கட்டளைக் கலித்துறை
  ஆரம் கெடப்பர னன்பர்கொள் ளாரென்று அவர்களுக்கே 
  வாரங் கொடுகுடப் பாம்பில்கை யிட்டவன் மாற்றலரை 
  வீரங் கெடுத்தசெங் கோல்கொல்லி காவலன் வில்லவர்கோன் 
  சேரன் குலசே கரன்முடி வேந்தர் சிகாமணியே

  பதவுரை

  விளக்க உரை

  English Transaction