மனத்தாலும் வாயாலும் வண்குருகூர் பேணும் 
  இனத்தாரை யல்லா திறைஞ்சேன், - தனத்தாலும் 
  ஏதுங் குறைவிலேன் எந்தை சடகோபன், 
  பாதங்கள் யாமுடைய பற்று.

  பதவுரை

  விளக்க உரை

  English Transaction