விளக்கப்படம்

 • மேலும் பார்க்க
 • பாசுரம்

  வெற்பால் மாரி பழுது ஆக்கி*  விறல் வாள் அரக்கர் தலைவன் தன்* 
  வற்பு ஆர் திரள் தோள் ஐந் நான்கும்*  துணித்த வல் வில் இராமன் இடம்*
  கற்பு ஆர் புரிசைசெய் குன்றம்*  கவின் ஆர் கூடம் மாளிகைகள்* 
  பொற்பு ஆர் மாடம் எழில் ஆரும்*  புள்ளம்பூதங்குடி தானே.  

  காணொளி


 • மேலும் பார்க்க

பதவுரை

கற்பு ஆர் புரிசை செய் குன்றம் - சிறந்த தேலைப்பாடுகள் பொருந்திய திருமதிள்களாகச் செய்யப்பட்டிருக்கிற மலைகளினாலும்
கவின் ஆர் கூடம் - அழகிய க்ருஹங்களினாலும்
மாளிகைகள் - மாளிகைகளினாலும்
பொற்பு ஆர் மாடம் - அழகிய மண்டபங்களினாலும்
எழில் ஆரும் - சோபை பொருந்திய

விளக்க உரை

English Translation

With a mountain He rendered the rains powerless; he is our bow-wielder Rama who felled the twenty arms of the mighty Rakasa king of Lanka city. He resides in the well aid city of mountain like mansions, homes and Mandapas, -in Pullam-Budangudi, yes, always!

முன் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

பின் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

குறிப்புகள்


....விரைவில்