பிரபந்த தனியன்கள்

கருவிருத் தக்குழி நீத்தபின் காமக் கடுங்குழிவீழ்ந்து,
ஒருவிருத் தம்புக் குழலுறு வீர்.உயி ரின்பொருள்கட்கு,
ஒருவிருத் தம்புகு தாமல் குருகையர் கோனுரைத்த,
திருவிருத் தத்தோ ரடிகற் றிரீர்திரு நாட்டகத்தே.

   பாசுரங்கள்


  பொய் நின்ற ஞானமும்*  பொல்லா ஒழுக்கும் அழுக்கு உடம்பும்,* 
  இந் நின்ற நீர்மை*  இனி யாம் உறாமை,*  உயிர் அளிப்பான்- 

  எந் நின்ற யோனியுமாய்ப் பிறந்தாய் இமையோர் தலைவா!* 
  மெய்ந் நின்று கேட்டருளாய்,*  அடியேன் செய்யும் விண்ணப்பமே.(2) 


  செழு நீர்த் தடத்துக்*  கயல் மிளிர்ந்தால் ஒப்ப,*  சேயரிக் கண்-
  அழு நீர் துளும்ப அலமருகின்றன,*  வாழியரோ- 

  முழு நீர் முகில் வண்ணன் கண்ணன் விண் நாட்டவர் மூதுவர் ஆம்*
  தொழுநீர் இணை அடிக்கே,*  அன்பு சூட்டிய சூழ் குழற்கே.


  குழல் கோவலர் மடப் பாவையும்*  மண்மகளும்*  திருவும்,-
  நிழல்போல்வனர் கண்டு*  நிற்கும்கொல் மீளும்கொல்,*  தண் அம் துழாய்-

  அழல் போல் அடும் சக்கரத்து அண்ணல் விண்ணோர் தொழ கடவும்*
  தழல் போல் சினத்த*  அப் புள்ளின் பின் போன தனி நெஞ்சமே.  


  தனி நெஞ்சம் முன் அவர்*  புள்ளே கவர்ந்தது,*  தண் அம் துழாய்க்கு-
  இனி நெஞ்சம் இங்குக் கவர்வது யாம் இலம்,*  நீ நடுவே- 

  முனி வஞ்சப் பேய்ச்சி முலை சுவைத்தான் முடி சூடு துழாய்ப்*
  பனி நஞ்ச மாருதமே,*  எம்மது ஆவி பனிப்பு இயல்வே?


  பனிப்பு இயல்வாக*  உடைய தண் வாடை,*  இக் காலம் இவ் ஊர்ப்
  பனிப்பு இயல்பு எல்லாம் தவிர்ந்து எரி விசும்,*  அம் தண்ணம் துழாய்ப்-

  பனிப் புயல் சோரும் தடங் கண்ணி மாமைத் திறத்துக்கொலாம்?* 
  பனிப் புயல் வண்ணன்,*  செங்கோல் ஒருநான்று தடாவியதே?


  தடாவிய அம்பும்*  முரிந்த சிலைகளும் போகவிட்டு,* 
  கடாயின கொண்டு ஒல்கும் வல்லி ஈது ஏனும்,*  அசுரர் மங்கக்-

  கடாவிய வேகப் பறவையின் பாகன் மதன செங்கோல்*
  நடாவிய கூற்றம் கண்டீர்,*  உயிர் காமின்கள் ஞாலத்துள்ளே. 


  ஞாலம் பனிப்பச் செறுத்து,*  நல் நீர் இட்டு கால் சிதைந்து* 
  நீல வல் ஏறு பொராநின்ற வானம் இது,*  திருமால்-

  கோலம் சுமந்து பிரிந்தார் கொடுமை குழறு*  தண் பூங்-
  காலம் கொலோ அறியேன்,*  வினையாட்டியேன் காண்கின்றவே? 


  காண்கின்றனகளும்*  கேட்கின்றனகளும் காணில்,*  இந் நாள்-
  பாண் குன்ற நாடர் பயில்கின்றன,*  இது எல்லாம் அறிந்தோம்- 

  மாண் குன்றம் ஏந்தி தண் மா மலை வேங்கடத்து உம்பர் நம்பும்*
  சேண் குன்றம் சென்று,*  பொருள்படைப்பான் கற்ற திண்ணனவே. 


  திண் பூஞ் சுடர் நுதி*  நேமி அம் செல்வர்,*  விண் நாடு அனைய-
  வண் பூ மணி வல்லி யாரே பிரிபவர் தாம்,*  இவையோ-

  கண் பூங் கமலம் கருஞ் சுடர் ஆடி வெண் முத்து அரும்பி* 
  வண் பூங் குவளை,*  மட மான் விழிக்கின்ற மா இதழே.


  மாயோன்*  வட திருவேங்கட நாட,*  வல்லிக்கொடிகாள்!- 
  நோயோ உரைக்கிலும்*  கேட்கின்றிலீர் உறையீர்*  நுமது-

  வாயோ அது அன்றி வல்வினையேனும் கிளியும் எள்கும்-
  ஆயோ?*  அடும் தொண்டையோ,*  அறையோ இது அறிவு அரிதே. 


  அரியன யாம் இன்று காண்கின்றன,*  கண்ணன் விண் அனையாய்!- 
  பெரியன காதம்*  பொருட்கோ பிரிவு என,*  ஞாலம் எய்தற்கு-

  உரியன ஒண் முத்தும் பைம் பொன்னும் ஏந்தி ஓரோ குடங்கைப்*
  பெரியன கெண்டைக் குலம்,*  இவையோ வந்து பேர்கின்றவே? 


