பிரபந்த தனியன்கள்

என்பிறவி தீர இறைஞ்சினேன் இன்னமுதா
அன்பே தகளி யளித்தானை, - நன்புகழ்சேர்
சீதத்தார் முத்துகள் சேரும் கடல்மல்லைப்
பூதத்தார் பொன்னங்கழல்.

   பாசுரங்கள்


  ஓர் உருவன் அல்லை*  ஒளி உருவம் நின் உருவம்,* 
  ஈர் உருவன் என்பர் இரு நிலத்தோர்,*  ஓர் உருவம்-

  ஆதியாம் வண்ணம்*  அறிந்தார் அவர் கண்டீர்,*
  நீதியால் மண் காப்பார் நின்று.       


  நின்றது ஓர் பாதம்*  நிலம் புதைப்ப நீண்ட தோள்*
  சென்று அளந்தது என்பர் திசை எல்லாம்*  - அன்று-

  கரு மாணியாய் இரந்த*  கள்வனே, உன்னைப்-
  பிரமாணித்தார்*  பெற்ற பேறு.             


  பேறு ஒன்றும் முன் அறியேன்*  பெற்று அறியேன் பேதைமையால்,* 
  மாறு என்று சொல்லி வணங்கினேன்,*  ஏறின்-

  பெருத்தெருத்தம் கோடு ஒசிய*  பெண் நசையின் பின் போய்,* 
  எருத்து இறுத்த நல் ஆயர் ஏறு.  


  ஏறு ஏழும்*  வென்று அடர்த்த எந்தை,*  எரி உருவத்து-
  ஏறு ஏறி பட்ட இடுசாபம்*  - பாறு ஏறி-

  உண்ட தலை வாய் நிறைய*  கோட்டு அம் கை ஒண் குருதி,*
  கண்ட பொருள் சொல்லின் கதை.         


  கதையின் பெரும் பொருளும் கண்ணா!*  நின் பேரே,- 
  இதயம்*  இருந்தவையே ஏத்தில்,*  - கதையின்-

  திருமொழியாய் நின்ற*  திருமாலே*  உன்னைப்-
  பரு மொழியால் காணப் பணி.   


  பணிந்தேன் திருமேனி*  பைங் கமலம் கையால்*
  அணிந்தேன் உன் சேவடிமேல் அன்பாய்*  - துணிந்தேன்- 

  புரிந்து ஏத்தி*  உன்னை புகலிடம் பார்த்து,*  ஆங்கே-
  இருந்து ஏத்தி*  வாழும் இது.


  இது கண்டாய் நல் நெஞ்சே!*  இப் பிறவி ஆவது,* 
  இது கண்டாய் எல்லாம் நாம் உற்றது,*  - இது கண்டாய்-

  நாரணன் பேர் ஓதி*  நரகத்து அருகு அணையாக்,*
  காரணமும் வல்லையேல் காண்.    


  கண்டேன் திருமேனி*  யான் கனவில்,*  ஆங்கு அவன் கைக்-
  கண்டேன்*  கனலும் சுடர் ஆழி கண்டேன்* 

  உறு நோய் வினை இரண்டும்*  ஓட்டுவித்து,*  பின்னும்- 
  மறு நோய் செறுவான் வலி.  


  வலி மிக்க வாள் எயிற்று*  வாள் அவுணர் மாள* 
  வலி மிக்க வாள் வரை மத்து ஆக,*  வலி மிக்க-

  வாள் நாகம் சுற்றி*  மறுகக் கடல் கடைந்தான்,* 
  கோள் நாகம் கொம்பு ஒசித்த கோ.


  கோ ஆகி மா நிலம் காத்து,*  நம் கண் முகப்பே*
  மா ஏகிச் செல்கின்ற மன்னவரும்*  - பூ மேவும்-

  செங் கமல நாபியான்*  சேவடிக்கே ஏழ் பிறப்பும்* 
  தண் கமலம் ஏய்ந்தார் தமர்.  


  தமர் உள்ளம் தஞ்சை*  தலை அரங்கம் தண்கால்,* 
  தமர் உள்ளும் தண் பொருப்பு வேலை,*  - தமர் உள்ளும்-

  மாமல்லை கோவல்*  மதிள் குடந்தை என்பரே,* 
  ஏ வல்ல எந்தைக்கு இடம். 


  இடங்கை வலம்புரி நின்று ஆர்ப்ப,*  எரி கான்று- 
  அடங்கார்*  ஒடுங்குவித்தது ஆழி,*  - விடம் காலும்-

  தீ வாய் அரவு அணைமேல்*  தோன்றல் திசை அளப்பான்,* 
  பூ ஆர் அடி நிமிர்த்த போது.        


  போது அறிந்து வானரங்கள்*  பூஞ்சுனை புக்கு,*  ஆங்கு அலர்ந்த-
  போது அரிந்துகொண்டு ஏத்தும் போது,*  உள்ளம் போதும்- 

  மணி வேங்கடவன்*  மலர் அடிக்கே செல்ல,* 
  அணி வேங்கடவன் பேர் ஆய்ந்து.         


