விளக்கப்படம்

  • மேலும் பார்க்க
  • பாசுரம்

    மன்னன் திருமார்பும் வாயும் அடியிணையும்,*

    பன்னு கரதலமும் கண்களும்,*  -பங்கயத்தின்-

    காணொளி


  • மேலும் பார்க்க

பதவுரை

மன்ன்ன் - (அங்குள்ள) எம்பெருமானுடைய
திரு மார்பும் - பிராட்டியுறையும் மார்வும்
வாயும்- (புன் முறுவல் நிறைந்த) அதரமும்
அடி இணையும் - உபய பாதங்களும்

விளக்க உரை

அவ்வெம்பெருமானுடைய திருமார்வு திருவதரம் திருவடி திருக்கை திருக்கண் ஆகிய இவ்வவயவங்கள் நீலகிரிமேல் தாமரைக்காடு பூத்தாற்போல் பொலிந்தன.

English Translation

முன் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

பின் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

குறிப்புகள்


....விரைவில்