திவ்யதேச பாசுரங்கள்

  1008.   
  அம் கண் ஞாலம் அஞ்ச*  அங்கு ஓர் ஆள் அரி ஆய்*
  அவுணன் பொங்க ஆகம் வள் உகிரால்*  போழ்ந்த புனிதன் இடம்*
  பைங் கண் ஆனைக் கொம்பு கொண்டு*  பத்திமையால்*  
  அடிக்கீழ் செங் கண் ஆளி இட்டு இறைஞ்சும்*  சிங்கவேழ்குன்றமே. (2)

      விளக்கம்    1009.   
  அலைத்த பேழ் வாய்*  வாள் எயிற்று ஓர் கோளரி ஆய்*
  அவுணன் கொலைக் கையாளன் நெஞ்சு இடந்த*  கூர் உகிராளன் இடம்*
  மலைத்த செல் சாத்து எறிந்த பூசல்*  வன் துடி வாய் கடுப்ப* 
  சிலைக் கை வேடர் தெழிப்பு அறாத*  சிங்கவேழ்குன்றமே.   

      விளக்கம்    1010.   
  ஏய்ந்த பேழ் வாய்*  வாள் எயிற்று ஓர் கோளரி ஆய்*
  அவுணன் வாய்ந்த ஆகம் வள் உகிரால்*  வகிர்ந்த அம்மானது இடம்* 
  ஓய்ந்த மாவும் உடைந்த குன்றும்*  அன்றியும் நின்று அழலால்* 
  தேய்ந்த வேயும் அல்லது இல்லாச்*  சிங்கவேழ்குன்றமே.

      விளக்கம்    1011.   
  எவ்வம் வெவ் வேல் பொன்பெயரோன்*  ஏதலன் இன் உயிரை வவ்வி* 
  ஆகம் வள் உகிரால்*  வகிர்ந்த அம்மானது இடம்*
  கவ்வும் நாயும் கழுகும்*  உச்சிப்போதொடு கால் சுழன்று* 
  தெய்வம் அல்லால் செல்ல ஒண்ணாச்*  சிங்கவேழ்குன்றமே.  

      விளக்கம்    1012.   
  மென்ற பேழ்வாய்*  வாள் எயிற்று ஓர் கோளரி ஆய்*
  அவுணன் பொன்ற ஆகம் வள் உகிரால்*  போழ்ந்த புனிதன் இடம்*
  நின்ற செந்தீ மொண்டு சூறை*  நீள் விசும்பூடு இரிய* 
  சென்று காண்டற்கு அரிய கோயில்*  சிங்கவேழ்குன்றமே.

      விளக்கம்    1013.   
  எரிந்த பைங் கண் இலங்கு பேழ் வாய்*  எயிற்றொடு இது எவ் உரு என்று* 
  இரிந்து வானோர் கலங்கி ஓட*  இருந்த அம்மானது இடம்* 
  நெரிந்த வேயின் முழையுள் நின்று*  நீள் நெறிவாய் உழுழை* 
  திரிந்த ஆனைச் சுவடு பார்க்கும்*  சிங்கவேழ்குன்றமே.

      விளக்கம்    1014.   
  முனைத்த சீற்றம் விண் சுடப் போய்*  மூவுலகும் பிறவும்* 
  அனைத்தும் அஞ்ச ஆள் அரி ஆய்*  இருந்த அம்மானது இடம்* 
  கனைத்த தீயும் கல்லும் அல்லா*  வில் உடை வேடரும் ஆய்* 
  தினைத்தனையும் செல்ல ஒண்ணாச்*  சிங்கவேழ்குன்றமே.        

      விளக்கம்    1015.   
  நாத் தழும்ப நாஅன்முகனும்*  ஈசனும் ஆய் முறையால் ஏத்த*
  அங்கு ஓர் ஆள் அரி ஆய்*  இருந்த அம்மானது இடம்*
  காய்த்த வாகை நெற்று ஒலிப்ப*  கல் அதர் வேய்ங்கழை போய்த்* 
  தேய்த்த தீயால் விண் சிவக்கும்* சிங்கவேழ்குன்றமே*.   

      விளக்கம்    1016.   
  நல்லை நெஞ்சே! நாம் தொழுதும்*  நம்முடை நம் பெருமான்* 
  அல்லிமாதர் புல்க நின்ற*  ஆயிரந் தோளன் இடம்,
  நெல்லி மல்கி கல் உடைப்ப*  புல் இலை ஆர்த்து*
  அதர்வாய் சில்லி சில் என்று ஒல் அறாத*  சிங்கவேழ்குன்றமே.  

      விளக்கம்    1017.   
  செங் கண் ஆளி இட்டு இறைஞ்சும்*  சிஙக்வேழ்குன்று உடைய* 
  எங்கள் ஈசன் எம் பிரானை*  இருந் தமிழ் நூல்புலவன்* 
  மங்கை ஆளன் மன்னு தொல் சீர்*  வண்டு அரை தார்க் கலியன்* 
  செங்கையாளன் செஞ்சொல் மாலை*  வல்லவர் தீது இலரே. (2) 

      விளக்கம்