ஆபாத சூட மநுபூய ஹரிம் ஷயானம் நம் *
  மத்யே கவேரதுஹிதுர் முதிதாந்தராத்மா *
  அத்ரஷ்ட்ருதாம் நயநயோர் விஷயாந்தரானாம் *
  யோ நிஷ்சிகாய மநவை முநிவாஹனம் தம் *

   

  பதவுரை

  விளக்க உரை

  காவிரிக்கரையின் நடுவில் திருக்கண்வளர்ந்தருளுகிற அழகிய மணவாளப் பெருமானைத் திருமுடி முதல் திருவடி வரை கண்டு அனுபவித்து, அவருடைய திருக்கண்கள் ஆனது அவ்வெம்பெருமானைத் தவிர இனி மற்றொன்றினையும் காணாது என்று அருதியிட்டவரும், ஸ்ரீ லோகசாரங்க முனியை வாகனமாகக் கொண்டவருமான ஸ்ரீ திருப்பாணாழ்வாரை மனதில் நினைக்கக் கடவேன்.

  English Transaction