நீளாதுங்கஸ்தநகிரிதடீஸப்தமுத்போத்யக்ருஷ்ணம்
  பாரார்த்யம்ஸ்வம்ச்ருதிசதசைரஸ்ஸித்தம்த்யாபயந்தீ -
  ஸ்வோச்சிஷ்டாயாம்ஸ்ரஜிநிகளிதம்யாபலாத்க்ருத்
  யபுங்க்தேகோதாதஸ்யைநம்இதமிதம்பூயஏவாஸ்து
  பூய:அன்ன வயற்புதுவை ஆண்டாள் அரங்கற்குப்

  பன்னு திருப்பாவைப் பல்பதியம்
  இன்னிசையால் பாடிக்கொடுத்தாள் நற்பாமாலை
  பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாளைச் சொல்லு
  சூடிக் கொடுத்தாள் சுடர்க் கொடியே தொல்பாவை
  பாடி அருளவல்ல பல்வளையாய
  நாடி நீ வேங்கடவற்கு என்னை விதி ஒன்ற இம்மாற்றம்
  நாங்கடவா வண்ணமே நல்கு.


   

  பதவுரை

  விளக்க உரை

  English Transaction