  ஆய்ந்து உரைப்பன் ஆயிரம் பேர்*  ஆதி நடு அந்திவாய்,*
  வாய்ந்த மலர் தூவி வைகலும்,*  - ஏய்ந்த-

  பிறைக் கோட்டுச் செங்கண் * கரி விடுத்த பெம்மான்* 
  இறைக்கு ஆட்படத் துணிந்த யான்.   


  யானே தவம் செய்தேன்*  ஏழ் பிறப்பும் எப்பொழுதும்,* 
  யானே தவம் உடையேன் எம் பெருமான்,*  - யானே-

  இருந் தமிழ் நல் மாலை*  இணை அடிக்கே சொன்னேன்,* 
  பெருந் தமிழன் நல்லேன் பெருகு.


  பெருகு மத வேழம்*  மாப் பிடிக்கு முன் நின்று,* 
  இரு கண் இள மூங்கில் வாங்கி,*  - அருகு இருந்த-

  தேன் கலந்து நீட்டும்*  திருவேங்கடம் கண்டீர்,* 
  வான் கலந்த வண்ணன் வரை.    


  வரைச் சந்தனக் குழம்பும்*  வான் கலனும் பட்டும்,* 
  விரைப் பொலிந்த வெண் மல்லிகையும் நிரைத்துக்கொண்டு* 

  ஆதிக்கண் நின்ற*  அறிவன் அடி இணையே*
  ஓதிப் பணிவது உறும் . 


  உறும் கண்டாய் நல் நெஞ்சே!*  உத்தமன் நல் பாதம்,* 
  உறும் கண்டாய் ஒண் கமலம் தன்னால்,*  - உறும் கண்டாய்- 

  ஏத்திப் பணிந்து அவன் பேர்*  ஈர் ஐஞ்ஞூறு எப்பொழுதும்,* 
  சாத்தி உரைத்தல் தவம்.             


  தவம் செய்து*  நான் முகனே பெற்றான்,*  தரணி-
  நிவந்து அளப்ப நீட்டிய பொற் பாதம்,*  - சிவந்த தன்-

  கை அனைத்தும்*  ஆரக் கழுவினான்,*  கங்கை நீர்-
  பெய்து அனைத்துப் பேர் மொழிந்து பின்.    


  பின் நின்று தாய் இரப்ப கேளான்,*  பெரும் பணைத் தோள்-
  முன் நின்று தான் இரப்பாள்*  மொய்ம் மலராள்*  - சொல் நின்ற-

  தோள் நலத்தான்*  நேர் இல்லாத் தோன்றல்,*  அவன் அளந்த-
  நீள் நிலம் தான்*  அத்தனைக்கும் நேர்.   


  நேர்ந்தேன் அடிமை*  நினைந்தேன் அது ஒண் கமலம்,* 
  ஆர்ந்தேன் உன் சேவடிமேல் அன்பாய்,*  - ஆர்ந்த-           

  அடிக் கோலம்*  கண்டவர்க்கு என்கொலோ,*  முன்னைப்-
  படிக் கோலம் கண்ட பகல்?  


  பகல் கண்டேன்*  நாரணனைக் கண்டேன்,*  - கனவில்-
  மிகக் கண்டேன்*  மீண்டு அவனை மெய்யே மிகக் கண்டேன்* 

  ஊன் திகழும் நேமி*  ஒளி திகழும் சேவடியான்,*
  வான் திகழும் சோதி வடிவு.         


  வடிக் கோல வாள் நெடுங் கண்*  மா மலராள்,*  செவ்விப்-
  படிக் கோலம்*  கண்டு அகலாள் பல்நாள்,*  - அடிக்கோலி-

  ஞாலத்தாள் பின்னும்*  நலம் புரிந்தது என்கொலோ,*
  கோலத்தால் இல்லை குறை.


  குறையாக வெம் சொற்கள்*  கூறினேன் கூறி,* 
  மறை ஆங்கு என உரைத்த மாலை,*  - இறையேனும்- 

  ஈயும்கொல் என்றே*  இருந்தேன் எனைப் பகலும்,* 
  மாயன்கண் சென்ற வரம்.


  வரம் கருதி தன்னை*  வணங்காத வன்மை,*
  உரம் கருதி மூர்க்கத்தவனை,*  - நரம் கலந்த-

  சிங்கமாய்க் கீண்ட*  திருவன் அடி இணையே,*
  அம் கண் மா ஞாலத்து அமுது.       


  அமுது என்றும் தேன் என்றும்*  ஆழியான் என்றும்,* 
  அமுது அன்று கொண்டு உகந்தான் என்றும்,*  - அமுது அன்ன

  சொல் மாலை ஏத்தித்*  தொழுதேன் சொலப்பட்ட,*
  நல் மாலை ஏத்தி நவின்று.     


  நவின்று உரைத்த நாவலர்கள்*  நாள் மலர் கொண்டு,*  ஆங்கே-
  பயின்றதனால் பெற்ற பயன் என்கொல்,*  - பயின்றார் தம்-

  மெய்த் தவத்தால்*  காண்பு அரிய மேக மணி வண்ணனை,*  யான்-
  எத் தவத்தால் காண்பன்கொல் இன்று?        


