விளக்கப்படம்

 • மேலும் பார்க்க
 • பாசுரம்

  கோல் ஆர்ந்த நெடுஞ்சார்ங்கம் கூனற் சங்கம்*  கொலையாழி கொடுந்தண்டு கொற்ற ஒள் வாள்* 
  கால் ஆர்ந்த கதிக் கருடன் என்னும் வென்றிக்*  கடும்பறவை இவை அனைத்தும் புறஞ்சூழ் காப்ப*
  சேல் ஆர்ந்த நெடுங்கழனி சோலை சூழ்ந்த*  திருவரங்கத்து அரவணையிற் பள்ளிகொள்ளும்* 
  மாலோனைக் கண்டு இன்பக் கலவி எய்தி*  வல்வினையேன் என்றுகொலோ வாழும் நாளே

  காணொளி


 • மேலும் பார்க்க

பதவுரை

கோல் ஆர்ந்த - அம்புகளோடு கூடிய;
நெடு சார்ங்கம் - பெரியதான ஸ்ரீ சார்ங்க மென்னும் வில்லும்;
கூன் நல் சங்கம் - வளைந்து விலக்ஷணமான ஸ்ரீ பாஞ்சஜந்யமென்னும சங்கமும்;
கோலை ஆழி - (எதிரிகளைக்) கொலைசெய்ய வல்ல ஸூதர்சநமும்;
கொடு தண்டு - (பகைவர்களுக்குக்) கொடுந்தொழில்புரிகின்ற கௌமோதகி யென்னும் கதையும்;

விளக்க உரை

பஞ்சாயுதங்களும், திருவடி விஷ்வகஸேநன் முதலிய நித்யஸூரிவர்க்கங்களும் ‘அழகிய மணவாளனுக்கு எந்த ஸமயத்தில் என்னதீங்கு நேரிடுமோ? அன்று அதிநங்கை பண்ணி எப்போதும் நாற்புறமும் சூழ்ந்து காவலாயிருக்கத் திருவனந்தாழ்வான் மீது திருக்கண் வளர்ந்தருளாநின்ற பெரிய பெருமாளை, ஸாம்ஸாரிக ஸூகாபாஸங்களிலேயே ருசி கண்டிருக்குமபடி மஹாபாபத்தைப் பண்ணி நித்ய கைங்கரியத்தை இழந்து கிடக்கிற அடியேன் என்றைக்கு ஸேவித்து வாழப்போகிறேன் என்கிறார். இப்பாசுரத்தை அடியொற்றியே ஆழ்வான் ஸ்ரீவைகுண்ட ஸ்தவத்தில்

English Translation

My beautiful Lord reclines on a serpent-bed in Arangam surrounded by fields and groves of fish- thriving waters. He is guarded by the five sentinels, --the big bow-and-arrow Sarnga, the gracefully curved conch Panchajanya, the terrible mace Koumodaki, the dagger with a sheen Nandaki and the deadly discus Sudarsana. The Victorious bird Garuda whose fight is speedier then the wind stands in attendance. O Woeful me, when will see and experience the joy of union with him?

முன் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

பின் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

குறிப்புகள்


....விரைவில்