விளக்கப்படம்

 • மேலும் பார்க்க
 • பாசுரம்

  செங் கண் ஆளி இட்டு இறைஞ்சும்*  சிஙக்வேழ்குன்று உடைய* 
  எங்கள் ஈசன் எம் பிரானை*  இருந் தமிழ் நூல்புலவன்* 
  மங்கை ஆளன் மன்னு தொல் சீர்*  வண்டு அரை தார்க் கலியன்* 
  செங்கையாளன் செஞ்சொல் மாலை*  வல்லவர் தீது இலரே. (2) 

  காணொளி


 • மேலும் பார்க்க

பதவுரை

செம்கண் ஆளி - சிவந்த கண்களையுடைய சிங்கங்கள்
இட்டு -  (தமக்குக் கிடைத்த யானைத் தந்தம் முதலியவற்றைத்) திருவடிகளிலே ஸமர்ப்பித்து
இறைஞ்சும் - வணங்குமிடமான
சிங்க வேழ் குன்று உடைய - சிங்கவேழ் குன்றத்தை இருப்பிடமாகவுடையனாய்
எங்கள் ஈசன் - ஸம்ஸாரிகளான நமக்கெல்லார்க்கும் ஸ்வாமியாய்
எம் பிரானை - நமக்கு உபகாரகனாயுமுள்ள ஸ்ரீ நரஸிம்ஹமூர்த்தி விஷயமாக,

விளக்க உரை

English Translation

The red eyed lions worship with offerings our Lord of Singavel-Kundram. He is our Lord and master, praised with songs by the poet of pure Tamil, benevolent king of Mangai-tract, kaliyan, who wears a bee-humming garland. Those who master it will be free of evil.

முன் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

பின் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

குறிப்புகள்


....விரைவில்