  இன்றா அறிகின்றேன் அல்லேன்*  இரு நிலத்தைச்-
  சென்று ஆங்கு அளந்த திருவடியை.*  - அன்று- 

  கருக்கோட்டியுள் கிடந்து*  கைதொழுதேன் கண்டேன்,* 
  திருக்கோட்டி எந்தை திறம்.    


  திறம்பிற்று இனி அறிந்தேன்*  தென் அரங்கத்து எந்தை,*
  திறம்பா வழிச் சென்றார்க்கு அல்லால்,*  - திறம்பாச்-

  செடி நரகை நீக்கி*  தாம் செல்வதன் முன்,*  வானோர்-
  கடி நகர வாசல் கதவு.


  கதவி கதம் சிறந்த*  கஞ்சனை முன் காய்ந்து,* 
  அதவி போர் யானை ஒசித்து,*  - பதவியாய்ப்-

  பாணியால் நீர் ஏற்று*  பண்டு ஒருகால் மாவலியை,*
  மாணியாய்க் கொண்டிலையே மண்.      


  மண்ணுலகம் ஆளேனே*  வானவர்க்கும் வானவனாய்,*
  விண்ணுலகம் தன் அகத்தும் மேவேனே,*  - நண்ணித்-

  திருமாலை*  செங்கண் நெ.டியானை,*  எங்கள்-
  பெருமானை கைதொழுத பின்             


  பின்னால் அரு நரகம்*  சேராமல் பேதுறுவீர்,* 
  முன்னால் வணங்க முயல்மினோ,*  - பல் நூல்-

  அளந்தானை*  கார்க் கடல் சூழ் ஞாலத்தை,*  எல்லாம்-
  அளந்தான் அவன் சேவடி   


  அடியால் முன் கஞ்சனைச் செற்று,*  அமரர் ஏத்தும்-
  படியான்*  கொடிமேல் புள் கொண்டான்,*  - நெடியான் தன்-

  நாமமே ஏத்துமின்கள் ஏத்தினால்,*  தாம் வேண்டும்-
  காமமே காட்டும் கடிது.  


  கடிது கொடு நரகம்*  பிற்காலும் செய்கை,*
  கொடிது என்று அது கூடாமுன்னம்,*  - வடி சங்கம்-

  கொண்டானை*  கூந்தல் வாய் கீண்டானை,*  கொங்கை நஞ்சு-
  உண்டானை*  ஏத்துமினோ உற்று. 


  உற்று வணங்கித்*  தொழுமின் உலகு ஏழும்*
  முற்றும் விழுங்கும் முகில் வண்ணன்,*  - பற்றிப்-

  பொருந்தாதான் மார்பு இடந்து*  பூம் பாடகத்துள்-
  இருந்தானை,*  ஏத்தும் என் நெஞ்சு.    


  என் நெஞ்சம் மேயான்*  என் சென்னியான்,*  தானவனை-
  வல் நெஞ்சம்*  கீண்ட மணி வண்ணன்,*  முன்னம் சேய்-

  ஊழியான்*  ஊழி பெயர்த்தான்,*  உலகு ஏத்தும்-
  ஆழியான்*  அத்தியூரான்.


  அத்தியூரான்*  புள்ளை ஊர்வான்,*  அணி மணியின்-
  துத்தி சேர்*  நாகத்தின்மேல் துயில்வான்,*  - முத்தீ-

  மறை ஆவான்*  மா கடல் நஞ்சு உண்டான் தனக்கும்*
  இறை ஆவான் எங்கள் பிரான். (2)


  எங்கள் பெருமான்*  இமையோர் தலைமகன்! நீ,* 
  செங்கண் நெடு மால் திருமார்பா,*  - பொங்கு-

  பட மூக்கின் ஆயிர வாய்ப்*  பாம்பு அணைமேல் சேர்ந்தாய்,* 
  குடமூக்குக் கோயிலாக் கொண்டு.   


  கொண்டு வளர்க்க*  குழவியாய்த் தான் வளர்ந்தது* 
  உண்டது உலகு ஏழும் உள் ஒடுங்க,*  - கொண்டு-

  குடம் ஆடி*  கோவலனாய் மேவி,*  என் நெஞ்சம்-
  இடமாகக் கொண்ட இறை.           


  இறை எம் பெருமான் அருள் என்று*  இமையோர்-
  முறை நின்று*  மொய்ம் மலர்கள் தூவ,*  - அறை கழல-

  சேவடியான்*  செங்கண் நெடியான்,*  குறள் உருவாய்-
  மாவடிவின்*  மண் கொண்டான் மால். (2) 


  மாலே நெடியோனே!*  கண்ணனே,*  விண்ணவர்க்கு-
  மேலா!*  வியன் துழாய்க் கண்ணியனே,*  - மேலால்-

  விளவின் காய்*  கன்றினால் வீழ்த்தவனே,*  என் தன்-
  அளவு அன்றால்*  யானுடைய அன்பு. (2)