  பேர்கின்றது மணி மாமை,*  பிறங்கி அள்ளல் பயலை*
  ஊர்கின்றது கங்குல் ஊழிகளே,*  இது எல்லாம் இனவே- 

  ஈர்கின்ற சக்கரத்து எம் பெருமான் கண்ணன் தண் அம் துழாய்*
  சார்கின்ற நல் நெஞ்சினார்,*  தந்து போன தனி வளமே.


  தனி வளர் செங்கோல் நடாவு,*  தழல் வாய் அரசு அவிய- 
  பனி வளர் செங்கோல் இருள் வீற்றிருந்து,*  பார் முழுதும்- 

  துனி வளர் காதல் துழாயைத் துழாவு தண் வாடை தடிந்து* 
  இனி வளை காப்பவர் ஆர்,*  எனை ஊழிகள் ஈர்வனவே.


  ஈர்வன வேலும் அம் சேலும்,*  உயிர்மேல் மிளிர்ந்து இவையோ*
  பேர்வனவோ அல்ல*  தெய்வ நல் வேள் கணைப்,*  பேர் ஒளியே-

  சோர்வன நீலச் சுடர் விடு மேனி அம்மான்*  விசும்பு ஊர்-
  தேர்வன,*  தெய்வம் அன்னீர கண்ணோ? இச் செழுங் கயலே? 


  கயலோ நும கண்கள்? என்று*  களிறு வினவி நிற்றீர்,* 
  அயலோர் அறியிலும் ஈது என்ன வார்த்தை,*  கடல் கவர்ந்த-

  புயலோடு உலாம் கொண்டல் வண்ணன் புன வேங்கடத்து எம்மொடும்*
  பயலோ இலீர்,*  கொல்லை காக்கின்ற நாளும் பல பலவே. 


  பலபல ஊழிகள் ஆயிடும்,*  அன்றி ஓர் நாழிகையைப்*
  பலபல கூறிட்ட கூறு ஆயிடும்,*  கண்ணன் விண் அனையாய்!* 

  பலபல நாள் அன்பர் கூடிலும் நீங்கிலும் யாம் மெலிதும்* 
  பலபல சூழல் உடைத்து,*  அம்ம! வாழி இப் பாய் இருளே. 


  இருள் விரிந்தால் அன்ன*  மா நீர்த் திரைகொண்டு வாழியரோ* 
  இருள் பிரிந்தார் அன்பர் தேர் வழி தூரல்,*  அரவு அணைமேல்-

  இருள் விரி நீலக் கரு நாயிறு சுடர் கால்வது போல்*
  இருள் விரி சோதிப்,*  பெருமான் உறையும் எறி கடலே! 


  கடல் கொண்டு எழுந்தது வானம்*  அவ் வானத்தை அன்றிச் சென்று*
  கடல் கொண்டு ஒழிந்த அதனால் இது*  கண்ணன் மண்ணும் விண்ணும்-

  கடல் கொண்டு எழுந்த அக் காலம் கொலோ!  புயல் காலம்கொலோ!*
  கடல் கொண்ட கண்ணீர்,*  அருவிசெய்யாநிற்கும் காரிகையே.
   


  காரிகையார் நிறை காப்பவர் யார் என்று*  கார் கொண்டு இன்னே-
  மாரி கை ஏறி*  அறையிடும் காலத்தும்,*  வாழியரோ- 

  சாரிகைப் புள்ளர் அம் தண்ணம் துழாய் இறை கூய் அருளார்* 
  சேரி கை ஏறும்,*  பழியாய் விளைந்தது என் சில்மொழிக்கே.


  சில்மொழி நோயோ*  கழி பெருந் தெய்வம்,*  இந் நோய் இனது என்று-
  இல் மொழி கேட்கும்*  இளந் தெய்வம் அன்று இது*  வேல! நில் நீ- 

  என் மொழி கேள்மின் என் அம்மனைமீர் உலகு ஏழும் உண்டான்
  சொல் மொழி, மாலை*  அம் தண்ணம் துழாய்கொண்டு சூட்டுமினே. 


  சூட்டு நல் மாலைகள்*  தூயன ஏந்தி,*  விண்ணோர்கள் நல் நீர்-
  ஆட்டி*  அம் தூபம் தராநிற்கவே அங்கு,*  ஓர் மாயையினால்- 

  ஈட்டிய வெண்ணெய் தொடு உண்ணப் போந்து இமில் ஏற்று வன் கூன்*
  கோட்டிடை ஆடினை கூத்து*  அடல் ஆயர் தம் கொம்பினுக்கே.


  கொம்பு ஆர் தழை கை சிறு நாண் எறிவு இலம்*  வேட்டை கொண்டாட்டு- 
  அம்பு ஆர் களிறு வினவுவது ஐயர்*  புள் ஊரும் கள்வர்-

  தம் பாரகத்து என்றும் ஆடாதன தம்மில் கூடாதன* 
  வம்பு ஆர் வினாச் சொல்லவோ,*  எம்மை வைத்தது இவ் வான் புனத்தே? 


  புனமோ? புனத்து அயலே*  வழிபோகும் அரு வினையேன்*
  மனமோ? மகளிர் நும் காவல் சொல்லீர்,*  புண்டரீகத்து அம் கேழ்-

  வனம் ஓர் அனைய கண்ணான் கண்ணன் வான் நாடு அமரும்*  தெய்வத்து-
  இனம் ஓர் அனையீர்களாய்,*  இவையோ நும் இயல்வுகளே?


  இயல்வாயின வஞ்ச நோய் கொண்டு உலாவும்,*  ஒரோ குடங்கைக்-
  கயல் பாய்வன*  பெரு நீர்க் கண்கள் தம்மொடும்,*  குன்றம் ஒன்றால்-

  புயல்வாய் இன நிரை காத்த புள் ஊர்தி கள் ஊரும் துழாய்க்*
  கொயல்வாய் மலர்மேல்,*  மனத்தொடு என்னாம்கொல் எம் கோல் வளைக்கே? 


