நேரிசை வெண்பா 
  எங்கள்கதியே! இராமானுசமுனியே!*
  சங்கைகெடுத்தாண்ட தவராசா*
  பொங்குபுகழ் மங்கையர்கோனீந்த மறையாயிரமனைத்தும்*
  தங்குமனம் நீயெனக்குத் தா.

  பதவுரை

  விளக்க உரை

  English Transaction