பக்தாம்ருதம் விச் வஜநா நுமோதநம் 
  ஸர்வார்த்ததம் ஸ்ரீசடகோப வாங்க்மயம்
  ஸஹஸ்fரசா கோபநிஷத்ஸமாகமம் 
  நமாம்யஹம் த்ராவிட வேத ஸாகரம்.

  பதவுரை

  விளக்க உரை

  English Transaction