  எம் கோல் வளை முதலா,*  கண்ணன் மண்ணும் விண்ணும் அளிக்கும்*
  செங்கோல் வளைவு விளைவிக்குமால்,*  திறல் சேர் அமரர்- 

  தம் கோனுடைய தம் கோன் உம்பர் எல்லா எவர்க்கும் தம் கோன்*
  நம் கோன் உகக்கும் துழாய்,*  என் செய்யாது இனி நானிலத்தே?


  நானிலம் வாய்க் கொண்டு*  நல் நீர் அற மென்று கோது கொண்ட,*
  வேனில் அலம் செல்வன் சுவைத்து உமிழ் பாலை,*  கடந்த பொன்னே!- 

  கால் நிலம் தோய்ந்து விண்ணோர் தொழும் கண்ணன் வெஃகாஉது* அம் பூந்-
  தேன் இளஞ் சோலை அப்பாலது,*  எப்பாலைக்கும் சேமத்ததே. 


  சேமம் செங்கோன் அருளே,*  செறுவாரும் நட்பு ஆகுவர் என்று- 
  ஏமம் பெற வையம்*  சொல்லும் மெய்யே,*  பண்டு எல்லாம் அறை கூய்- 

  யாமங்கள் தோறு எரி வீசும் நம் கண்ணன் அம் தண்ணம் துழாய்த்*
  தாமம் புனைய,*  அவ் வாடை ஈதோ வந்து தண்ணென்றதே.


  தண் அம் துழாய்*  வளை கொள்வது யாம் இழப்போம்,*  நடுவே-
  வண்ணம் துழாவி*  ஓர் வாடை உலாவும்,*  வள் வாய் அலகால்-

  புள் நந்து உழாமே பொரு நீர்த் திருவரங்கா! அருளாய்*  
  எண்ணம் துழாவுமிடத்து,*  உளவோ பண்டும் இன்னன்னவே? 


  இன்னன்ன தூது எம்மை ஆள் அற்றப்பட்டு இரந்தாள் இவள் என்று* 
  அன்னன்ன சொல்லா பெடையொடும் போய்வரும்,*  நீலம் உண்ட-

  மின் அன்ன மேனிப் பெருமான் உலகில் பெண் தூது செல்லா*
  அன்னன்ன நீர்மைகொலோ,*  குடிச் சீர்மை இல் அன்னங்களே! 


  அன்னம் செல்வீரும்*  வண்டானம் செல்வீரும் தொழுது இரந்தேன்* 
  முன்னம் செல்வீர்கள் மறவேல்மினோ*  கண்ணன் வைகுந்தனோடு-

  என் நெஞ்சினாரைக் கண்டால் என்னைச் சொல்லி*  அவரிடை நீர்-
  இன்னம் செல்லீரோ,*  இதுவோ தகவு? என்று இசைமின்களே!


  இசைமின்கள் தூது என்று*  இசைத்தால் இசையிலம்,*  என் தலைமேல்-
  அசைமின்கள் என்றால் அசையும் கொலாம்,*  அம் பொன் மா மணிகள்-

  திசை மின் மிளிரும் திருவேங்கடத்து வன் தாள்*  சிமயம் 
  மிசை*  மின் மிளிரிய போவான் வழிக்கொண்ட மேகங்களே!


  மேகங்களோ! உரையீர்,*  திருமால் திருமேனி ஒக்கும்*
  யோகங்கள் உங்களுக்கு எவ்வாறு பெற்றீர்,*  உயிர் அளிப்பான்- 

  மாகங்கள் எல்லாம் திரிந்து நல் நீர்கள் சுமந்து*  நும் தம்-
  ஆகங்கள் நோவ,*  வருத்தும் தவம் ஆம் அருள்பெற்றதே? 


  அருள் ஆர் திருச் சக்கரத்தால்*  அகல் விசும்பும் நிலனும்*
  இருள் ஆர் வினை கெட செங்கோல் நடாவுதிர்,*  ஈங்கு ஓர் பெண்பால்-

  பொருளோ எனும் இகழ்வோ? இவற்றின் புறத்தாள் என்று எண்ணோ?*
  தெருளோம் அரவணையீர்,*  இவள் மாமை சிதைக்கின்றதே.


  சிதைக்கின்றது ஆழி*  என்று ஆழியைச் சீறி,*  தன் சீறடியால்-
  உதைக்கின்ற நாயகம்*  தன்னொடு மாலே,*  உனது தண் தார்-

  ததைக்கின்ற தண் அம் துழாய் அணிவான் அதுவே மனமாய்ப்* 
  பதைக்கின்ற மாதின்திறத்து*  அறியேன் செயற்பாலதுவே.


  பால் வாய்ப் பிறைப் பிள்ளை*  ஒக்கலைக் கொண்டு,*  பகல் இழந்த-
  மேல்பால் திசைப்பெண் புலம்புறு மாலை*  உலகு அளந்த-

  மால்பால் துழாய்க்கு மனம் உடையார்க்கு நல்கிற்றை எல்லாம்*
  சோல்வான் புகுந்து,*  இது ஓர் பனி வாடை துழாகின்றதே.


  துழா நெடும் சூழ் இருள் என்று,*  தம் தண் தார் அது பெயரா- 
  எழா நெடு ஊழி*  எழுந்த இக் காலத்தும்,*  ஈங்கு இவளோ-

  வழா நெடுந் துன்பத்தள் என்று இரங்கார் அம்மனோ!*  இலங்கைக்-
  குழா நெடு மாடம்,*  இடித்த பிரானார் கொடுமைகளே! 


