விளக்கப்படம்

 • மேலும் பார்க்க
 • பாசுரம்

  விளங்கனியை இளங்கன்று கொண்டு, உதிர எறிந்து*  வேல்நெடுங்கண் ஆய்ச்சியர்கள், வைத்ததயிர் வெண்ணெய்* 
  உளம்குளிர அமுதுசெய்து இவ்உலகுஉண்ட காளை*  உகந்துஇனிது நாள்தோறும், மருவிஉறைகோயில்*
  இளம்படி நல்கமுகு குலைத், தெங்குகொடி செந்நெல்*  ஈன்கரும்பு கண்வளரக், கால்தடவும் புனலால்* 
  வளம்கொண்ட பெருஞ்செல்வம், வளரும்அணி நாங்கூர்*  வைகுந்த விண்ணகரம், வணங்குமடநெஞ்சே! 

  காணொளி


 • மேலும் பார்க்க

பதவுரை

ஈன் கரும்ப - இனிய கரும்பகளும் (ஆகிய இவை)
கண்வளர - நாடோறும் செழித்தோங்கி வளரும்படி
கால்தடவும் புணலால் - அடியிலே பாய்கின்ற தண்ணீரினால்
இஉலகு உண்ட - இந்த லோகங்களையும்யெல்லாம் அமுது செய்தவனுயுமிருக்கிற
காளை - நித்யயுவானான பெருமான் உகந்து இனிது நாள்தோறும் மருவி உறை கோயில்

விளக்க உரை

English Translation

Then in the yore, the Lord came as a cowherd-lad and threw a devil-calf against a bedeviled wood-apple tree and destroyed both. He ate the cowherd-dames’ butter and curds with great relish. He swallowed the Universe and slept as a child. He resides permanently in Nangur, where young Areca trees, laden coconut trees, Betel vines, sugarcane, and paddy grove in lush greenery irrigated by ever-flowing water canals. Offer worship to him in the temple of Vaikunta Vinnagaram, O Heart!

முன் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

பின் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

குறிப்புகள்


....விரைவில்