நேரிசை வெண்பா
  இன்னமுதம் ஊட்டுகேன் இங்கேவா பைங்கிளியே 
  தென்னரங்கம் பாடவல்ல சீர்ப்பெருமாள் பொன்னஞ் 
  சிலைசேர் நுதலியர்வேள் சேரலர்கோன் எங்கள் 
  குலசே கரனென்றே கூறு

   

  பதவுரை

  விளக்க உரை

  English Transaction