  கொடுங் கால் சிலையர்*  நிரைகோள் உழவர்,  கொலையில் வெய்ய*
  கடுங் கால் இளைஞர் துடி படும் கவ்வைத்து,*  அரு வினையேன்-

  நெடுங் காலமும் கண்ணன் நீள் மலர்ப் பாதம் பரவிப் பெற்ற* 
  தொடுங்கால் ஒசியும் இடை,*  இளமான் சென்ற சூழ் கடமே. 


  கடம் ஆயினகள் கழித்து,*  தன் கால் வன்மையால் பல நாள்*
  தடம் ஆயின புக்கு*  நீர் நிலைநின்ற தவம் இதுகொல்,* 

  குடம் ஆடி இம் மண்ணும் விண்ணும் குலுங்க உலகு அளந்து* 
  நடமாடிய பெருமான்,*  உரு ஒத்தன நீலங்களே.


  நீலத் தட வரைமேல்*  புண்டரீக நெடுந் தடங்கள்-
  போலப்,*  பொலிந்து எமக்கு எல்லா இடத்தவும்,*  பொங்கு முந்நீர்-

  ஞாலப் பிரான் விசும்புக்கும் பிரான் மற்றும் நல்லோர் பிரான்* 
  கோலம் கரிய பிரான்,*  எம் பிரான் கண்ணின் கோலங்களே. 


  கோலப் பகல் களிறு ஒன்று கல் புய்ய,*  குழாம் விரிந்த-
  நீலக் கங்குல் களிறு எல்லாம் நிரைந்தன,*  நேரிழையீர்!- 

  ஞாலப் பொன் மாதின் மணாளன் துழாய் நங்கள் சூழ் குழற்கே*
  ஏலப் புனைந்து என்னைமார்,*  எம்மை நோக்குவது என்றுகொலோ!


  என்றும் புன் வாடை இது கண்டு அறிதும்,*  இவ்வாறு வெம்மை-
  ஒன்றும் உருவும் சுவடும் தெரியிலம்,*  ஓங்கு அசுரர்-

  பொன்றும் வகை புள்ளை ஊர்வான் அருள் அருளாத இந் நாள்* 
  மன்றில் நிறை பழி தூற்றி,*  நின்று என்னை வன் காற்று அடுமே. 


  வன் காற்று அறைய*  ஒருங்கே மறிந்து கிடந்து அலர்ந்த,*
  மென் கால் கமலத் தடம்போல் பொலிந்தன,*  மண்ணும் விண்ணும்-

  என் காற்கு அளவின்மை காண்மின் என்பான் ஒத்து வான் நிமிர்ந்த*
  தன் கால் பணிந்த என்பால்,*  எம் பிரான தடங் கண்களே. 


  கண்ணும் செந்தாமரை கையும் அவை அடியோ அவையே,* 
  வண்ணம் கரியது ஓர் மால் வரை போன்று,*  மதி விகற்பால்-

  விண்ணும் கடந்து உம்பர் அப்பால் மிக்கு மற்று எப்பால் எவர்க்கும்*
  எண்ணும் இடத்ததுவோ,*  எம்பிரானது எழில் நிறமே?


  நிறம் உயர் கோலமும்*  பேரும் உருவும் இவைஇவை என்று,*
  அறம் முயல் ஞானச் சமயிகள் பேசிலும்,*  அங்கு அங்கு எல்லாம்-

  உற உயர் ஞானச் சுடர் விளக்காய் நின்றது அன்றி ஒன்றும்*
  பெற முயன்றார் இல்லையால்,*  எம்பிரான பெருமையையே. 


  பெருங் கேழலார் தம்*  பெருங் கண் மலர்ப் புண்டரீகம்*  நம் மேல்-
  ஒருங்கே பிறழ வைத்தார் இவ்வ காலம்,*  ஒருவர் நம் போல்-

  வருங் கேழ்பவர் உளரே? தொல்லை வாழியம் சூழ் பிறப்பு*
  மருங்கே வரப் பெறுமே,*  சொல்லு வாழி மட நெஞ்சமே! 


  மட நெஞ்சம் என்றும் தமது என்றும்,*  ஓர் கருமம் கருதி- 
  விட நெஞ்சை உற்றார் விடவோ அமையும்,*  அப்பொன்பெயரோன்-

  தட நெஞ்சம் கீண்ட பிரானார் தமது அடிக்கீழ் விட*  போய்- 
  திட நெஞ்சம் ஆய்,*  எம்மை நீத்து இன்றுதாறும் திரிகின்றதே.


  திரிகின்றது வட மாருதம்,*  திங்கள் வெம் தீ முகந்து*
  சொரிகின்றது அதுவும் அது*  கண்ணன் விண்ணூர் தொழவே- 

  சரிகின்றது சங்கம் தண் அம் துழாய்க்கு வண்ணம் பயலை*
  விரிகின்றது முழு மெய்யும்,*  என் ஆம் கொல் என் மெல்லியற்கே? 


  மெல்லியல் ஆக்கைக் கிருமிக்,*  குருவில் மிளிர்தந்து ஆங்கே*
  செல்லிய செல்கைத்து உலகை என் காணும்,*  என்னாலும் தன்னைச்-

  சொல்லிய சூழல் திருமால் அவன் கவி ஆது கற்றேன்?* 
  பல்லியின் சொல்லும் சொல்லாக்*  கொள்வதோ உண்டு பண்டுபண்டே.


  பண்டும் பலபல வீங்கு இருள் காண்டும்,*  இப் பாய் இருள் போல்- 
  கண்டும் அறிவதும் கேட்பதும் யாம் இலம்,*  காள வண்ண-

  வண்டு உண் துழாய்ப் பெருமான் மதுசூதனன் தாமோதரன்*
  உண்டும் உமிழ்ந்தும் கடாய,*  மண் நேர் அன்ன ஒள் நுதலே! 


