விளக்கப்படம்

  • மேலும் பார்க்க
  • பாசுரம்

    தன்னுருவம் ஆரும் அறியாமல் தானங்கோர்,*

    மன்னும் குரளுருவின் மாணியாய்,*  -மாவலிதன்-

    காணொளி


  • மேலும் பார்க்க

பதவுரை

மற்று அன்றியும் - தவிரவும்
தன் உருவம் ஆகும் அறியாமல் - தனது ஸ்வரூபத்தை யாரும் தெரிந்து கொள்ள வொண்ணாதபடி.
தான் ஓர் மன்னும் - பரமபுருஷனான தான் ஒரு திவ்யமான வாமந வேஷங்கொண்ட பிரமசாரியாகி

விளக்க உரை

அத்துணைக்கண் – துணை –அளவு, அவ்வளவில் என்றபடி.

English Translation

முன் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

பின் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

குறிப்புகள்


....விரைவில்