விளக்கப்படம்

 • மேலும் பார்க்க
 • பாசுரம்

  ஒண் பவள வேலை*  உலவு தன் பாற்கடலுள்*
  கண் துயிலும் மாயோன்*  கழலிணைகள் காண்பதற்கு*
  பண் பகரும் வண்டினங்கள்*  பண் பாடும் வேங்கடத்துச்*
  செண்பகமாய் நிற்கும்*  திரு உடையேன் ஆவேனே

  காணொளி


 • மேலும் பார்க்க

பதவுரை

ஒண் பவளம் வேலை உலவு - ஒளியுள்ள பவழக் கொடிகளைக் கரையிலே கொணர்ந்து கொழித்து (அலைகள்) உலாவுகிற;
தண் பாற்கடலுள் - குளிர்ந்த திருப்பாற்கடலிலே;
கண் துயிலும் - யோக நித்திரை செய்தருள்கின்ற;
மாயோன் - ஆச்சரிய சக்தியுக்தனான எம் பெருமானுடைய;
கழல் இணைகள் - இரண்டு திருவடிகளை;

விளக்க உரை

உரை:1

ஜங்கமமானதொரு பிறப்பு வேண்டுமென்பதில்லை; திருவேங்கடமலையில் இருப்பு சேரும்படியாக அங்கு நிற்பதொரு ஸ்தாவரமாகவாயினும் நான் ஆக வேண்டுமென்று அபேக்ஷிக்கின்றார். “வானவர் வானவர்கோனெடுஞ் சிந்து பூமகிழும் திருவேங்கடம்” என்றபடி பரமபதத்திலுள்ளார் புஷ்பவர்ஷம் வர்ஷிக்கின்ற இடமாதல் பற்றிப் புஷ்பமண்டப மெனப்படுகின்ற திருமலையிலே எம்பெருமானுக்குப் புஷ்பகைங்கரியஞ் செய்வது விசேஷமாதலால் அக்கைங்கரியத்துக்கு உபயோகப்படுவதொரு மரமாதலை வேண்டினரென்க. பலவகைப் புஷ்பங்களுள் சண்பகமலர் எம்பெருமானது திருவுள்ளத்துக்கு மிகவும் உகப்பாதலைப் பெரியாழ்வார் பூச்சூட்டல் திருமொழியில் ” தேனிலினிய பிரானே! செண்பகப்பூச் சூட்டவாராய் ” என்று இதனை முதலிற்கூறியதனாலும் உணர்க. கீழ்ப்பாட்டில் விரும்பின கைங்கரியம் கிடைத்தால் வட்டிலைக் களவு செய்ய ஆசை தோன்றிச் சிறையிருக்க நேரிடும் என நினைத்து சண்பகமரமாய்ப் பிறக்க வேணுமென்று அபேஷித்தபடி.

உரை:2

அருமையான பவளங்களை அலைகள் கரையினில் தினமும் சேர்க்கும் குளிர்ந்தத் திருப்பாற்கடலில் அறிதுயில் புரியும் மாயவா உன் கழலிணைகள் காண்பதற்கு வழி தெரிந்துவிட்டது. பாடல்களைப் பாடிய படி வண்டுக் கூட்டங்கள் திரியும் திருவேங்கட மலையில் ஒரு செண்பக மரமாய் நிற்கும் பெரும்பேறு உடையேன் ஆவேனே. தினந்தோறும் உன் திருவடிகளுக்கு அர்ச்சனையாய் செண்பக மலர்கள் தந்து எப்போதும் உன் திருவடிகளில் நிலையாக இருப்பேனே.

English Translation

The Lord, who reclines in the Milky Ocean where bright corals are washed ashore, stands in the temple of Venkatam. I wish to be born as a Senbakam flower on that hill, kissed by Pann-humming bees, to be blest with homage at the Lord’s feet.

முன் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

பின் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

குறிப்புகள்


....விரைவில்