இனியென் குறைநமக் கெம்பெரு மானார் திருநாமத்தால்
  முனிதந்த நூற்றெட்டுச் சாவித் திரியென்னும் நுண்பொருளை
  கனிதந்த செஞ்சொல் கலித்துறை யந்தாதி பாடித்தந்தான்
  புனிதன் திருவரங் கத்தமு தாகிய புண்ணியனே.

  பதவுரை

  விளக்க உரை

  English Transaction