விளக்கப்படம்

 • மேலும் பார்க்க
 • பாசுரம்

  வாலி மா வலத்து ஒருவனது உடல் கெட*  வரி சிலை வளைவித்து*
  அன்று ஏலம் நாறு தண் தடம் பொழில் இடம்பெற*  இருந்த நல் இமயத்துள்* 
  ஆலி மா முகில் அதிர்தர அரு வரை*  அகடு உற முகடு ஏறி* 
  பீலி மா மயில் நடம் செயும் தடஞ் சுனைப்*  பிரிதி சென்று அடை நெஞ்சே. (2)

  காணொளி


 • மேலும் பார்க்க

பதவுரை

முதற்பத்து - இரண்டாந் திருமொழி வாலிமாவலத்து
நெஞ்சே - ஓ மணமே!,
அன்று - முன்பு ஸ்ரீராமாவதாதரத்தில்
வாலி - வாலி யென்னும்பெயருடையவனான
மா வலத்து  ஒருவனது - மஹா பலசாலியான ஒரு வாநரராஜனுடைய

 

விளக்க உரை

English Translation

Vali, mighty strong fell to the arrow of the bow-wielding Lord in the yore, Bees resounding in the fragrance-wafting groves of the Resident of Himavan peaks, Dark big laden clouds rumble in the sky over lakes of the mountain high. Where the dancing peacock caresses the belly over Piriti, --O, Go to, my heart!

முன் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

பின் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

குறிப்புகள்


....விரைவில்