விளக்கப்படம்

 • மேலும் பார்க்க
 • பாசுரம்

  மின்நிறத்து எயிற்றுஅரக்கன்*  வீழ வெஞ்சரம் துரந்து,* 
  பின்னவற்கு அருள்புரிந்து*  அரசுஅளித்த பெற்றியோய்,*
  நன்னிறத்துஒர் இன்சொல் ஏழை*  பின்னைகேள்வ! மன்னுசீர்,*
  பொன்நிறத்த வண்ணன்ஆய*  புண்டரீகன் அல்லையே? 

  காணொளி


 • மேலும் பார்க்க

பதவுரை

வீழ - மாளும்படி
வெம் சரம் - கொடிய அம்புகளை
துரந்து - அவன் மேல் பிரயோகித்து (அவனை முடித்தருளி)
பின்னவற்கு - அவனது தம்பியான விபீடணனுக்கு
அருள் புரிந்து - க்ருபை செய்தருளி

விளக்க உரை

இராவணனைக் கொன்றொழித்து ஸ்ரீவிபீஷணாழ்வானை இலங்கையரசனாக்கி அருள்புரிந்தவாற்றைச் சொல்லிப் புகழ்கிறார் முன்னடிகளில். இராவணன் பார்க்கும்போதே பயங்கரமான வடிவுடையவன் என்பது தோன்ற மின்னிறத்தெயிற்றரக்கன் என்கிறார். வீழ - விழ என்பதன் நீட்டல். பின்னவன் - தம்பி. வெற்றி - பெருமை.

English Translation

The demon-king with flashing teeth, --you felled him with your dart and bow, then gave the kingdom to his own, the younger kin benevolent. The fair and lovely Pinnai Dame is pride to you, she’s soft of speech. O Lord with lasting radiance and hue of lotus everywhere!

முன் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

பின் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

குறிப்புகள்


....விரைவில்