  ஒள் நுதல் மாமை*  ஒளி பயவாமை, விரைந்து நம் தேர்*
  நண்ணுதல் வேண்டும் வலவ! கடாகின்று,*  தேன் நவின்ற-

  விண் முதல் நாயகன் நீள் முடி வெண் முத்த வாசிகைத்தாய்*
  மண் முதல் சேர்வுற்று,*  அருவிசெய்யாநிற்கும் மா மலைக்கே.


  மலை கொண்டு மத்தா அரவால்*  சுழற்றிய மாயப் பிரான்.*
  அலை கண்டு கொண்ட அமுதம் கொள்ளாது கடல்,*  பரதர்-

  விலை கொண்டு தந்த சங்கம் இவை வேரித் துழாய் துணையா* 
  துலை கொண்டு தாயம் கிளர்ந்து,*  கொள்வான் ஒத்து அழைக்கின்றதே.


  அழைக்கும் கருங் கடல்*  வெண் திரைக் கைக்கொண்டு போய்,*  அலர்வாய்-
  மழைக்கண் மடந்தை அரவு அணை ஏற,*  மண் மாதர் விண்வாய்-

  அழைத்துப் புலம்பி முலைமலைமேல் நின்றும் ஆறுகளாய்* 
  மழைக் கண்ண நீர் திருமால் கொடியான் என்று வார்கின்றதே!


  வார் ஆயின முலையாள் இவள்*  வானோர் தலைமகன் ஆம்,*
  சீர் ஆயின தெய்வ நல் நோய் இது,*  தெய்வத் தண் அம் துழாய்த்-

  தார் ஆயினும் தழை ஆயினும் தண் கொம்பு அது ஆயினும்*  கீழ்-
  வேர் ஆயினும்,*  நின்ற மண் ஆயினும் கொண்டு வீசுமினே


  வீசும் சிறகால் பறத்தீர்,*  விண் நாடு நுங்கட்கு எளிது* 
  பேசும் படி அன்ன பேசியும் போவது,*  நெய் தொடு உண்டு- 

  ஏசும்படி அன்ன செய்யும் எம் ஈசர் விண்ணோர் பிரானார்*
  மாசு இல் மலர் அடிக்கீழ்,*  எம்மைச் சேர்விக்கும் வண்டுகளே


  வண்டுகளோ! வம்மின்*  நீர்ப் பூ நிலப் பூ மரத்தில் ஒண் பூ*
  உண்டு களித்து உழல்வீர்க்கு ஒன்று உரைக்கியம்,*  ஏனம் ஒன்றாய்-

  மண் துகள் ஆடி வைகுந்தம் அன்னாள் குழல்வாய் விரை போல்* 
  விண்டு கள் வாரும்,*  மலர் உளவோ நும் வியலிடத்தே? 


  வியலிடம் உண்ட பிரானார்*  விடுத்த திருவருளால்,*
  உயல் இடம் பெற்று உய்ந்தம் அஞ்சலம் தோழி,*  ஓர் தண் தென்றல் வந்து- 

  அயலிடை யாரும் அறிந்திலர் அம் பூந் துழாயின் இன் தேன்*
  புயலுடை நீர்மையினால்,*  தடவிற்று என் புலன் கலனே.


  புலக் குண்டலப் புண்டரீகத்த போர்க் கெண்டை,*  வல்லி ஒன்றால்-
  விலக்குண்டு உலாகின்று வேல் விழிக்கின்றன,*  கண்ணன் கையால்-

  மலக்குண்டு அமுதம் சுரந்த மறி கடல் போன்று அவற்றால்* 
  கலக்குண்ட நான்று கண்டார்,*  எம்மை யாரும் கழறலரே. 


  கழல் தலம் ஒன்றே நிலம் முழுது ஆயிற்று,*  ஒரு கழல் போய்-
  நிழல் தர*  எல்லா விசும்பும் நிறைந்தது,*  நீண்ட அண்டத்து-

  உழறு அலர் ஞானச் சுடர் விளக்காய் உயர்ந்தோரை இல்லா*
  அழறு அலர் தாமரைக் கண்ணன்,*  என்னோ இங்கு அளக்கின்றதே? 


  அளப்பு அரும் தன்மைய ஊழி அம் கங்குல்,*  அம் தண்ணம் துழாய்க்கு-
  உளப் பெருங் காதலின் நீளிய ஆய் உள,*  ஓங்கு முந்நீர்-

  வளப் பெரு நாடன் மதுசூதனன் என்னும் வல் வினையேன்*
  தளப் பெரு நீள் முறுவல்,*  செய்ய வாய தட முலையே.


  முலையோ முழு முற்றும் போந்தில,*  மொய் பூங் குழல் குறிய- 
  கலையோ அரை இல்லை நாவோ குழறும்,*  கடல் மண் எல்லாம்-

  விலையோ என மிளிரும் கண் இவள் பரமே!*  பெருமான்-
  மலையோ*  திருவேங்கடம் என்று கற்கின்ற வாசகமே? (2)


  வாசகம் செய்வது நம்பரமே?*  தொல்லை வானவர் தம்-
  நாயகன்*  நாயகர் எல்லாம் தொழும் அவன்,*  ஞாலம் முற்றும்- 

  வேய் அகம் ஆயினும் சோராவகை*  இரண்டே அடியால்-
  தாயவன்,*  ஆய்க் குலமாய் வந்து தோன்றிற்று நம் இறையே.


  இறையோ இரக்கினும்*  ஈங்கு ஓர் பெண்பால்,*  எனவும் இரங்காது,- 
  அறையோ! என*  நின்று அதிரும் கருங்கடல்,*  ஈங்கு இவள் தன்-

  நிறையோ இனி உன் திரு அருளால் அன்றி*  காப்பு அரிதால்- 
  முறையோ,*  அரவு அணைமேல் பள்ளி கொண்ட முகில் வண்ணனே!


