சொல்லின் தொகைகொண் டுனதடிப் போதுக்குத் தொண்டுசெய்யும்
  நல்லன்பர் ஏத்துமுன் நாமமெல் லாமென்றன் நாவினுள்ளே
  அல்லும் பகலும் அமரும் படிநல்கு அறுசமயம்
  வெல்லும் பரம இராமா னுச! இதென் விண்ணப்பமே.

  பதவுரை

  விளக்க உரை

  English Transaction