தரவு கொச்சகக் கலிப்பா
  தருச்சந்தப் பொழில்தழுவு தாரணியின் துயர்தீர 
  திருச்சந்த விருத்தம்செய் திருமழிசைப் பரன்வருமூர், 
  கருச்சந்தும் காரகிலும் கமழ்கோங்கும் மணநாறும்,
  திருச்சந்தத் துடன்மருவு திருமழிசை வளம்பதியே.
   
  இருவிகற்ப நேரிசை வெண்பா
  உலகும் மழிசையு முள்ளுணர்ந்து, தம்மில் 
  புலவர் புகழ்க்கோலால் தூக்க,- உலகுதன்னை
  வைத்தெடுத்த பக்கத்தும், மாநீர் மழிசையே 
  வைத்தெடுத்த பக்கம் வலிது.

  பதவுரை

  விளக்க உரை

  English Transaction