விளக்கப்படம்

 • மேலும் பார்க்க
 • பாசுரம்

  மருவும் நின் திருநெற்றியிற் சுட்டி*  அசைதர மணிவாயிடை முத்தம் 
  தருதலும் உன்தன் தாதையைப் போலும்*  வடிவு கண்டுகொண்டு உள்ளம் உள் குளிர* 
  விரலைச் செஞ் சிறுவாயிடைச் சேர்த்து*  வெகுளியாய் நின்று உரைக்கும் அவ் உரையும் 
  திருவிலேன் ஒன்றும் பெற்றிலேன்*  எல்லாம்- தெய்வ நங்கை யசோதை பெற்றாளே       

  காணொளி


 • மேலும் பார்க்க

பதவுரை

நின் திரு நெற்றியில் மருவும் சுட்டி அசை தர - உன்னுடைய திரு நெற்றியிலே பொருந்தியிருக்கிற சுட்டியானது அசையும்படி;
மணிவாயிடை முத்தம் தருதலும் உன்தன் தாதையை போலும் - அழகிய வாயிலுண்டான முத்தத்தை கொடுப்ப தென்ன உன்னுடைய தகப்பானரைப் போன்ற;
வடிவு - (உன்) வடிவழகை;
கண்டுகொண்டு - (நான்) பார்த்து;
உள்ளம் டீள் குளிர - (கடலில் நீரை முகந்துகொண்டு) மேலேழுகின்ற மேக ஸமூஹத்தினுடைய;

விளக்க உரை

உரை:1

திருநெற்றிலே கூடப்பிறந்தாற்போல அமைந்து விளங்கும் சுட்டியானது அசையும்படி நீ முத்தங்கொடுப்பதையும் இழந்தேன்; நம் குழந்தையின் முகம் தகப்பனாரின் முகம் போலவே இருக்கிறது! “ என்று சொல்லிக் கொண்டு உனது முகத்தைச் சந்தோஷமாக பார்த்து நிற்கும் போது நீ விரல்களை வாயினுள்ளே வைத்துக்கொண்டு பால்யோசிதமாக சீற்றம் தோற்றச்சொல்லும் மழலைச் சொற்களையும் நான் கேட்கப்பெறாமல் இழந்தேன். இழப்பதற்கு நானொருத்தி ஏற்பட்டாற்போலே அநுபவிப்பதற்கு யசோதைப் பிராட்டி யென்பாளொருத்தி ஏற்பட்டாள், உன் லீலா ரஸங்களெல்லாவற்றையும் அவளே பெற்றனள் என்கிறாள். “ முத்தம் தருதலும், உரைக்கு மவ்வுரையும் ஒன்றும் பெற்றிலேன் “ என்று அந்வயம் வெகுளியாய் நின்று -சீறுபாறென்று பேசுதல் குழந்தைகளின் இயல்வாம். யசோதை ஒருவித நோன்பும் நோற்காதே யாத்ருச்சிகமாகவே கண்ணபிரானுடைய அதிமாநுஷஸீலவ்ருத்த வேஷங்களைனைத்தயுங்காணப்பெற்றமை பற்றித் தெய்வநங்கை எனப்பட்டாள்.

உரை:2

நெற்றியில் சுட்டி அசைய, வாயில் முத்தம் தருவதும், விரலை வாயில் வைத்து பேசும் வெகுளிப் பேச்சும் எதுவும் நான் பெறும் பாக்கியமில்லாமல் இவையெல்லாம் யசோதை பெற்றாளே.

English Translation

O Hapless me! I have not enjoyed seeing your beautiful forehead-jewel sway over your face, nor of placing a kiss on your beautiful lips, nor of seeing the image of your father in your face with a flutter in my heart, nor of seeing you put your finger into your little red mouth and babble in a fit of rage. The godly dame Yasoda has received it all!

முன் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

பின் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

குறிப்புகள்


....விரைவில்