வான்திகழும் சோலை மதிளரங்கர் வண்புகழ்மேல் 
  ஆன்ற தமிழ்மறைகள் ஆயிரமும், - ஈன்ற 
  முதல்தாய் சடகோபன், மொய்ம்பால் வளர்த்த 
  இதத்தாய் இராமுனுசன். 
  மிக்க இறைநிலையும் மெய்யாம் உயிர்நிலையும், 
  தக்க நெறியும் தடையாகித் - தொக்கியலும்,
  ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருகையர்கோன், 
  யாழினிசை வேதத் தியல்.

  பதவுரை

  விளக்க உரை

  English Transaction