விளக்கப்படம்

 • மேலும் பார்க்க
 • பாசுரம்

  சொல்லும் தனையும்*  தொழுமின் விழும்உடம்பு,*
  செல்லும் தனையும் திருமாலை,* - நல்இதழ்த்-
  தாமத்தால் வேள்வியால்*  தந்திரத்தால் மந்திரத்தால்,* 
  நாமத்தால் ஏத்துதிரேல் நன்று.      

  காணொளி


 • மேலும் பார்க்க

பதவுரை

நல் இதழ் தாமத்தால் - அழகிய மலர்களைக் கொண்டு தொடுத்த மாலைகளாலும்
வேள்வியால் - யாகம் முதலிய ஸத்கரு மங்களாலும்
தந்திரத்தால் - (மந்த்ரமில்லாத) வெறும் க்ரியைகளாலும்
மந்திரத்தால் - (க்ரியாகலாபமில்லாத) வெறும் மந்திரங்களாலும்
விழும் உடம்பு செல்லும் தனையும் - அஸ்திரமான இந்த சரீரம் உள்ள வரையில்

விளக்க உரை

எம்பெருமான் விசித்ரசக்தி வாய்ந்தவனென்பதைக் கீழ்ப்பாட்டில் தெரிவித்து இப்படிப்பட்ட பெருமானை உலகத்திலுள்ளீ ரெல்லீரும் பணிந்து வாழுங்கோளென்று பரோபதேசத்தில் மூளுகிறாரிப்பாட்டில். “ விழுமுடம்பு செல்லுந்தனையும் நல்லிதழ்த்தாமத்தால் வேள்வியால் தந்திரத்தால் மந்திரத்தால் திருமாலைத் தொழுமின்; சொல்லுந்தனையும் நாமத்தால் ஏத்துதிரேல் நன்று” என்று அந்வயிப்பது. இந்த சரீரம் என்றைகாவ தொருநாள் சரிந்தே போகப்போகிறது; “இதம் சரீரம் பரிணாம பேசலம் பதத்யவச்யம் சலதஸந்தி ஜர்ஜரம்” (முகுந்தமாலை) என்றபடியே தவறாமல் நசித்தே போகக் கடவதான இவ்வுடல் உள்ளவரையில் சிறந்த புஷ்பங்களைக் கொண்டும் யாகம் முதலிய வைதிக கருமங்களைக்கொண்டும் மந்தர தந்த்ரங்களைக் கொண்டும் எம்பெருமானைப் பணியுங்கள்; சரீரத்தால் சிரமப்பட்டுச் செய்யக்கூடிய அக்காரியங்களில் கைவைப்பது கஷ்டமாயிருந்தால், வெறும் வாயினால் எவ்வளவு சொல்லக்கூடுமோ அவ்வளவு திருநாமங்களைச் சொல்லி ஏத்தினாலும் போதுமானது- என்றாராயிற்று.

English Translation

Till speech remains, till the failing body works, -with fresh flower garlands, sacrifices, Tantras and Mantras, offer worship to the Lord Tirumal. If you can praise him with singing his names, that is well done, O Heart!

முன் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

பின் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

குறிப்புகள்


....விரைவில்