முள்ளிச் செழுமலரொ தாரன் முளைமதியம்
  கொல்லிக்கென்னுள்ளம் கொதியாமெ -- வள்ளல்
  திருவாளன் சீர்க்கலியன் கார்க்கலியை வெட்டி
  மருவாளன் தந்தான் மடல்

  பதவுரை

  விளக்க உரை

  English Transaction