  வண்ணம் சிவந்துள*  வான் நாடு அமரும் குளிர் விழிய,* 
  தண் மென் கமலத் தடம் போல் பொலிந்தன,*  தாம் இவையோ- 

  கண்ணன் திருமால் திருமுகம் தன்னொடும் காதல் செய்தேற்கு*
  எண்ணம் புகுந்து,*  அடியேனொடு இக் காலம் இருக்கின்றவே.


  இருக்கு ஆர் மொழியால்*  நெறி இழுக்காமை,* உலகு அளந்த-
  திருத் தாள் இணை நிலத்தேவர் வணங்குவர்,*  யாமும் அவா-

  ஒருக்கா வினையொடும் எம்மொடும் நொந்து கனி இன்மையின்* 
  கருக்காய் கடிப்பவர் போல்,*  திருநாமச் சொல் கற்றனமே. 


  கற்றுப்பிணை மலர் கண்ணின் குலம் வென்று,*  ஒரோ கருமம்-
  உற்றுப் பயின்று செவியொடு உசாவி,*  உலகம் எல்லாம்-

  முற்றும் விழுங்கி உமிழ்ந்த பிரானார் திருவடிக்கீழ்*
  உற்றும் உறாதும்,*  மிளிர்ந்த கண் ஆய் எம்மை உண்கின்றவே!


  உண்ணாது உறங்காது*  உணர்வுறும் எத்தனை யோகியர்க்கும்*
  எண் ஆய் மிளிரும் இயல்வின ஆம்,*  எரி நீர் வளி வான்-

  மண் ஆகிய எம் பெருமான் தனது வைகுந்தம் அன்னாள்*
  கண் ஆய் அருவினையேன்,*  உயிர் ஆயின காவிகளே. 


  காவியும் நீலமும்*  வேலும் கயலும் பலபல வென்று,*
  ஆவியின் தன்மை அளவு அல்ல பாரிப்பு,*  அசுரைச் செற்ற-

  மாவியம் புள் வல்ல மாதவன் கோவிந்தன் வேங்கடம் சேர்*
  தூவி அம் பேடை அன்னாள்,*  கண்கள் ஆய துணைமலரே. 


  மலர்ந்தே ஒழிந்தில*  மாலையும் மாலைப் பொன் வாசிகையும்*
  தோய் தழைப் பந்தர் தண்டு உற நாற்றி,*  பொரு கடல் சூழ்-

  தாவிய எம் பெருமான் தனது வைகுந்தம் அன்னாய்!*
  கலந்தார் வரவு எதிர் கொண்டு,*  வன் கொன்றைகள் கார்த்தனவே. 


  கார் ஏற்று இருள் செகில் ஏற்றின் சுடருக்கு உளைந்து,*  வெல்வான்-
  ஏற்று எதிர்ந்தது புன் தலை மாலை,*  புவனி எல்லாம்-

  ஏற்று அளந்த நெடிய பிரான் அருளா விடுமே?*
  வார் ஏற்று இளமுலையாய்,*  வருந்தேல் உன் வளைத்திறமே. 


  வாய்த் திருச் சக்கரத்து*  எங்கள் வானவனார் முடிமேல்,*
  வாய் நறுங் கண்ணித்*  தண் அம் துழாய்க்கு வண்ணம் பயலை,*

  வான் மிக வந்து நாள் திங்கள் ஆண்டு ஊழி நிற்க*  எம்மை-
  உளைவான் புகுந்து,*  இது ஓர் கங்குல் ஆயிரம் ஊழிகளே.


  ஊழிகள் ஆய்*  உலகு ஏழும் உண்டான் என்றிலம்,*  பழம் கண்டு-
  ஆழி களாம் பழம் வண்ணம் என்றேற்கு,*  அஃதே கொண்டு அன்னை-

  நாழ் இவளோ என்னும் ஞாலம் உண்டான் வண்ணம் சொல்லிற்று என்னும்*
  தோழிகளோ! உரையீர்,*  எம்மை அம்மனை சூழ்கின்றவே. 


  சூழ்கின்ற கங்குல்*  சுருங்கா இருளின் கருந் திணிம்பைப்,*
  போழ்கின்ற திங்கள் அம் பிள்ளையும் போழ்க,*  துழாய் மலர்க்கே-

  தாழ்கின்ற நெஞ்சத்து ஒரு தமியாட்டியேன் மாமைக்கு இன்று*
  வாழ்கின்ற ஆறு இதுவோ,*  வந்து தோன்றிற்று வாலியதே.


  வால் வெண் நிலவு*  உலகு ஆரச் சுரக்கும் வெண் திங்கள் என்னும்,*
  விண் சுரவி சுர முதிர் மாலை,*  பரிதி வட்டம்-

  போலும் சுடர் அடல் ஆழிப் பிரான் பொழில் ஏழ் அளிக்கும்* 
  சால்பின் தகைமைகொலாம்,*  தமியாட்டி தளர்ந்ததுவே? 


  தளர்ந்தும் முறிந்தும்*  வரு திரைப் பாயல்,*  திரு நெடுங் கண்-
  வளர்ந்தும் அறிவுற்றும் வையம் விழுங்கியும்,*  மால் வரையைக்-

  கிளர்ந்து மறிதர கீண்டு எடுத்தான் முடி சூடு துழாய்*
  அளைந்து உண் சிறு பசுந் தென்றல்,*  அந்தோ வந்து உலாகின்றதே!


  உலாகின்ற கெண்டை ஒளி அம்பு*  எம் ஆவியை ஊடுருவக்-
  குலாகின்ற*  வெஞ்சிலை வாள் முகத்தீர்,*  குனி சங்கு இடறிப்-

  புலாகின்ற வேலைப் புணரி அம் பள்ளி அம்மான்*  அடியார்-
  நிலாகின்ற வைகுந்தமோ,*  வையமோ நும் நிலையிடமே?


