கட்டளைக் கலித்துறை
  நெஞ்சுக்கிருள்கடிதீபம் அடங்கா நெடும்பிறவி*
  நஞ்சுக்கு நல்லவமுதம் தமிழ நன்னூல் துறைகள்*
  அஞ்சுக்கிலக்கியம் ஆரணசாரம் பரசமயப்*
  பஞ்சுக்கனலின் பொறி பரகாலன் பனுவல்களே.

  பதவுரை

  விளக்க உரை

  English Transaction