ஏய்ந்தபெருங் கீர்த்தி இராமானுசமுனிதன் 
  வாய்ந்தமலர்ப் பாதம் வணங்குகின்றேன், - ஆய்ந்தபெருஞ்ச் 
  சீரார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும், 
  பேராத வுள்ளம் பெற.

  பதவுரை

  விளக்க உரை

  English Transaction