  இடம் போய் விரிந்து இவ் வுலகு அளந்தான்*  எழில் ஆர் தண் துழாய்,*
  வடம் போது இனையும் மட நெஞ்சமே,*  நங்கள் வெள் வளைக்கே-

  விடம் போல் விரிதல் இது வியப்பே வியன் தாமரையின்*
  தடம் போது ஒடுங்க,*  மெல் ஆம்பல் அலர்விக்கும் வெண் திங்களே. 


  திங்கள் அம் பிள்ளை புலம்ப*  தன் செங்கோல் அரசு பட்ட*
  செங் களம் பற்றி நின்று எள்கு புன் மாலை,*  தென்பால் இலங்கை-

  வெங் களம் செய்த நம் விண்ணோர் பிரானார் துழாய் துணையா*
  நங்களை மாமை கொள்வான்,*  வந்து தோன்றி நலிகின்றதே. 


  நலியும் நரகனை வீட்டிற்றும்,*  வாணன் திண் தோல் துணித்த*
  வலியும் பெருமையும் யாம் சொல்லும் நீர்த்து அல்ல,*  மை வரை போல்-

  பொலியும் உருவின் பிரானார் புனை பூந் துழாய் மலர்க்கே*
  மெலியும் மட நெஞ்சினார்,*  தந்து போயின வேதனையே! 


  வேதனை வெண் புரி நூலனை,*  விண்ணோர் பரவ நின்ற-
  நாதனை*  ஞாலம் விழுங்கும் அநாதனை,*  ஞாலம் தத்தும்-

  பாதனை பாற்கடல் பாம்பு அணைமேல் பள்ளிகொண்டருளும்*
  சீதனையே தொழுவார்,*  விண்ணுளாரிலும் சீரியரே. 


  சீர் அரசு ஆண்டு*  தன் செங்கோல் சில நாள்*  செலீஇக் கழிந்த,- 
  பார் அரசு ஒத்து மறைந்தது நாயிறு,*  பார் அளந்த- 

  பேர் அரசே! எம் விசும்பு அரசே! எம்மை நீத்து வஞ்சித்த* 
  ஓர் அரசே! அருளாய்,*  இருளாய் வந்து உறுகின்றதே.


  உறுகின்ற கன்மங்கள்*  மேலன ஓர்ப்பிலராய்,*  இவளைப்-
  பெறுகின்ற தாயர்*  மெய்ந் நொந்து பெறார்கொல்*  துழாய் குழல்வாய்த்-

  துறுகின்றிலர் தொல்லை வேங்கடம் ஆட்டவும்*  சூழ்கின்றிலர்* 
  இறுகின்றதால் இவள் ஆகம்,*  மெல் ஆவி எரி கொள்ளவே.


  எரி கொள் செந் நாயிறு*  இரண்டு உடனே உதய மலைவாய்,* 
  விரிகின்ற வண்ணத்த எம் பெருமான் கண்கள்,*  மீண்டு அவற்றுள்-

  எரி கொள் செந் தீ வீழ் அசுரரைப் போல எம் போலியர்க்கும்*
  விரிவ சொல்லீர் இதுவோ,*  வையம் முற்றும் விளரியதே? 


  விளரிக் குரல் அன்றில்*  மென் பெடை மேகின்ற முன்றில் பெண்ணை,*
  முளரிக் குரம்பை இதுஇதுவாக,*  முகில் வண்ணன் பேர்-

  கிளரிக் கிளரிப் பிதற்றும் மெல் ஆவியும் நைவும் எல்லாம்* 
  தளரின் கொலோ அறியேன்,*  உய்யல் ஆவது இத் தையலுக்கே!


  தையல் நல்லார்கள் குழாங்கள்*  குழிய குழுவினுள்ளும்,* 
  ஐய நல்லார்கள் குழிய விழவினும்,*  அங்கு அங்கு எல்லாம்-

  கைய பொன் ஆழி வெண் சங்கொடும் காண்பான் அவாவுவன் நான்* 
  மைய வண்ணா! மணியே,*  முத்தமே! என் தன் மாணிக்கமே! 


  மாணிக்கம் கொண்டு*  குரங்கு எறிவு ஒத்து இருளோடு முட்டி,* 
  ஆணிப்பொன் அன்ன சுடர் படும் மாலை,*  உலகு அளந்த-

  மாணிக்கமே! என் மரகதமே! மற்று ஒப்பாரை இல்லா*
  ஆணிப்பொன்னே,*  அடியேன் அடி ஆவி அடைக்கலமே!


  அடைக் கலத்து ஓங்கு*  கமலத்து அலர் அயன் சென்னி என்னும்,*
  முடைக் கலத்து ஊண்*  முன் அரனுக்கு நீக்கியை,*  ஆழி சங்கம்-

  படைக்கலம் ஏந்தியை வெண்ணெய்க்கு அன்று ஆய்ச்சி வன் தாம்புகளால்*
  புடைக்கலந்தானை, எம்மானை*  என் சொல்லிப் புலம்புவனே? 


  புலம்பும் கன குரல்*  போழ் வாய அன்றிலும், பூங் கழி பாய்ந்து*
  அலம்பும் கன குரல் சூழ் திரை ஆழியும்,*  ஆங்கு அவை நின்-

  வலம் புள்ளது நலம் பாடும் இது குற்றமாக*  வையம்-
  சிலம்பும்படி செய்வதே,*  திருமால் இத் திருவினையே?


