விளக்கப்படம்

 • மேலும் பார்க்க
 • பாசுரம்

  நையும் மனம் உன் குணங்களை உன்னி*  என் நாஇருந்துஎம்-
  ஐயன் இராமாநுசன் என்று அழைக்கும்*  அருவினையேன்-
  கையும் தொழும் கண் கருதிடுங் காண க் கடல்புடைசூழ்*
  வையம் இதனில்*  உன் வண்மை என்பால் என் வளர்ந்ததுவே? 

  காணொளி


 • மேலும் பார்க்க

பதவுரை

மனம் - எனது நெஞ்சானது;
உன் குணங்களை உன்னி - தேவரீருடைய திருக் குணங்களைச்சிந்தித்து;
நையும் - கரைகின்றது;
என் நா - எனது வாக்கானது;
இருந்து - நிலைநின்று;

விளக்க உரை

English Translation

O My lord and Master, Ramanuja! My heart melts to think of your good qualities. My tongue-always calls your name alone. My hands convey obeisance, my eyes crave to see your beautiful frame. O, the terrible sinner that I am, -why in the whole ocean-girdled Earth did you choose me for your compassion?

முன் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

பின் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

குறிப்புகள்


....விரைவில்