி
  சோராக் கிடந்தானைக் குங்குமத்தோள் கொட்டி*

  ஆரா எழுந்தான் அரிஉருவாய்* அன்றியும்  பேர் வாமன்ஆகிய காலத்து*  மூவடிமண்
  தாராய் எனக்குஎன்று வேண்டி சலத்தினால்*

  நீர்ஏற்று உலகுஎல்லாம் நின்றுஅளந்தான் மாவலியை*  ஆராத போரில் அசுரர்களும் தானுமாய்*
  கார் ஆர் வரை நட்டு நாகம் கயிறு ஆக*

  பேராமல் தாங்கிக் கடைந்தான்*--திருத்துழாய்த்  தாரார்ந்த மார்வன் தடமால் வரைபோலும்*
  போரானை பொய்கைவாய்க் கோட்பட்டு நின்றுஅலறி*
  நீரார் மலர்க்கமலம் கொண்டு ஓர் நெடுங்கையால்*

  நாராயணாஓ மணிவண்ணா நாகணையாய்* 
  வாராய் என்ஆர்இடரை நீக்காய்*--எனவெகுண்டு


  தீராத சீற்றத்தால் சென்று இரண்டு கூறுஆக*
  ஈரா அதனை இடர்கடிந்தான் எம்பெருமான்*

  பேர்ஆயிரம்உடையான் பேய்ப்பெண்டீர் நும்மகளைத்*
  தீரா நோய் செய்தான் எனஉரைத்தாள்*--சிக்கெனமற்று


  ஆரானும் அல்லாமை கேட்டு எங்கள் அம்மனையும்*
  போர்ஆர் வேல்கண்ணீர் அவன்ஆகில் பூந்துழாய்*

  தாராது ஒழியுமே தன்அடிச்சி அல்லளே*--மற்று 
  ஆரானும்அல்லனே என்றுஒழிந்தாள்*--நான் அவனைக்


  காரார் திருமேனி கண்டதுவே காரணமா*

  பேராபிதற்றா திரிதருவன்*--பின்னையும்   ஈராப் புகுதலும் இவ்உடலைத் தண்வாடை*

  சோராமறுக்கும் வகைஅறியேன்*--சூழ்குழலார்  ஆரானும் ஏசுவர் என்னும் அதன் பழியை*
  வாராமல் காப்பதற்கு வாளா இருந்தொழிந்தேன்*

  வாராய் மட நெஞ்சே வந்து*-- மணிவண்ணன்  சீரார் திருத்துழாய் மாலை நமக்கு அருளி* 
  தாரான் தரும்என்று இரண்டத்தில் ஒன்றுஅதனை* 
  ஆரானும் ஒன்னாதார் கேளாமே சொன்னக்கால்* 
  ஆராயுமேலும் பணிகேட்டு அதுஅன்றுஎனிலும்*

  போராது ஒழியாதே போந்திடு நீ என்றேற்கு* 
  காரார் கடல் வண்ணன் பின் போன நெஞ்சமும்*
  வாராதே என்னை மறந்ததுதான்*--வல்வினையேன்


  ஊரார் உகப்பதே ஆயினேன்* -- மற்றுஎனக்கு இங்கு
  ஆராய்வார் இல்லை அழல் வாய் மெழுகு போல்* 

  நீராய் உருகும் என்ஆவி*--நெடுங்கண்கள்   ஊரார் உறங்கிலும் தான் உறங்கா*--உத்தமன்தன்

  பேர்ஆயினவே பிதற்றுவன்*--பின்னையும்  கார் ஆர் கடல் போலும் காமத்தர்ஆயினார்*
  ஆரேபொல்லாமை அறிவார்? அதுநிற்க* 
  ஆரானும்ஆதானும் அல்லள்அவள் காணீர்*

  வார்ஆர் வனமுலை வாசவதத்தை என்று*
  ஆரானும் சொல்லப்படுவாள்*-- வளும்தன்


  ஆரானுமாதானும் அல்லலவள் காணீர்* 
  வாரார் வனமுலை வாசமததை வென்று*

  ஆரானும் சொல்லப்படுவாள்* – அவளும்தன்  பேர்ஆயம்எல்லாம் ஒழிய பெருந்தெருவே*
  தாரார் தடந்தோள் தளைக்காலன் பின்போனாள்*

  ஊரார் இகழ்ந்திடப் பட்டாளே?*--மற்றுஎனக்கு இங்கு  ஆரானும் கற்பிப்பார் நாயகரே? நான்அவனைக்
  காரார் திருமேனி காணும் அளவும்போய் 
  சீரார் திருவேங்கடமே திருக்கோவ 
  லூரே*(2)--மதிள்கச்சி ஊரகமே பேரகமே

  பேரா மருதுஇறுத்தான் வௌ¢ளறையே வெஃகாவே 
  பேர்ஆலி தண்கால் நறையூர் திருப்புலியூர் 
  ஆராமம் சூழ்ந்த அரங்கம்*--கணமங்கை  (2)


  காரார் மணிநிறக் கண்ணனூர் விண்ணகரம்* 
  சீரார் கணபுரம் சேறை திருவழுந்தூர்* 
  காரார் குடந்தை கடிகை கடல்மல்லை*

  ஏரார் பொழில் சூழ் இடவெந்தை நீர்மலை* 
  சீராரும் மாலிருஞ்சோலை திருமோகூர்* 


  பாரோர் புகழும் வதரி வடமதுரை* 
  ஊராயஎல்லாம் ஒழியாமே நான் அவனை*
  ஓரானை கொம்புஒசித்து ஓர்ஆனை கோள்விடுத்த-

  சீரானை செங்கண் நெடியானை தேன்துழாய்த்-
  தாரானை தாமரைபோல் கண்ணானை* எண்அருஞ்சீர்


  எண்அருஞ்சீர் பேர்ஆயிரமும் பிதற்றி*--பெருந்தெருவே
  ஊரார் இகழிலும் ஊராதுஒழியேன் நான்*

  வாரார் பூம் பெண்ணை மடல்