  திருமால் உரு ஒக்கும் மேரு,*  அம் மேருவில் செஞ்சுடரோன்*
  திருமால் திருக்கைத் திருச் சக்கரம் ஒக்கும்,*  அன்ன கண்டும்- 

  திருமால் உருவோடு அவன் சின்னமே பிதற்றா நிற்பது ஓர்*
  திருமால் தலைக்கொண்ட நங்கட்கு,*  எங்கே வரும் தீவினையே?


  தீவினைக்கு ஆரு நஞ்சை*  நல் வினைக்கு இன் அமுதத்தினை,* 
  பூவினை மேவிய தேவி மணாளனைm,*  புன்மை எள்காது-

  ஆவினை மேய்க்கும் வல் ஆயனை*  அன்று உலகு ஈர் அடியால்-
  தாவின ஏற்றை எம்மானை*  எஞ்ஞான்று தலைப்பெய்வனே?


  தலைப்பெய்து யான் உன்*  திருவடி சூடும் தகைமையினால் ,*
  நிலைப்பு எய்த ஆக்கைக்கு நோற்ற இம் மாயமும்,*  மாயம் செவ்வே-

  நிலைப்பு எய்திலாத நிலைமையும் காண்தோறு அசுரர் குழாம்*
  தொலைப் பெய்த நேமி எந்தாய்,*  தொல்லை ஊழி சுருங்கலதே. 


  சுருங்கு உறி வெண்ணெய்*  தொடு உண்ட கள்வனை,*  வையம் முற்றும்
  ஒருங்குற உண்ட*  பெரு வயிற்றாளனை,*  மாவலிமாட்டு-

  இருங் குறள் ஆகி இசைய ஓர் மூவடி வேண்டிச் சென்ற*
  பெருங் கிறியானை அல்லால்,*  அடியேன் நெஞ்சம் பேணலதே.


  பேண் நலம் இல்லா அரக்கர்*  முந்நீர பெரும் பதிவாய்,*
  நீள் நகர் நீள் எரி வைத்தருளாய் என்று,*  நின்னை விண்ணோர்- 

  தாள் நிலம் தோய்ந்து தொழுவர் நின் மூர்த்தி பல் கூற்றில் ஒன்று*
  காணலும் ஆம்கொல் என்றே,*  வைகல் மாலையும் காலையுமே.


  காலை வெய்யோற்கு முன் ஓட்டுக்கொடுத்த*  கங்குல் குறும்பர்*
  மாலை வெய்யோன் பட வையகம் பாவுவர்,*  அன்ன கண்டும்- 
   

  காலை நல் ஞானத் துறை படிந்து ஆடி கண் போது செய்து* 
  மாலை நல் நாவில் கொள்ளார்,*  நினையார் அவன் மைப் படியே.


  மைப் படி மேனியும்*  செந்தாமரைக் கண்ணும் வைதிகரே,*
  மெய்ப்படியால் உன் திருவடி சூடும் தகைமையினார்,* 

  எப்படி ஊர் ஆ மிலைக்கக் குருட்டு ஆ மிலைக்கும் என்னும்*
  அப்படி யானும் சொன்னேன்*  அடியேன் மற்று யாது என்பனே.? 


  யாதானும் ஓர் ஆக்கையில் புக்கு,*  அங்கு ஆப்புண்டும் ஆப்பு அவிழ்ந்தும்* 
  மூது ஆவியில் தடுமாறும்*  உயிர் முன்னமே,*  அதனால்- 

  யாதானும் பற்றி நீங்கும் விரதத்தை நல் வீடுசெய்யும்*
  மாதாவினை பிதுவை,*  திருமாலை வணங்குவனே. (2)


  வணங்கும் துறைகள்*  பல பல ஆக்கி,*  மதி விகற்பால்-
  பிணங்கும் சமயம் பல பல ஆக்கி,*  அவை அவைதோறு-

  அணங்கும் பல பல ஆக்கி நின் மூர்த்தி பரப்பி வைத்தாய்* 
  இணங்கும் நின்னோரை இல்லாய்,*  நின்கண் வேட்கை எழுவிப்பனே


  எழுவதும் மீண்டே*  படுவதும் பட்டு,*  எனை ஊழிகள் போய்க்-
  கழிவதும் கண்டு கண்டு எள்கல் அல்லால்,*  இமையோர்கள் குழாம்-

  தொழுவதும் சூழ்வதும் செய் தொல்லை மாலைக் கண்ணாரக் கண்டு* 
  கழிவது ஓர் காதல் உற்றார்க்கும்,*  உண்டோ கண்கள் துஞ்சுதலே? 


  துஞ்சா முனிவரும்*  அல்லாதவரும் தொடர நின்ற,*
  எஞ்சாப் பிறவி இடர் கடிவான்,*  இமையோர் தமக்கும்- 

  தன் சார்வு இலாத தனிப் பெரு மூர்த்தி தன் மாயம் செவ்வே*
  நெஞ்சால் நினைப்பு அரிதால்,*  வெண்ணெய் ஊண் என்னும் ஈனச் சொல்லே.


  ஈனச் சொல் ஆயினும் ஆக,*  எறி திரை வையம் முற்றும்*
  ஏனத்து உருவாய் இடந்த பிரான்,*  இருங் கற்பகம் சேர்-

  வானத்தவர்க்கும் அல்லாதவர்க்கும் மற்று எல்லா எவர்க்கும*
  ஞானப் பிரானை அல்லால் இல்லை*  நான் கண்ட நல்லதுவே (2) 


  நல்லார் நவில் குருகூர் நகரான்,*  திருமால் திருப் பேர்-
  வல்லார்*  அடிக் கண்ணி சூடிய*  மாறன் விண்ணப்பம் செய்த-

  சொல் ஆர் தொடையல் இந் நூறும் வல்லார் அழுந்தார் பிறப்பு ஆம்*
  பொல்லா அருவினை*  மாய வன் சேற்று அள்ளல் பொய்ந் நிலத்தே. (2)