பிரபந்த தனியன்கள்

முள்ளிச் செழுமலரொ தாரன் முளைமதியம்
கொல்லிக்கென்னுள்ளம் கொதியாமெ -- வள்ளல்
திருவாளன் சீர்க்கலியன் கார்க்கலியை வெட்டி
மருவாளன் தந்தான் மடல்

   பாசுரங்கள்


  ஊரார் உகப்பதே ஆயினேன்* -- மற்றுஎனக்கு இங்கு
  ஆராய்வார் இல்லை அழல் வாய் மெழுகு போல்* 

  நீராய் உருகும் என்ஆவி*--நெடுங்கண்கள்   ஊரார் உறங்கிலும் தான் உறங்கா*--உத்தமன்தன்

  பேர்ஆயினவே பிதற்றுவன்*--பின்னையும்  கார் ஆர் கடல் போலும் காமத்தர்ஆயினார்*
  ஆரேபொல்லாமை அறிவார்? அதுநிற்க* 
  ஆரானும்ஆதானும் அல்லள்அவள் காணீர்*

  வார்ஆர் வனமுலை வாசவதத்தை என்று*
  ஆரானும் சொல்லப்படுவாள்*-- வளும்தன்


  ஆரானுமாதானும் அல்லலவள் காணீர்* 
  வாரார் வனமுலை வாசமததை வென்று*

  ஆரானும் சொல்லப்படுவாள்* – அவளும்தன்  பேர்ஆயம்எல்லாம் ஒழிய பெருந்தெருவே*
  தாரார் தடந்தோள் தளைக்காலன் பின்போனாள்*

  ஊரார் இகழ்ந்திடப் பட்டாளே?*--மற்றுஎனக்கு இங்கு  ஆரானும் கற்பிப்பார் நாயகரே? நான்அவனைக்
  காரார் திருமேனி காணும் அளவும்போய் 
  சீரார் திருவேங்கடமே திருக்கோவ 
  லூரே*(2)--மதிள்கச்சி ஊரகமே பேரகமே

  பேரா மருதுஇறுத்தான் வௌ¢ளறையே வெஃகாவே 
  பேர்ஆலி தண்கால் நறையூர் திருப்புலியூர் 
  ஆராமம் சூழ்ந்த அரங்கம்*--கணமங்கை  (2)


  காரார் மணிநிறக் கண்ணனூர் விண்ணகரம்* 
  சீரார் கணபுரம் சேறை திருவழுந்தூர்* 
  காரார் குடந்தை கடிகை கடல்மல்லை*

  ஏரார் பொழில் சூழ் இடவெந்தை நீர்மலை* 
  சீராரும் மாலிருஞ்சோலை திருமோகூர்* 


  பாரோர் புகழும் வதரி வடமதுரை* 
  ஊராயஎல்லாம் ஒழியாமே நான் அவனை*
  ஓரானை கொம்புஒசித்து ஓர்ஆனை கோள்விடுத்த-

  சீரானை செங்கண் நெடியானை தேன்துழாய்த்-
  தாரானை தாமரைபோல் கண்ணானை* எண்அருஞ்சீர்


  எண்அருஞ்சீர் பேர்ஆயிரமும் பிதற்றி*--பெருந்தெருவே
  ஊரார் இகழிலும் ஊராதுஒழியேன் நான்*

  வாரார் பூம் பெண்ணை மடல்