விளக்கப்படம்

 • மேலும் பார்க்க
 • பாசுரம்

  வயிற்றில் தொழுவைப்பிரித்து*   வன்புலச் சேவைஅதக்கிக்* 
  கயிற்றும் அக்குஆணி கழித்துக்*   காலிடைப் பாசம்கழற்றி*
  எயிற்றிடை மண்கொண்ட எந்தை*   இராப்பகல் ஓதுவித்து*  என்னைப்- 
  பயிற்றிப் பணிசெய்யக்கொண்டான்*   பண்டுஅன்றுபட்டினம்காப்பே. 

  காணொளி


 • மேலும் பார்க்க

பதவுரை

விளக்க உரை

English Translation

முன் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

பின் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

குறிப்புகள்


....விரைவில்