திருவழுதி நாடென்றும் தென்குருகூ ரென்றும், 
  மருவினிய வண்பொருநல் என்றும், - அருமறைகள் 
  அந்தாதி செய்தான் அடியிணையே எப்பொழுதும், 
  சிந்தியாய் நெஞ்சே. தெளிந்து.

  பதவுரை

  விளக்க உரை

  English Transaction